بیوگرافی رئیس دانشکده

بیوگرافی پوهنیار نجیب الله فایز رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تخار

ایمیل آدرس: najibullahfaiezy@yahoo.com

نمبر موبایل: 0788837111  /0799730111

 

محترم پوهنیار نجیب الله "فایز" فرزند صفرمحمد درسال 1366هـ ،ش در قریه شاهمری ولسوالی ارگو ولایت بدخشان چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدایی  خود را در کابل و متوسط و عالی خویش را در ولایت تخار فراگرفته و درسال 1383 از لیسه ملا عبدالود شهید به درجه اول فارغ گردیده است.  نامبرده از سال 1383 الی 1386 تحصیلات خویش در رشته بینائی سنجنی  موسسه I.A.M   به درجه معادل لیسانی ادامه داده و مدت سه ماه هم به صفت معاون دفتر کندر برگ در ولایت بدخشان ایفای وظیفه نموده است   و در سال 1387 وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه البیرونی شده و لیسانس خویش را در رشته  اداره و  دیپلماسی تکمیلنموده و با تلاش و زحمات فراوان درسال 1390 کادر فارغ گردیده است. موصوف بعد از فراغت جهت خدمت   گذاری صادقانه و ارتقا بخشیدن سطح علمی دانشجویانوتعهدی که نسبت به مردم و ملت خویش داشته به تاریخ 1392/4/11 در دانشکده حقوق دانشگاه تخار به صفت استاد تقرر حاصل نمود و بعد از دوسال تدریس در ولایت تخار به در یک رقابت آزاد به برنامه پالیسی و اداره عامه پوهنتون کابل که توسط  USWDP  تمویل می شد جذب شده و به تاریخ 22/12/1396 تزیس خویش را تحت عنوان" نظارت قضائی بر اعمال اداری" دفاع نموده است.

     استاد فائز در جریان تحصیل در موسسه I.A.M در کابل همزمان انستیوت W.I.T برای مدت یک سال ادامه داده و از  مهارت   های خوبی تکنالوژی جهت پیشبرد امور اداره  و  تدریس  برخور دار است.

      وی بدلیل بلدیت داشتن به زبان انگلیسی در دانشکده حقوق تخار تیم Jessup  را در سال 2017 رهبری نموده در سطح ملی    مقام سوم را برای دانشگاه تخار کسب نموده است و استاد نجیب الله فائز با آن تیم در مسابقه بین المللی به امریکا سفر نموده و از واشنگتن دی . سی و ایالت شمالی او هایو و تعدادی پوهنتون های معتبر امریکا دیدن نموده است.

     محترم نجیب الله فائز در سال 2018 تیم رسانه های دانشکده حقوق تخار را رهبری نموده، این تیم را در سطح ملی به نائب قهرمانی رسانده که یک دست آورد بزرگ برای دانشگاه تخار محسوب میشود.

     محترم  نجیب الله فا‌یز بعد از اخذ ماستری خویش در دانشگاه تخار دوباره استحصال وظیفه نموده، نظر به لزوم دید و اعتماد مقامات  پوهنتون تخار به صفت رئیس دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تخار از سوی محترم پوهندوی خیر الدین " خیرخواه" به مقام  وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد گردیده و پیشنهاد ایشان از سوی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم منظور  گریده است.