وضعیت فعلی ودست آوردها

وضعیت فعلی:

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای تعمیر مستقل نبوده و همراه با پوهنحی شرعیات از یک تعمیر مشترک استفاده می نماید.

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای(8) صنف درسی به سایز های مختلف می باشد که در حال حاضر به تعداد (5) تن استادان در این پوهنحی مصروف تدریس بوده و دو تن از استادان جهت بلند بردن سطح درجه تحصیل و ارتقای ظرفیت مصروف تحصیل می باشند و هم چنان درین دانشکده به تعداد (378) محصل مصروف فراگیری دروس می باشند.

یک کتابخانه به مساحت 6/4 متر مربع در سال 1392 در سطح پوهنحی ایجاد گردیده که فعلاً در حدود (1100) جلد کتب مختلف النوع در آن موجود بوده و دانشجویان می توانند که برای تحقیقات کتابخانه ای خود از آن استفاده نمایند.

مبارزه با فساد:

اداره دانشکده حقوق مبارزه با فساد را از اولویت های کاری خود میداند، این اداره روی حاکمیت قانون در همکاری با نهاد های ذیربط همکاری میکند و فساد اداری مرض بسیار خطرناک به سیستم اداری کشور میداند و تلاش می نماید با تربیه کادر خدمتگزار وصادق به وطن در راستای  التیام ا مرض کار نماید.

توامیت ها [ تفاهمنامه]

دانشکده حقوق و علو م سیاسی پوهنتون تخار با پوهنتون کابل و پوهنتون بلخ تو امیت دارد.

جلب مساعدت ها

اداره دانشکده حقوق مساعدت های دفتر پروژه حاکمیت قانون GIZ  را جلب نموده و تلاش می نماید مساعد های دونر های  دیگر در عرصه ارتقای ظرفیت، ارتقای کیفیت تدریس، تحقیق و زیربنا جلب نماید.

جندر:

در اداره دانشکده حقوق و علوم سیاسی یک استاد زن جذب شده است، و محصلین اناث در این اداره مصروف تحصیل میباشند، این اداره با همکاری دفتر محترم پروژه حاکمیت قانون GIZ  برنامه های مختلف جهت ارتقای ظرفیت محصلین اناث به پیش میبرد، محصلین اناث از در کنار فراگیری حقوق زبان های انگلیسی و عربی را نیز می آموزند.

خلق عواید:

این اداره در نظر دارد با ایجاد پوهنحی شبانه برای دولت زمینه خلق عواید را مهیا سازد.

برنامه های علمی: برنامه های ذیل در بخش برنامه های علمی در این اداره

·        کنفرانس های علمی

·        کلنیک حقوق

·        مناظره های تمثلی

o       استاد نجیب الله فائز به حیث مربی

o       سنت الله " انصاری"

o       عباد الله " ازگور"

o       عرف الدین" پارسا"

o       مریم

o       شبانه

o       نیلوفر

o       ذکریا

o       محمد الله " چوپان"

 

·        تحریر مقالات علمی

·        محاکم تمثیلی حقوق رسانه ها

o       استاد نجیب الله فائز به حیث مربی

o        عرف الدین عضو

o       اظهارالحق عضو

o       وحید الله عضو

o       سید مجتبی

طرح و پیشبرد تحقیقات علمی: اداره دانشکده حقوق با طراحی برنامه های تحقیقی برای استادان و محصلین در بخش های حقوق وعلوم سیاسی مخصوصاٌ حاکمیت  قانون براه اندخته است. اداره مصمم است پروژه های تحقیقی توسط استادان و محصلین انجام دهد و نتایج آنرا به ادارات که ضرورت دارند ارسال نماید.

انکشاف نصاب تعلیمی :  اداره حقوق وعلوم سیاسی از نصاب تعلیمی پوهنتون مادر ( پوهنتون کابل) استفاده می نماید از اینکه در این اداره استادان در حال گرفتن ماستری و گرفتن دکترا اند در آینده در عرص کار صورت خواهد گرفت تا در آینده یک نصاب معیاری با توجه به ضروت های بازار کار طرح نماید

اعتلای کیفیت: این اداره کمیته فرعی تضمین کیفیت را ایجاد نموده و این کمیته زیر نظر کمیته مرکزی تضمین کیفیت کار می نماید.

روشهای تدریس : در این اداره لکچر و محصل محوری میباشد.

ایجاد دیپارتمنت های جدید: دانشکده حقوق در نظر دارد دیچارتمنت های روابط بین الملل و وکالت دفاع در آینده ایجاد نماید.

زیربینا: تعمیر دانشکده حقوق از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور شده است و در آینده نزدیک کار اعمار آن آغاز می شود.