تاریخچه

تاریخچه پوهنحی:

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار که سال 1390 در چارچوب پوهنتون تخار تاسیس شد. این پوهنحی در بدو تاسیس با ایجاد دو دیپارتمنت: قضا و سارنوالی و حقوق عامه و روابط بین الملل آغاز به فقالیت کرد. و در سال 1391 هـ پزیرش 115 محصل از طریق کانکور عملاً درس های خود را آغاز و موفقانه یکسال تحصیلی خویش را سپری نمود که فعلاً دانشکده حقوق و علوم سیاسی دارای 7 استاد به سویه های ماستر و لیسانس می باشد که عملاً یک استاد در مقطع دکترا و یک استاد در مقطع ماستری است و برنامه های تحصیلی دانشکده فعلاً بواسطه پنج تن استادان به پیش برده می شود.