بیوگرافی معاون علمی

 شماره تماس:0700727304 

بیوگرافی معاون علمی

 

پوهنمل قدرت الله دانیار در سال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی در یک خانواده دهقان به دنیا آمده تعلیمات ابتدائی و متوسطه خود را در مکتب سرایسنگ به پایان رسانیده و تعلیمات دوره ثانوی خود را در لیسه ابوعثمان تالقانی تکمیل نمود. موصوف در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی از لیسه مذکور فارغ گردیده و در سال ۱۳۵۶ شامل فاکولته ساینس پوهنتون کابل گردیده و درسال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی با اخذ درجه لیسانس از دیپارتمنت ریاضی فاکولته مذکور فارغ گردید.

در سال ۱۳۶۰ هجری خورشیدی مصروف خدمت مقدس عسکری بوده و در سال ۱۳۶۱ هجری خورشیدی به صفت استاد در اکادمی تربیه معلم کابل مقرر گردید. بعد از یکسال خدمت در آنجا در موسسه عالی تربیه معلم تخار تقرر حاصل نمود.

 در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی با استفاده از بورس یک ساله به کشور آلمان شرق رفته و با اخذ درجه فوق لیسانس دوباره به کشور باز گشت.

با انتقال پوهنتون عبدالله ابن مسعود از پشاور پاکستان به شهر تالقان در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی به صفت استاد شامل کادر علمی پوهنتون مذکور گردیده است.

از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۵ هجری خورشیدی به صفت رئیس پوهنځی زراعت پوهنتون تخار ایفای وظیفه نموده است.

از سال ۱۳۸۶- الی اکنون به صفت معاون علمی پوهنتون تخار ایفای وظیفه مینماید. درجریان ماموریت در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در یک بورس جهت ارتقای ظرفیت بایک تعداد از استادان واعضای بلند رتبه وزارت محترم تحصیلات عالی برای مدت یک ماه به کشور ویتنام جنوبی رفته است.