معاونیت اداری

ایمیل آدرس:Mohammad.zaman903@gmail.com  

نمبر موبایل: 0700709008

بیوگرافی انجنیر محمدزمان محمدی آمر خدمات و سرپرست معاونیت مالی واداری دانشگاه تخار

 

انجنیر محمدزمان محمدی در سال1362در قریه صوفی غلام خطایان مرکز ولایت تخار در یک خانواده متوسط و زارعت پیشه چشم به جهان گشوده موصوف از سن هفت سالگی الی دوازده سالگی تعلیمات دینی خویش را در مدرسه زادگاه شان ادامه داده، در سال 1372شامل لیسه الفاروق گردیده تعلیمات ابتدایی اش را از صنف اول الی صنف نهم با اخذ نمرات عالی در این لیسه فرا گرفته، سپس در سال 1381 شامل لیسه ابو عثمان تالقانی شده و دوره لیسه را در این لیسه مؤفقانه به اتمام رسانده، در سال 1383 از صنف دوازدهم به درجه اعلی فارغ گردیده، بعد از سپری نمودن امتحان کارنکور در سال 1384 به دانشکده زراعت دانشگاه تخار راه یافته، در سال 1387 از دانشکده زراعت دانشگاه تخار مؤفقانه فراغت حاصل نموده و در اخیر سال 1387(17/12/1387)به صفت تکنیشن دانشکده زراعت مقرر الی تاریخ15/2/1388 در این بست ایفای وظیفه نموده اند، که بعدآ نظر به توانمندی و خلاقیت شان، رهبری دانشگاه موصوف را به رویت منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در بست(4) به صفت مدیر عمومی خدمات مقرر نموده و موصوف دو سال در این بست با مؤفقیت تمام وظیفه خویش را انجام داده، به تاریخ29/9/1390 از طریق پروسه رقابت آزاد و سپری نمودن امتحان اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در بست سوم به حیث آمر عمومی خدمات تعین گردیده و مدت هفت سال با مؤفقیت و توانمندی وظایف محوله را به وجه احسن اجرا نموده، که وی نیز نظر به تلاش و زحمات در راستای امور محوله از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفته و در اوایل سال1397 نظر به لزوم رهبری دانشگاه با حفظ وظیفه قبلی سرپرستی معاونیت مالی واداری این نهاد علمی  به وی سپرده شده و فعلآ هم ایشان مسؤلیت پیشبرد امورات کاری آمریت عمومی خدمات و  سرپرستی معاونیت مالی و اداری این محیط اکادمیک را به عهده دارد.

موصوف در این مدت، کار ها و دست آورد های قابل ملاحظه ای در بخشهای تدارکاتی، زیر بنا ها، شبکه های برق وساحات سبز...جهت بهبود وضعیت دانشگاه انجام داده است، وی نیز تسلط کامل به لسانهای ازبیکی، فارسی، پشتو و  انگلیسی دارد.