آشنایی با مرکز تحقیقات علمی

 

آشنایی با مرکز تحقیقات

 

دانشگاه کانون پژوهش و روشن‌گری افکار عامه و سمت‌دهی جامعه در مسیر ترقی و انکشاف است. بدین منظور دانشگاه تخار دانشگاه تخار  جهت خدمت‌گزاری به جامعه و ارتقای کمی و کیفی خدمات علمی این نهاد در جهت رسیدن به اهداف متعالی و اکادمیک خویش که رفاه، آسایش و سلامت جامعه است، مرکز تحقیقات را ایجاد کرده و در آن شماری از استادان خویش را موظف ساخته است تا جریان تحقیقات استادان و دانشجویان را در مسیر انکشاف علوم و دانش‌های معاصر در سطح محلی و ملی هم‌آهنگ سازد.

 بر اساس نظریه‌های نوین علمی هر کانون تحقیقی نیازمند تعیین الگوهایی برای پلان‌گذاری و پیش‌برد فعالیت‌های خود است تا بر اساس آن‌ها محققان وضع موجود نهاد تحصیلی خویش را ارزیابی نموده، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده، فرصت‌ها و تهدید‌های محیطی را مشخص می‌کند، امکانات و منابع را اولویت بندی نموده و بر اساس آن برنامه‌های معینی را تدوین و در روشنی آن با یک نگاه نظام‌مند کانون مربوط را به سمت اهداف و آرمان‌های معین و مشخص سوق می‌دهد.

مرکز تحقیقات دانشگاه تخار نیز بر اساس همین اصل پلان راهبردی‌یی را در مطابقت با پلان راه‌بردی پنج‌سالۀ این دانشگاه و پلان راه‌بردی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تدوین نموده است. از آن‌جایی‌که کانون‌های تحقیقی فعال و پویا همیشه برای ارتقای کیفیت تلاش مستمر دارند و حرکت بالنده را در جهت پیشرفت و ارتقاء، رسالت خود می‌دانند، از این‌رو مرکز تحقیقات دانشگاه تخار وظیفۀ خود می‌داند تا پلان راه‌بردی خود را با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه در جهت عرضۀ خدمات تحقیقی و پژوهشی برای مردم افغانستان به ویژه مردم شمال شرق کشور، آماده سازد. امید است این پلان که یک برنامۀ فراگیر پنج ساله است ما را یاری رساند تا با برداشتن گام‌های استوار به سوی اهداف متعالی‌مان که همانا بلندبردن ظرفیت استادان و دانشجویان در رشته‌های تحصیلی فعال در این دانشگاه است، به پیش رویم. از پروردگاه حکیم می‌خواهیم که ما را در راه رسیدن به موفقیت‌های علمی و تحقیقی در سطح ملی و بین المللی و در نتیجه ترقی و انکشاف جامعه یاری رساند.

جهت تطبیق و عملی‌شدن بهتر این پلان با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در این نهاد پلان‌ها، و برنامه‌های کاری کوتاه‌مدت یک‌ساله و پلان‌های انفرادی هم‌آهنگ با برنامه‌های دانشگاهی و تخصصی در حوزۀ تحصیلات عالی ترتیب داده شده است.