آشنایی با مرکز تحقیقات علمی

آشنایی با مرکز تحقیقات

دانشگاه کانون پژوهش و روشن‌گری افکار عامه و سمت‌دهی جامعه در مسیر ترقی و انکشاف است. بدین منظور کمیتۀ تحقیق دانشگاه تخار  جهت خدمت‌گزاری به جامعه و ارتقای کمی و کیفی خدمات علمی این نهاد در جهت رسیدن به اهداف متعالی و اکادمیک خویش که رفاه، آسایش و سلامت جامعه است، این پلان راهبردی پنج ساله‌ را تدوین و ترتیب نموده و خود را ملتزم به تطبیق و عملی ساختن آن می‌داند.

 بر اساس نظریه‌های نوین علمی هر کانون تحقیقی نیازمند تعیین الگوهایی برای پلان‌گذاری و پیش‌برد فعالیت‌های خود است تا بر اساس آن‌ها محققان وضع موجود نهاد تحصیلی خویش را ارزیابی نموده، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده، فرصت‌ها و تهدید‌های محیطی را مشخص می‌کند، امکانات و منابع را الویت بندی نموده و بر اساس آن پلان راه‌بردی معینی را تدوین و در روشنی آن با یک نگاه نظام‌مند کانون مربوط را به سمت اهداف و آرمان‌های معین و مشخص سوق می‌دهد.

پلان راه‌بردی کمیتۀ تحقیق دانشگاه تخار نیز بر اساس همین اصل تدوین یافته است و محتوای این پلان راه‌بردی در مطابقت با پلان راه‌بردی پنج‌سالۀ این دانشگاه و پلان راه‌بردی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تدوین و ترتیب گردیده است. از آن‌جایی‌که کانون‌های تحقیقی فعال و پویا همیشه برای ارتقای کیفیت تلاش مستمر دارند و حرکت بالنده را در جهت پیشرفت و ارتقاء، رسالت خود می‌دانند، از این‌رو کمیتۀ تحقیق دانشگاه تخار وظیفۀ خود می‌داند تا پلان راه‌بردی خود را با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه در جهت عرضۀخدمات تحقیقی و پژوهشی برای مردم افغانستان به ویژه مردم شمال شرق کشور ترتیب نماید. امید است این پلان که یک برنامۀ فراگیر پنج ساله است ما را یاری رساند تا با برداشتن گام‌های استوار به سوی اهداف متعالی‌مان که همانا بلندبردن ظرفیت استادان و دانشجویان در رشته‌های تحصیلی فعال در این دانشگاه است، به پیش رویم. از پروردگاه حکیم می‌خواهیم که ما را در راه رسیدن به موفقیت‌های علمی و تحقیقی در سطح ملی و بین المللی و در نتیجه ترقی و انکشاف جامعه یاری رساند.

جهت تطبیق و عملی‌شدن بهتر این پلان با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در این نهاد پلان‌ها، و برنامه‌های کاری کوتاه‌مدت یک‌ساله و پلان‌های انفرادی هم‌آهنگ با برنامه‌های دانشگاهی و تخصصی در حوزۀ تحصیلات عالی ترتیب داده شده است.