جلسه مورخ 1393/2/17 جهت توزیع سپاس نامه ها به مسئولین امنیتی ولایت تخار به مناسبت تآمین امنیت بهتر تدیور یافت.

به مناسبت تآمین امنیت بهتر و همه جانبه جهت برگذاری امتحان کانکور ولایت تخار به تاریخ 1392/10/16 اخذ گردیده بود ریاست دانشگاه تخار بنابر تلاش و زحمات شبانه روزی ارگانهای امنیتی به تعداد زیاد از مسئولین امنیتی تخار به شمول  ،آمرین حوزه های پولیس تخار، مدیراداری قومندانی امنیه که در وقت امتحان کانکور به حیث سرپرست قومندانی امنیه بود وبه نمایندگی از مطبوعات آقای دهزاد رئیس رادیو تلویزیون تخار، خلیق آزاد رئیس اداری مقام ولایت به حضور داشت اعضای رهبری پوهنتون، رئیس دانشگاه تخار  سپاسنامه  ها را به منظور مسئولیت لازمی بیشتر در آن و تشویق آمرین حوزه ها توسط هر یک معاون صاحب علمی دانشگاه تخار، معاون اداری ، معاون امور محصلان و روئسای پوهنخی ها اعطا نمود.