اداره پوهنتون تخار

به آدرس  ذیل با پوهنتون تخار در تماس شوید:

 عبدالقادر "ضیایی" مدیر عمومی دفتر ریاست پوهنتون تخار

 ایمیل:   s_ziai0707@yahoo.com

 تیلفون :-0755611699 - 0707457988