مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی

   محمد مصطفی ابراهیمی 

  مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی و ویدیو کنفرانسها

 ایمیل آدرسmustafa.ibrahimy@gmail.com

  شماره تماس: 0093700727280