مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی

   

  سمیع الله سعادت

مدیر تکنیشن تکنالوژی معلوماتی دانشگاه تخار

 ایمیل آدرس: Samiullahsaadat20@gmail.com

  شماره تماس: 0093703883235