مدیریت عمومی ویب سا یت

   محمد مصطفی ابراهیمی 

  مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی و ویدیو کنفرانسها

 ایمیل آدرسmustafa.ibrahimy@tu.edu.af

  شماره تماس: 0093700727280