استراتیژیک پلان

مقدمه

دانشگاه  تخارمانند سایر دانشگاه های افغانستان فرازوفرود ا فت وخیز را درروند علمی وآموزشی خویش داشته است. زیرا درطی سه دهء اخیر دراثرجنگ های  تنظیمی وگروهی درکشورهمه بخشها متاثرگردیده است.  اماباوجوداین همه دانشگاه  تخار منحیث کانون علمی وآموزشی مسئولیت ومکلفیت خویش را باوجود اندک کادر علمی وعدم موجودیت امکانات د یگر درقبال ملت ومردم افغانستان تاجایکه مقدور بوده به انجام  رسانیده است.                                                                                                                                               

    اکنون که وزارت محترم تحصیلات عالی جهت ارتقای کمی وکیفی درموسسات تحصیلات عالی که پاسخگوی  نیازمندی های کشور گردد،  استراتیژیک پلان پنج سالهء ملی راتدوین ودرپرتو آن  موسسات تحصیلات عالی نیز استراتیژیک  پلان  خویش را ترتیب وبر مبنای آن  پلان های علمی ،آموزشی وزیربنای خویش را تنظیم نماید.                                                                                                                                 

     روی این اصل استراتیژیک پلان دانشگاه  تخار باتفکیک نیازمندی ها،چالش ها وموفقیت ها درجهت ارتقای ظرفیت پوهنتون وفراهم آوری زمینه های آموزش ، تدریس ، تحقیق وتربیهء کادرهای مجرب ومتخصص سیاست ومسئولیت خویش را درقبال جوانان وطن ادا نماید. 

 

 

 

تاریخچه وحالت موجود دانشگاه تخار:

 

   دانشگاه تخاردرسال 1370 درشهرپشاورپاکستان دردیارهجرت تحت نام عبدالله ابن مسعود ایجاد گردیده که درسال 1373 درشهرتالقان ولایت تخار انتقال یافت ودرسال 1374 ثبت وراجستروزارت محترم تحصیلات عالی گردیدودرهمان سال باایجاد دو دانشکده (شرعیات وزراعت ) فعالیت های اکادمیک خود راشروع نمود .

درزمان حاکمیت طالبان این نهاد تحصیلی به مانند اکثر دانشگاه های کشور بروی فرزندان این وطن مسدودگردید. تاآنکه با روی کارآمدن اداره موقت این دانشگاه با شروع سال 1381 با چهار دانشکده (شرعیات ، ادبیات ، زراعت وتعلیم وتربیه ) فعالیت های ادامیک خویش راازسرگرفت ودرمسیرکاروان های تحصیلی افغانستان راه خودرا گشود . این دانشگاه درماه حوت سال 1387 درتعمیرجدیدخود یعنی تپه اورته بوزکه 5 کیلومتر ازمرکز شهربه دوراست  انتقال یافت وباشروع سال تحصیلی 1388 کارهای علمی  واداری خودرا دردوتعمیرکه جدید(اداری وتدریسی دانشکده شرعیات ) آغازنمودوهم چنان دانشکده انجنیری که قبلأ درچوکات تشکیل دانشگاه وجودداشت با شروع سال تحصیلی 1389 نیز عملأ فعال ودروس خویش را آغازنمود. درحال حاضر این دانشگاه دارای پنج دانشکده وسیزده دیپارتمنت فعال میباشد.که قرارذیل اند .

1-               دانشکده شرعیات با  دیپارتمنت های ( فقه وقانون ، تعلیمات اسلامی وثقافت اسلامی )

2-               دانشکده زراعت با دیپارتمنت های ( اگرانومی ، اقتصادومالداری )

3-               دانشکده تعلیم تربیه بادیپارتمنت های ( تاریخ وجغرافیه ، ریاضی وفزیک ، کیمیاوبیولوژی ودری )

4-               دانشکده ادبیات بادیپارتمنت های (انگلیسی ، ادبیات دری ، پشتو واوزبیکی )

5-               دانشکده انجنیری بادیپارتمنت های ( سیول )

دانشگاه تخار درسال 1390 درحدود بیشتر از2000 محصل داشته که تقریبأ 50% آنان ازامتیازلیلیه وبدل اعاشه استفاده می نمایند.

وتعداد استادان این دانشگاه به منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی را دارند به 67 تن میرسد که 59 تن آنها ذکورو8 تن اناث بوده که ترکیب آنهابرحسب درجه تحصیلی قرارذیل است .

دوکتور- 2 نفر

ماستر – 10 نفر

درجریان تحصیل ماستری – 9 نفر

لیسانس – 46 نفر .

دربخش زیربناها ،دانشگاه دارای یک تعمیراداری ویک تعمیرتدریسی به دانشکده شرعیات میباشدکه ازبودجه انکشافی وزارت محترم تحصیلات عالی ساخته شده است . یک تعمیرتدریسی برای دانشکده زراعت ویک تعمیربه  دانشکده انجنیری به کمک مالی تیم انکشافی کشورآلمان ساخته شده است .

دانشکده تعلیم وتربیه ،دانشکده زبان وادبیات که هرکدام بیشتراز500 محصل دارد ودانشکده اقتصاد وحقوق که جدیدأ فعالیت آن منظورشده است ازخود تعمیرتدریسی ندارد درصنوف دانشکده های که تعمیردارند ازطرف بعدازظهر استفاده می نمایند.

 

 

 نمای ازتصویرتعمیر اداری پوهنتون  تخار سال 1393

 

 

نقش کمیته:

 

      کميته ازجانب شورای علمی دانشگاه تعین گردیده است بعدازطی جلسات متعدد وبادرنظرداشت نظرخواهی محصلین ، استادان ، ارگانهای دولتی محلی ، شورای ولایتی وشورای مردمی بالآخیره پلان استراتیژیک راتحت ریاست ریس دانشگاه تهیه وترتیب نموده اند.

شورای حمایت ازدانشگاه سعی نموده اند تاپول موادمخدربه دانشگاه اختصاص داده شود خوش بختانه که این کارشد وپول موادمخدرسهم ولایت تخار به دانشگاه اختصاص داده شده که ازآن پول  4 باب لیلیه ویک باب طعام خانه اعمارمیگردد.این یک توجه خاص مردم تخار به دانشگاه این ولایت میباشد.

 

رسالت :

   فراهم نمودن زمینه آموزش ، تدریس وتحقیق وتقدیم متخصصین جوان باکفایت علمی وبارسالت ملی برای رشدوتوسعه وانکشاف جامعه مدرن ومرفع رسالت این اداره میباشد.

وضعیت فعلی موسسه :

دانشگاه ولایت تخارکه در همه شرایط از حمایت مردم برخورداربوده مقامات محلی  ، متنفذین ،موسسات داخلی وخارجی به دانشگاه همکاری مینماید.

 

 قوت ها :-

1-               امنیت نسبی حاکم درمنطقه .

2-               ساحه وسیع باداشتن ماسترپلان دراین پوهنتون .

3-               داشتن کادرعلمی نسبی ومحصلان .

4-               همکاری مقامات محلی وشورای مردمی این ولا.

چالشها:-

1-               عدم موجودیت بودجه کافی .

2-               نداشتن تشکیل مناسب .

3-               نبودبرق مداوم جهت استفاده ازتکنالوژی پیشرفته .

4-               نبودلابراتوار.

5-               نبودیک مرکزانترنیت قوی درپوهنتون.

6-               نبودکتابخانه مجهز.

7-               نبودترانسپورتیشن مناسب جهت انتقال به موقع استادان وکارمندان .

8-               کمی اسکالرشیپ ها ، ورکشاپ ها وسیمینارهای کوتاه مدت برای ارتقاظرفیت

9-               نداشتن صنوف درسی کافی .

 

 

فرصت ها:-

1-               جلب کمک های موسسات داخلی وخارجی به نسبت روابط حسنه بین طرفین .

2-               اعمارتعمیر دانشکده زراعت ، انجنیری واسفالت سرک دانشگاه ازبودجه وزارت محترم خارجه آلمان .

3-               تطبیق برنامه تقویت تحصیلات عالی(SHEP)  به کمک بانک جهانی.

4-               جلب همکاری پروژهHEP  وساختن مرکزPDC درپوهنحی تعلیم وتربیه به کمک (USAID).

5-               جلب همکاری شورای حمایت ازدانشگاه .

6-              اعزام استادان به بورس های کوتاه مدت ودراز مدت  به همکاری وزارت،بانک   پروژه جهانی   HEP.

7-            غرس نهال های مثمر وغیر مثمر در ساحه دانشگاه جهت سرسبزی ور شد حفظ میحط زیست بکمک ریاست زراعت وبنیاد شهید احمد شاه مسعود ومحصلان.

 

ضعف ها:-

1-               کمبود استادان دارای درجه تحصیلی بلند به سطوح   دوکتورا وماستر.

2-               نبوداستادان دارای رتب بلند علمی جهت رهنمای استادان جوان .

3-               نبود مجله علمی جهت ثبت ونشرمقالات علمی استادان بخاطرارتقاُرتب علمی ایشان.

4-               نداشتن توأمیت دانشگاه تخاربایکی ازدانشگاه های مشهورمنطقه .ُ

 

اهداف تهیه پلان استراتیژیک :

1-                  ارتقاظرفیت استادان .

2-                  ازدیادتشکیل دانشگاه.

3-                  پذیرش شاگردان بیشتر.

4-                  اعمارساختمان ها برای دانشکده های که درطی چهارسال آینده جدیدأ فعال میگردند.

5-                  توزیع منازل رهایشی برای استادان این دانشکده.

6-                  اعمارکتابخانه مجهزدرسطح دانشگاه.

7-                  ایجادیک مرکزIT   درسطح دانشگاه .

8-                  اعماراستیدیوم ورزشی وجمنازیوم .

9-                  ایجادیک مرکزتحقیقات علمی درسطح دانشگاه.

10-                ایجاد پارکهای زینتی برای بهبودحفظ محیط زیست .

11-                ایجادکودکستان جهت رفع مشکلات استادان ومحصلان اناث.                                                                              

12-               ایجاد کفتریابه خاطر صرف نان چاشت استادان، کارمندان ومحصلان نهاری

13-               تطبیق سیستم کریدت به پوهنحُی های که به سیستم سابقه عیار است.

14-               تطبیق سیستم دیتا بس جهت ثبت وراجستر محصلان.

15-               فراهم آوری تحقیقات علمی در عرصه های تعلیمی وآموزشی.

 

ریاست دانشگاه تخاربرای رسیدن به اهداف فوق درچهارسال آینده برنامه های ذیل راروی دست میگرد:        :

 

برنامهٔ 1- ایجاد دیپارتمنت ها و دانشکده های جدید:-

ریاست دانشگاه سعی می نمایدکه درچهارسال آینده دیپارتمنت ها ودانشکده های جدید ذیل را ایجادوفعال نماید.

ــــ دیپارتمنت کمپیوترساینس، پیداگوژی و روانشناسی ودیپارتمنت اداره ومنجمنت  درچوکات دانشکده تعلیم وتربیه.

ــــ دیپارتمنت هارتی کلچرومالداری درچوکات دانشکده زراعت.

ــــ دیپارتمنت برق وجیولوژی درچوکات دانشکده انجنیری .

ــــ دیپارتمنت ژورنالیزم درچوکات دانشکده زبان وادبیات.

ــــ دانشکده  حقوق با دیپارتمنت های حقوق وعلوم سیاسی وقضأ درچوکات دانشگاه تخار.

ــــدانشکده  اقتصاد بادیپارتمنت های اموُرمالی وبانکی واقتصادی ملی درچوکات دانشگاه تخار.

 

برنامهٔ 2- بلند بردن ظرفیت مسلکی استادان وکارمندان :-

درحال حاضر٪83 ازاستادان دانشگاه تخاردارای تحصیلات لیسانس ٪14 استادان دارای تحصیلات ماسترو٪3 ازاستادان دارای تحصیلات دوکتورا میباشد.

دانشگاه درنظر دارد درچهار سال آینده به کمک بانک جهانی(SHEP2) ودولت  تعداد ازاستادان ماستر را به ٪50 افزایش دهد ،وتعداد استادان به سویهٔ دوکتورا٪10 بلند برده شود. به همین ترتیب دانشگاه درنظردارد باتدویر کورس های (انگیسی،کمپیوترواداره ومنجمنت)غرض ظرفیت ومسلکی کارمندان رابالابرده ومهارت های لازم ازقبیل آموزش انترنیت وکمپیوتر رابه آنها آموزش دهند.

 

برنامهٔ 3- زیر بناها به شمول تسهلات وامکانات تدریسی :-

برویت نقشهٔ کامپلکسی به تعداد 48 تاسیسات درساحهٔ دانشگاه تخار باید اعمارشود، که ازجمله تعمیرتدریسی دانشکده شرعیات ،تعمیراداری  ریاست دانشگاه ازبودجهٔ انکشافی وزارت وتعمیرهای زراعت وانجنیری به کمک مالی مردم کشورآلمان اعمار شده است .

ریاست دانشگاه تخارباسعی وتلاش که دارد تاحال چهارسال آینده تاسیسات ذیل را که ازجمله اولویت ها دانسته وتااندازه نیازمندی دانشگاه را مرفوع می سازد اعمارنماید:

ـــ اعمارچهاربلاک همراه باطعام خانه ٔ آن به لیلیهٔ ذکور که کنجایش (1600)محصل راداشته باشد.

ـــ اعماریک بلاک به لیلیهٔ نسوان که گنجایش (400)محصل را داشته باشد.

ـــ اعمارساختمان دانشکده تعلیم وتربیه که درحال حاضرباداشتن چهاردیپارتمنت فارغ ده وبیشتراز(750)تن محصل ازخود تعمیرتدریسی ندارد، ازصنف درسی دانشکده شرعیات وزراعت ازطرف بعد ازظهر استفاده می نماید.

ــــ اعمارساختمان دانشکده زبان وادبیات که درحال حاضر باداشتن چهاردیپارتمنت فارغ ده وبیشتر از(400)تن محصل ازخود تعمیر تدریسی ندارد.

ــــ اعمارساختمان کتابخانه : که درحال حاضر بیشتر از(13000)جلد کتاب های مختلف دریک صنف درسی به عنوان کتابخانه چیده شده است،که برای استفاده ٔ محصلین مساعد نمی باشد. بناً ریاست دانشگاه تخار اعماریک کتابخانه مجهز راکه جواب گوی نیازمندی های محصلان واستادان باشد ،ضروری دانسته و اعمار نماید.

ـــــ اعمارساختمان برای دانشکده اقتصاد : دانشکده اقتصاد که درچوکات پوهنتون جدیداً منظورگردیده ، ودرسال 1391 محصل میپزیرد اما تعمیرتدریسی ندارد.

ــــ اعمارساختمان برای پوهنحٔی حقوق : پوهنحٔی حقوق نیز درچوکات پوهنتون تخارمنظورگردیده که درسال 1392 محصل میپزیرد اما ازخود تعمیرتدریسی ندارد.

ــــ دیواراحاطه پوهنتون :درحال حاضرازدواستقامت به طول m1500اطراف پوهنتون توسط کتاره احاطه گردیده است.وازدواستقامت دیگربدون احاطه بوده و از طرف افراد واشخاص غیر مسئول غصب میگردد.برای جلوگیری ازپیشروی آنها باید اطراف پوهنتون احاطه شود.

ــــ اسفالت سرک داخل پوهنتون: سرک های داخل پوهنتون تماً خامه بوده ودرایام بارنده گی گل ولای شده عبورومرورمحصلین ازیک تعمیر به تعمیر دیگرمشکل میباشد،بناً درچهارسال آینده توسط دونرهای ازقبیل PRTسرک های داخل پوهنتون باید اسفالت شود

ــــ جای پارکینگ وسایط وعراده جات درساحهٔ پوهنتون موجودبوده و به شکل ابتدائی آن خامه میباشد .ریاست پوهنتون باید به کمک وزارت ویادونرهای محلی یک باب گراچ بزرگ که گنجایش وسایط وعراده جات بیشترراداشته باشد اعمارنماید.

ـــ قسمت ازساحهٔ کامپلکسی پوهنتون بخاطرمنازل رهایشی برای استادان وکارمندان اختصاص داده شده است ،ریاست پوهنتون به اساس فرمان واصلهٔ ریاست جمهوری به هریکی ازاستادان وکارمندان یک یک نمره زمین توزیع نماید ، واین کاربه همکاری مقام ولایت ،شاروالی وریاست شهرسازی باید صورت بگیرد.

ـــ اعماریک استیوم ورزشی برای استادان علاقمند ومحصلین پوهنتون تخار.

ـــ اعمار یک کفتریا مجهز جهت رفع مشکلات محصلان واستادان.

 

برنامه های فرعی:

ــــ ایجادوتجهیزاتاق PDCبه همکاری پروژه  HEPدرچوکات  پوهنحٔی تعلیم وتربیه.

ــــ تعمیرپوهنحٔی انجنیری که جدیداً توسط کشورآلمان اعمارگردیده است،دارای چهاراتاق برای لابراتوارساختمانی، برق وجیولوژی  میباشد باید تجهیزگردد.

ــــ تعمیرتدریسی پوهنحٔی زراعت نیز دارای چهار اتاق لابراتواربوده باید لابراتوار خاک شناسی ،مایکروبیولوژی تجهیز وفعال گردد.

 

برنامهٔ (4)، در رابطه به حفظ محیط زیست:

ــــ محیط زیست درافغانستان دراثر عوامل طبیعی ،عدم رعایت قانون واستفاده نامطلوب ازمنابع کشور سخت متضررگردیده است .

ازقبیل تخریب فرش نباتی،آلودهگی های آب وهواوخاک وغیره،این همه خطرجدی به صحت بشری میباشد.واگربرای کاهش وجلوگیری آلودگی های محیط زیستی توسط موسسات ،نهادهای دولتی وکافه مردم تدابیرمشخص عملی اتخاذ نگردد،که خدای نخواسته به فاجعهٔ جبران ناپذیرمواجه خواهیم شد.

    یکی ازاین کاهش وجلوگیری ازآلودگی هواغرس ،پرورش،احیأوحفاظت جنگلات ودرختان بوده که درسرسبزی وگوارایی محیط می افزاید.درتصفیهٔ هوا و جذب گازات وگردوخاک ،تحفظ حیات وحش، تعادل اقلیم نقش داشته وده ها فواید اقتصادی ومعیشت رادارامیباشد.

      روی همین اصل ریاست پوهنتون درنظر دارد تا درچهارسال آینده ساحهٔ داخل نقشهٔ کامپلکس را که اکثراً زمین للمه وخشک وبدون آب وعلف است،باحفرکانال آب، غرس نهال ها،حفظ ومراقبت ازآنها ،ایجادپارک های تفریحی ساحهٔ پوهنتون راسرسبزبسازد. پوهنتون درنظردارد که در برنامه های ذکرشده.از ریاست محترم زراعت ،موسسات خارجی (دفترآغاخان  ، مرسی کورس ، gtz)کمک مردم اهالی ،محصلین واستادان کمک  خواهند گرفت.

 

نتایج پیش بینی شده قرار آتی میباشد:

·       تعداد استادان بادرجه تحصیلی ماستر وداکتر افزایش میابد.دراینصورت کیفیت تدریس وآموزش بلند رفته  وپوهنتون درقطار پوهنتون های معیاری قرار میگیرد.

·       تمام استادان وکارمندان توانایى استفاده از تکنالوﮋی معلوماتی راه پیدا نموده وزمینه استفاده ازمنابع ومآخذ معتبر علمی در جهت فراهم آوری محتوای کارآ موزشی مؤثر که ممد واقع میشود.

·       تا ختم دوره این پلان استادان ومحصلان به تحقیق ومعلوما تدریسی دسترسی پیدا میکنند

·       هرپوهنحّی ازخود تعمیر تدریسی میداشته باشد.ومشکل کمبود صنوف درسی مرفوع میگردد.

·       کتابخانه عمومی مجهز درسطح پوهنتون اعمار میشود که جوابگوی تمام نیازمندی های استادان و محصلان باشد.

·       ساحه پوهنتون سرسبز،دیزاین شده ودارای میدان ورزشی میباشد .

·       محصلین لیله بعوض تعمیرهای شخصی که فعلا زنده گی میکنند صاحب تعمیررهایشی دولتی میشوند دراین صورت محصلین به آسایش زندگی نموده وزمینه مطالعه مساعد میگردد.

·       یک تغیرات کلی ازلحاظ کمی وکیفی درپوهنتون بوجود می آید.

·       تمام پوهنحی های این پوهنتون شامل سیستم کریدت میشوند.

·       منازل رهایشی برای استادان وکارمندان توزیع میشود.

·       توأمیت بایکی از پوهنتون های منطقه ویا جهان برقرار میشود.

·       ارتقای کیفیت وبهبود تدریس به اساس معیارهای بین الملی.

·       ایجاد  وتقویه ارزیابی خودی برای رسیدن به معیار های بلند آموزشی.

·       داشتن نشرات ،وسایل نشراتی برای رشد وپیشرفت ساحات اکادمیکی وفرهنگی استادان ومحصلان.

·       سیستم دیتابس برای ثبت وراجسترمحصلان، استادان وکارمندان.

 

جدول رتب علمی استادان به تفکیک ذکور و اناث(1390)

 

 

نامزدپوهیالی

 

پوهیالی

 

نامزد پوهنیار

 

پوهنیار

 

پوهنمل

 

پوهندوی

 

پوهنوال

 

پوهاند

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

0

 

4

نفر

ذکور

 

5

نفر

اناث

 

30

نفر

ذکور

0

 

 

یک

نفر

ذکور

 

 

یک

نفر

اناث

 

 

22نفر

ذکور

0

 

2

ذکور

 

0

 

2

نفر

ذکور

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول استادان پوهنتون تخار به اساس درجه تحصیل(1390)

 

 

 

        مجموع

 

 

لسانس

 

 

دوره ماستری

 

 

ماستر

 

 

دوکتور

 

 

 

9

 

 

58

 

 

4 نفراناث

 

 

42 نفرذکور

 

 

یک نفراناث

 

 

8 نفرذکور

 

2 نفراناث

 

8 نفرماستر

ذکور

 

 

.

 

 

2نفرذکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد محصلین پوهنحئ های پوهنتون تخار سیمستر بهاری سال(1389)

                                                                                                                        

  مجموعه

          اناث

         ذکور

پوهنحی ها

 

496

 

125

 

371

 

تعلیم و تربیه

 

 

358

 

13

 

345

 

 

زراعت

 

477

 

76

 

401

 

ادبیات

 

552

 

52

 

500

 

شرعیات

 

154

 

1

 

153

 

انجینیری

2037

 

 

مجموعه

 

اهداف:

- بلند بردن ظرفیت مسلکی استادان و کارمندان.

- بلند بردن تعداد استادان با درجات تحصیلی ماستری و دوکتورا.

- فراهم نمودن آموزش های عصری برای کارمندان.

 

 

    ملاحظات

 

1394

 

1393

 

1392

 

1391

 

1390

 

فعالیت ها

بودجه بانک جهانی شیپ2

 

-

 

-

 

67000$

 

67000$

 

67500$

اعزام سه تن به دوکتورا

 

                ″

 

-

 

-

 

15000$

 

20000$

 

15000$

ماستری برای 8 تن از استادان

 

                ″

 

-

 

-

 

13000$

 

13000$

 

13000$

برنامه ماستری در داخل کشور برای 13 تن

 

               ″

-

-

 

3000$

 

3000$

 

4000$

آموزش لسان انگسی برای استادان

 

-

-

 

3000$

 

3000$

 

3000$

ترنینگ های کوتاه مدت برای کارمندان

 

-

-

4000$

8000$

8000$

مصارفات کارمندان سیستم

تکنالوژی معلوماتی

 

هدف: زیر بناهای تدریسی و یاد گیری سهولت های آموزش و زیر بناهای فزیکی.

بودجه انکشافی وزارت  وبانک جهانی توسط شیپ2  به حساب  دالر امریکائی.

 

ملاحظات

1394

1393

1392

1391

1390

 

ـ

فعالیت ها

بودجه بانک جهانی

 

_

 

_

 

_

 

_

 

415000$

 

 

 

ـ

خریداری وسایل لابراتواری

بودجه مواد مخدر

 

 

ـ

 

ـ

1000000$

 

_

 

700000$

 

_

اعمار بلاک های لیلیه ذکور وطعام خانه آن

بودجه انکشافی وزارت

 

_

 

ــــــ

 

ـــــ

 

500000$

 

ـــــ

 

_

تعمیر پوهنحئ تعلیم وتربیه

 

 

_

 

_

 

50000$

 

_

 

ــــــ

 

_

تعمیر پوهنحئ ادبیات

 

 

_

 

_

 

500000$

 

ــــ

 

ـــــ

 

ــــــ

تعمیر برای پوهنحئ اقتصاد

 

 

_

 

500000$

 

_

 

ـــــ

 

ــــــ

 

ــــــ

تعمیربرای پوهنحئ حقوق

 

 

_

 

_

 

400000$

 

_

 

_

 

_

اعماراستدیوم ورزشی

 

 

PAT

 

_

 

_

 

_

 

_

300000$

 

 

_

 

اعمار کتابخانه مجهز

دونر های محلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد پارک ها ی زینتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف: انکشاف نصاب درسی،اعتبار دهی وتضمین کیفیت پوهنتون،خدمات برای محصلین،توسعه سیستم کریدت.

 

 

       ملاحظات

 

1393

 

1392

 

1391

 

1390

 

 

 

فعالیت ها

بودجه بانک جهانی

برنامه شیپ2

 

 

10000$

 

10000$

 

10000$

 

ایجاد کمیته در سطح پوهنتون برایا ی انکشا ف نصاب درسی

 

          ″

 

 

10000$

 

15000$

 

25000$

 

 

ایجادکمیته اعتباردهی وتضمین کیفیت

 

           ″

 

 

38000$

 

39000$

 

40000$

 

تدارک خدمات برای محصلین وادامه سیستم کریدت