اوسني حالت او افتخارات

تاریخچه و حالت موجود دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد درسال ۱۳۹۱ با دو دیپارتمنت تحت عنوان امورمالی وبانکی و منجمنت اداره تشبثات با تعداد  ۱۱۰ تن دانشجو از طبقه اناث و ذکور شروع به فعالیت نمود طی سه دوره فراغت در حدود ۲۶۶ تن دانش آموخته اقتصاد را جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه کرده است که از جمله ۲۴۰ تن را ذکور و ۲۶ تن را طبقه اناث تشکیل می دهد فارغان دانشکده اقتصاد به ترتیب سال ها و با تفکیک ذکور واناث در ذیل بیان می گردد.

1.     در سال ۱۳۹۴ در حدود ۹۰ تن دانش آموخته که از جمله  ۸۳ تن ذکور  و ۷  تن اناث را شامل می گردید فراغت حاصل کرده است.

2.     در سال ۱۳۹۵ در حدود ۷۶ تن دانش آموخته را که از جمله  ۶۸ تن ذکور  و ۸ تن اناث را شامل می گردید تقدیم جامعه کرده است.

3.     در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۰۰   تن دانش آموخته که از جمله  ۸۹ تن ذکور  و  ۱۱  تن اناث را شامل می گردید ازین دانشکده سند های فراغت شان را بدست آورده اند.

در سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۶۵ تن دانشجو درین دانشکده مصروف تحصیل بودند که در حدود ۱۰۰ تن آن فارغ التحصیل گردید ولی در حال حاضر در حدود ۳۶۵ تن دانش جو درین دانشکده موجود هستند که  برای سال ۱۳۹۷ به تحصیل شان ادامه می دهند در ضمن تعداد جدید الشمولان سال ۱۳۹۷ با جمع آنها افزوده خواهند شد.

تعداد دانشجویان با تفکیک صنف، ذکور و اناث برای سال ۱۳۹۷ در ذیل شرح گردیده است.

1.     صنف اول سمستر دوم در حدود ۱۳۷ تن که از جمله ۱۱۹ تن ذکور و ۱۸ تن از طبقه اناث.

2.     صنف سوم درحدود ۱۲۷ تن که از جمله  ۱۰۱ تن ذکور و ۲۶  تن از طبقه اناث.

3.     صنف جهار در حدود ۱۰۱ تن که از جمله ۹۰ تن ذکور و ۱۱ تن از طبقه اناث می باشند.

در بخش استادان در حدود ۸ تن استاد بحیث کادر علمی استخدام شده اند و یک تن دیکر پروسه استخدام اش نهایی شده است با این وجود می توان کفت که در اخیر سال ۱۳۹۶ تعداد اساتید این دانشکده به ۹ تن می رسد که در ذیل تمام خصوصیات اساتید درج گردیده است.

دانشکده اقتصاد تعمیر مستقل تدریسی نداشته بلکه از تعمیر تدریسی انجنیری استفاده می نمایید که صنف های مناسب برای تدریس بوده می تواند.

دانشگاه تخار یک تعمیر خیلی زیبا برای کتاب خانه دارد اما درآن کتاب های مربوط به اقتصاد به تعداد معدود دیده می شود که نشان دهنده محدودیت درین بخش می باشد ولی دانشکده اقتصاد خود به اثر سعی و تلاش اداره این دانشکده یک تعداد کتاب در اختیار دارد که برای معیارات امروزی کفایت نمی کند بهر صورت قابل استفاده برای استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد می باشد.

کمیته ها

کمیته های متخلف درسطح دانشکده اقتصاد فعال می باشند:

 1. کمیته فرهنگی.

 2. کمیته تضمین کیفیت.

 3. کمیته نصاب.

 4. کمتیه تحقیق.

 5. کمیته نظم و دسپیلین.

 6. کمیته E – learning.

 7. کمیته امتحانات.

 8. کمیته مشورتی.

 9. کمیته ورزش.

مبارزه بافساد

 1. تقویت کمیته امتحانات و تطبیق سیستم کتینگ به منظور شفافیت و ایجاد عدالت در امتحانات.

 2. تنظیم تقسیم اوقات امتحانات محصلان.

 3. تنظیم تقسیم اوقات عادلانه به منظور توظیف کارکنان در اضافه کاری.

 4. ایجاد کمیته نظم و دسپلین به منظور رسیده گی به شکایات دانشجویان.

 5. رسیده گی در مورد عرایض دانشجویان پیرامون تجدید نظر پارچه ها.

توأمیت ها و تفاهم نامه ها

دانشکده اقتصاد در سال ۱۳۹۶ با چهار اداره دولتی تفاهم نامه های همکاری را به امضا رسانده است.

 1. ریاست اقتصاد ولایت تخار.

 2. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار.

 3. ریاست شهر سازی ولایت تخار.

 4. آمریت احصاییه ولایت تخار.

در ضمن تلاش خواهند نمود تا با ادارات زیربط دیگر تفاهم نامه های همکاری به امضا رساند.

جلب مساعدت ها

دانشکده اقتصاد برای جذب مساعدت ها در راستا های ذیل تلاش می نماید:

 1. تأمین ارتباطات و گفتگو با نهاد ها و سازمان های ملی و بین المللی به منظور جذب مساعدت ها در سطح ولایت تخار.

 2. ایجاد توانایی تهیه و تنظیم پروپوزل تا با استفاده از آن منابع را جذب نماید.

 3. اجرای تحقیقات علمی.

 

جندر

دانشکده اقتصاد باورمند به تساوی حقوق زنان و مرد می باشد و با در نظر داشت چالش ها و مشکلات که فرا راه زنان و جود دارد، این دانشکده تلاش می نماید که با اجرای برنامه های ذیل فُرصت ها را برای زنان فراهم نماید.

 1. دانشکده تلاش می ورزد تا در برنامه های ماستری به استادان طبقه اناث اولویت دهد.

 2. در استخدام استادان تعادل جنسیت را حفظ می نماید.

خلق عواید

دانشکده اقتصاد با طرح و اجرای برنامه های ذیل خلق عواید می نماید:

 1. از طریق کارت هویت دانشجویان.

 2. از طریق دیپلوم.

برنامه های علمی

در زمینه معیاری سازی سیستم و ارایه خدمات با اعتبار و معیار علمی فعالیت های ذیل اجرامی شود.

 • ارتقاظرفیت استادان .

 • ازدیاد تشکیل اکادمیک دانشکده.

 • رسیدن به معیار های بین المللی

طرح و پیش برد تحقیقاتی علمی

برای اجرای تحقیقات علمی با اعتبار، برنامه های آموزشی كوتاه مدت برای استادان فراهم می شود، محصلان علاقه مند با همكاری استادان در زمینه تحقیقات علمی سهم داده می شود.

 1. ایجاد كمیته تحقیقاتی درسطح  دانشکده به منظور اصلاح، مشورت و نشرمقالات علمی – تحقیقی استادان.

 2. ایجاد مجله علمی، تحقیقی درروشنایی لایحه ایجاد مجله علمی تحقیقی.

 3. تقویت و غنی سازی كتابخانه موجوده دانشکده.

 4. ایجاد ماهنامه در سطح دانشکده.

 5. ایجاد یک مرکز کلینیک مدیریتی و اقتصادی در سطح دانشکده اقتصاد.

انكشاف و بازنگری نصاب تعلیمی

 1. انكشاف و بازنگری نصاب درسی، دانشکده اقتصاد  تلاش می نماید با اجرای نیازسنجی های آموزشی و با مطالعه و بررسی معیارهای نصاب درسی منطقه دو بار نصاب درسی و مفردات كورسهای اجباری و اختیاری دانشکده را تا پنج سال آینده تجدید نظر نماید.

 

تضمین كیفیت

 تاکنون دانشکده اقتصاد در سطح دانشگاه تخار پیرامون تضمین کیفیت کارهای قابل توجه را انجام داده است، درضمن مواد آموزشی ودرسی به شكل سمستر وار ازسوی آمریت دیپارتمنت و جلسات دیپارتمنت ها بررسی و نظارت می شود. درسها و فعالیت های درسی استادان از جانب محصلان توسط پرسشنامه ها ارزیابی می شود، علاوه براین استادان باتفاهم با همكاری شان درس های یكدیگر را مشاهده و در بهبود آن اقدام مینماید.

روشهای تدریس

استفاده از روش آموزش مبتنی برهدف در تدیس کار گرفته شده است، برعلاوه برای استادان در ختم هر سال تحصیلی وركشاب های دو هفته ای روشهای تدریس، شیوه های ارزیابی و طراحی كورس های آموزشی تدویر می گردد. همچنان بااستفاده از پرجكتور ها نمایش داده می شود.

اما درقسمت تهیه مواد لازمه کوتاهی می نماید.

ایجاد دیپارتمنت های جدید

 با در نظر داشت نیازمندی‌های شدید كه جامعه در زمینه اریه خدمات بهتر درجامعه، یکی از اهداف عمده تحصیلات عالی به سویه ملی، برآورده ساختن نیازهای انکشافی جامعه به نیروی کار متخصص و تحصیل کرده میباشد، بناءً حین ایجاد نهادها و یا انکشاف برنامههای جدید تحصیلی به برآورده شدن این هدف، توجه اساسی صورت گیرد.

دانشکده اقتصاد های ذیل را ایجاد می نماید.

 •  دیپارتمنت  محاسبه.

 • احصایه وکمپیوتر.

زیربناها

 زیربنا یكی از مسایل مهم و ضروری جهت ارایه خدمات درسی سالم و باكیفیت میباشد. بناء دانشکده در زمینه زیربنا برنامه های ذیل را اجرا مینماید.

 1. پیشنهاد و تعقیب ساختمان تعمیر تدریسی برای دانشکده

 2. پیشنهاد یك عراده موتر كاستر به منظور انتقال محصلان به منظور اجرای كارهای ساحوی و عملی .

 3. تجهیز و غنی سازی كتابخانه: تهیه و تدارك (1500) جلد كتاب به زبانهای دری، پشتو وانگلیسی.

 4. ایجاد مركز تكنالوژی و آی تی: به منظور اجرای تحقیقات محصلان و استادان.

 5. ترتیب و فراهم آوری فُرصتهای سیر علمی خارجی به منظور انتقال تجارب و ارتقای مهارتهای علمی و مسلكی استادان.