د تحصیلی نصاب

شما می توانید کریکولم ( نصاب تحصیلی) دانشکده تعلیم و تربیه دانشکاه تخار به اساس سیستم کریدت دانلود نمایید.