تاریخچه

 پوهنحی اقتصاد در سال 1391 در پوهنتون تخار ایجاد و داری دیپارتمنت های اقتصاد ملی و امور مالی و پولی میباشد و به تعداد 95 نفر محصل می باشد که توسط یک نفر سرپرست پوهنحی و چهار تن استادان نامزد پوهیالی تدریس میگردند.

اهداف

       ·            تربیه کادر های علمی و متخصصین اقتصادی.

       ·            ایجاد یک تفکر و اندیشه برای تقویت فعالیت های اقتصادی و رسیدن به اهداف والای انسانی.

       ·            ایجاد زمینه رشد و انکشاف اقتصادی توسط کادر های علمی و اقتصادی.

       ·            تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور بلند بردن سطح تولیدات در جامعه.

       ·            تربیه افراد ماهر و مسلکی در بخش های مالی, حسابی, گمرکات و سیستم مالیه گذاری و مستوفیت ها.

       ·            رسیدن به رشد تولیدات صنعتی , تجارتی و بانکداری سالم با استفاده از نظریات  کادرهای علمی.

       ·            رسیدن به یک سطح بهتر در تمام  عرصه های زندگی و رفاهیت عامه در جامعه بشری.

       ·            ایجاد زمینه مناسب و توسعه فعالیت های سکتور دولتی وخصوصی.

       ·            زمینه سازی برای سرمایه گذاری های زیر بنایی برای منافع عامه.