موخي

اهداف ومرام دانشکده تعلیم تربیه :

این دانشکده ازبدوی فعالیتش وظیفه تعلیم وتربیت وتقدیم فارغ التحصیلان وطن دوست ،‌متعهد ووظیفه شناس را بعهده داشته آنرا هدف ومرام خودمیداندتااین اشخاص دربازسای علمی ، فکری ، فرهنگی ، آگاهی ورفاه کشورعزیزمان سهم گرفته تااین کشورجنگ زده مناسب به روز پیشرفت وتوسعه نماید.

ذیلا اهداف ومرام این پوهنحی را شماره وار مینگاریم :

1-   تربیت نسل جوان دلسوزبه وطن ومتعهددررشته های مختلف مطابق نیازجامعه .

2-   تقدیم آموزش باکیفیت (تیوریکی وعملی ) .

3-   ارتقای ظرفیت استادان ومحصلان ازطریق پروسه های کوتاه مدت .

4-   تشویق معنوی استادان ومحصلان مستعدومبتکر.

5-   ارتقای سویه تحصیلی استادان ازطریق بورسیه ها .

6-   همایت ازاستادان ومحصلان مطابق قوانین ولوایح نافذه کشور.

7-   حل مشکلات ازطریق مشوره با استادان وشورای علمی پوهنحی .

8-   شفافیت دراجراات روزمره واجرای امورمطابق اصول .

9-   عیارساختن فعالیت های تدریسی مطابق نیازمندی جامعه وروز.

10-   دریافت نقاط ضعف باجمع آوری نظریات استادان محصلان ودریافت راه حل ها.

11-    تشویق وترغیب استادان به انجام وراه اندازی تحقیقات علمی .

12-   تطبیق سیستم کریدت .

13-   بازنگری مفردات درسی ، اصلاح وعیارساختن لکچرنوت ها همگام باپیشرفت علم ونیاز جامعه .

14-   ایجادروحیه تجسس ، ابتکار، شاگردمحوری ،‌همدیگرپذیری ، تشویق وهمکاری دربخش های مختلف.

15-  داشتن روابط حسنه باسایرنهادهای علمی آموزشی مردم وادارات که دربخش معارف وتعلیم وتربیه فعالیت دارند وپرورش نوجوانان درمکاتب واموراداری وارگانهای دولتی استخدام شده میتواند.

 

دیدگاه و ماموریت دانشکده تعلیم و تربیه

دیدگاه: دانشکده تعلیم و تربیه می خواهد از طریق برنامه های منظم علمی. فرهنگی، تحقیق و عرضه خدمات _ با کیفیت مطابق پلان استراتیژیک پوهنحی و پوهنتون و تقدیم نسل های متخصص به جامعه به عنوان یک نهاد معتبر علمی در سطح ملی و منطقه تبارز نماید.

ماموریت: دانشکده تعلیم و تربیه فرصت ها و سهولت های مناسب و عالی را فراهم می سازد تانسل جوان کشور از این دانشکده با نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی با کسب مهارت های نوین مصدر خدمت به کشور خویش گردند.

قوت ها: دانشکده تعلیم و تربیه در سطح دانشگاه تخار، ولایت و وزارت از جایگاه خاصی برخوردار است، در ضمن ساییر نقاط قوت دانشکده ذیلأ نگاشته می شود:

 1. امنیت نسبی حاکم در منطقه
 2. داشتن کادر های علمی با درجه تحصیلی و رتبه علمی بلند
 3. داشتن ارتباط مؤثر با اورگان های دولتی، غیر دولتی و سایر مردم
 4. داشتن کارمندان تدریسی و اداری
 5. داشتن تعمیر تدریسی معیاری
 6. تأمین عدالت در قسمت امتحانات، معرفی محصلان به لیلیه و بدل اعاشه
 7. داشتن محیط سرسبز
 8. داشتن لابراتوار مجهز در رشته کیمیا
 9. وصل تمام شعبات و صنوف درسی به فایبرنوری
 10.  داشتن مرکز تکنالوژی  (PDC)
 11.  داشتن نظم و دسپلین خوب و احترام متقابل بین اعضأ این دانشکده
 12. تجهیز تمام ادارات و دیپارتمنت ها (از نقطه نظر وضعیت فزیکی)

فرصت ها

 1. موجودیت نسبی دونر های خارجی درسطح ولایت
 2. همکاری مردم عامه با دانشکده
 3. موجودیت بودجه عادی دولتی
 4. اعزام استادان به بورسیه های داخلی و خارجی
 5. موجودیت ساحه وسیع جهت انکشاف ساحه سبز