تاریخچه

دانشکده تعلیم وتربیه:

1-   سال تاسیس : 1375 دیپارتمنت دری

2-   دیپارتمنت آموزش کمپیوتر

استادان :

این پوهنحی درسال 1391 جمعأ 25 استادداردکه ازجمله 7 تن ازطبقه اناث و 18 تن ذکوربا رتبه های علمی ذیل میباشند.

  1.    پوهندوی 1 تن
  2.    پوهنیار 8 تن
  3.    پوهیالی 12 تن
  4.     نامزدپوهیالی 4 تن

ازلحاظ درجه تحصیل قرار ذیل اند:

  1.     ماستر 9 تن
  2.     لیسانس 16 تن

تعدادمحصل :

این پوهنحی دردوبخش پری  سرویس وداخل خدمت فعالیت دارد ،‌تعداد هردومحصلان هردوبخش درسال 1391 جمعأ 875 تن میباشد . ازجمله 630 تن ذکور 245 تن ازقشر اناث اند .

این پوهنحی همه ساله تعداد جوانان را ازرشته های مختلف ومطابق نیازجامعه فارغ التحصیل وبه جامعه تقدیم میدارد قراراست درسال جاری جمعأ 180 تن را ازچهار دیپارتمنت تقدیم جامعه نماید . خوشبختی درین است که 95 درصد فارغ التحصیلان این پوهنحی دربخش های مختلف ادارات دولتی وغیردولتی به صفت استادپوهنتون ، وکیل مردم ، ریس اداره ، مامور، معلم و........ مصروف خدمت به کشوراند .