موخی

اهداف این پوهنځی:

1- ارایه خدمات آموزشی وتربیه متخصیصن وکادر فنی زراعت

2- راه اندازی تحقیق وارایه راهکارهای مناسب درجهت ارتقای سطح تولیدات زراعتی

3- انتقال تکنالوژی جدید زراعتی به دهاقین ازطریق آموزش مستقیم وغیرمستقیم

4- کمک به تامین مصونیت غذایی ازطریق ترویج وروش های معا صر زراعت

5- سهم گیری در امر ایجاد جامعه مرفه بوسیله ارتقای سطح زنده گی دهاقین

6- حمایت ازفعالیت های تحقیقی وآفرینشی استادان ومحصلان

7- آموزش باکیفیت مطابق معیارهای جدید که پاسخگوی نیازجامعه کنونی است.