موخي

اهداف

     تربیه کادرهای ورزیده و وطن پرست باظرفیت های بلند علمی وعملی به اساس معیارهای معاصر، تحقیقات مسلکی درعرصه انجنیری، بروزرسانی مواد ومحتوای تحصیلی برمبنای دست آوردهای علمی وبهبود سکتور انجنیری درسطح ملی وبین المللی اهداف دانشکده انجنیری می باشد.

دید گاه

ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی تخصصی انجنیری از لحاظ کمی و کیفی نه تنها نیازمندی ها، توسعه وپیشرفت کشورعزیز ما را نظر به مطالبات معاصر جواب ده باشد بلکه با معیارهای اکادمیک دانشگاه های منطقه وجهان رقابت علمی نماید.

ماموریت

فراهم آوری خدمات باکیفیت درسی برای تمام محصلان موسسه،ارائه تدریس،تحقیق وتقدیم فارغ التحصیلان که به خواست های جامعه ما ومطالبات مسلکی وتخصصی درسطح منطقه وجهان جواب گو باشد

قــــــــوت ها

  • امنیت نسبی حاکم درمنطقه .

  • ساحه وسیع باداشتن ماسترپلان  در این دانشگاه.

  • داشتن کادرعلمی، کارمندان دانشجویان .

  • همکاری مقامات محلی و شورای مردمی این ولایت.

  • داشتن محیط سبز

  • داشتن تعمیر تدریسی و صنوف معیاری

  • داشتن لابراتوار در دیپارتمنت سیول

فرصت ها

1.     موجودیت کمک کننده های داخلی ودونرهای خارجی.

2.     ذهنیت  وهمکاری مردم عامه درقبال دانشگاه.

دیپارتمنت ها

  • ساختمانی(سیول)

  • جیولوجی و معدن

  • برق و الکترونیکس