بیوگرافی رئیس دانشکده انجینری

E-mail: aparsazada@gmail.com

Cell phone: +93(0)771121436

 

بیوگرافی پوهنیار انجنیر عبدالباعث "پارسازاده" عضو کادر علمی دیپارتمنت سیول و رئیس پوهنځی انجینری پوهنتون تخار

 

محترم انجنیر عبدالباعث "پارسازاده" فرزند عبدالصبور در سال1362 ھ ش در یک فامیل دانش پرور در ولایت تخار متولد گردیده است، درسال 1368ھ ش در مکتب اشرفیه میانشهر شامل ودر سال 1377 ھ ش از لیسه سید ظهرالدین شهید ولایت تخار به درجه اعلی فارغ گردید و پس از سپری نمودن امتحان کانکور (1380 - 1379) در پوهنځی زراعت پوهنتون تخار شامل گردید.

 درسال 1381 ھ ش. کاندید بورس تحصیلی کشور روسیه بود که بالاخره درهمان سال عازم کشور مذکور گردید و نظر به علاقمندی خاص که به پوهنځی انجینری داشت تغییر رشته داد و در سال 1382 ھ ش شامل پوهنځی انجینری پوهنتون دولتی دوستی ملل واقع شهرمسکو فدراتیف روسیه گردیده وبالاخره بعد از سپری نمودن موفقانه دوره لسانس در سال 1386 ھ ش به درجه اعلی از دیپارتمنت سیول انجینری به سویه لسانس فارغ گردید و درسال 1387 ھ ش در دوره ماستری پوهنتون مذکور شامل ودرسال 1388 ھ ش به سویه ماستر به درجه اعلی از دیپارتمنت سیول انجینری فارغ التحصیل گردید.

در سال 1390 ھ ش شامل مؤسسه کنسرن شد و مدت یکنیم سال بحیث انجنیر ساحوی آن مؤسسه ایفای وظیفه نمود و به تاریخ تاریخ 18 میزان 1391 ھ.ش. عضویت کادر علمی دیپارتمنت سیول پوهنځی انجینری پوهنتون تخار را بدست آورد و بحیث نامزد پوهنیار در دیپارتمنت مذکور تقرر حاصل نمود و به تاریخ 20 میزان 1392 ھ.ش. اصل رتبه علمی پوهنیاری را کسب نمود.

موصوف در بهار سال 1393 ھ.ش. با حفظ عضویت کادرعلمی بحیث رئیس پوهنځی انجینری پوهنتون تخار مقرر گردید و در بست متذکره مصروف خدمت میباشد.