د تحصیلی نصاب

کریکولم ( نصاب تحصیلی) دانشکده انجنیری دانشگاه تخار به اساس نصاب تحصیل پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل میباشد.

شما می توانید کریکولم ( نصاب تحصیلی) دانشکده انجنیری دانشکاه تخار را از اینجا دانلود نمایید.