دیپارتمنتونه

فعالیت دیپارتمنت ها

دانشکده انجنیری در سال 1389 با پذیرش به تعداد    تن دانشجوی در رشته سیول فعالیت اکادمیک خویش را آغاز نمود،  که تا اکنون پنج دور دانش آموخته را به جامعه تقدیم نموده است که شمار شان به 290 تن میرسد. دانشکده انجنیری در سال 1393 دیپارتمنت دوم خویش را تحت عنوان جیولوجی و معددن با پذیرش 75 تن دانشجو فعال نمود که تا کنون دور دانش آموخته به جامعه تقدیم نمودند که شمار شان به 103 تن میرسد. هم چنان دیپارتمنت سوم خویش را تحت عنوان برق و الکترونیکس در سال 1394 با پذیرش 70 تن دانشجو فعال نمود تا کنون یک دور دانش آموخته به جامعه تقدیم نمودند  که شمار شان به 28 تن میرسد. در کل دانشکده انجنیری تا الان به تعداد 421 تن دانش آموخته را جامعه خود تقدیم نموده تا مصدر خدمت به مردم رنج دیده کشور گردند.

ایجاد دیپارتمنت های جدید

 با در نظر داشت نیازمندی‌های شدید كه جامعه در زمینه ارایه ی خدمات بهتر درجامعه، یکی از اهداف عمده تحصیلات عالی به سویه ملی، برآورده ساختن نیازهای انکشافی جامعه به نیروی کار متخصص و تحصیل کرده میباشد، بناءً حین ایجاد نهادها و یا انکشاف برنامههای جدید تحصیلی به برآورده شدن این هدف، توجه اساسی صورت گیرد.

دانشکده انجنیری های ذیل را ایجاد می نماید.

  • انجنیری  آبرسانی

  • انجنیری مهندسی     .