تاریخچه

تاریخچه

دانشکده انجنیری درسال 1389 در چوکات دانشگاه تخار با ایجاد  دیپارتمنت  سیول با پذیرفتن 178 تن دانشجویان داوطلب به رشته ساختمانی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خویش آغاز کرده و مانند سایر دانشکده های دانشگاه تخار در روند علمی و آموزشی خویش فراز و فرود داشته است.در سال 1390 تعمیر تدریسی دانشکده انجنیری با همکاری کشور آلمان و موسسه GIZ ساخته شد و به کمک برنامه SHEEP برخی مواد لابراتواری نیز خریداری شد.

این دانشکده در حال حاضر دارای دو دیپارتمنت فعال سیول و جیولوجی و معدن میباشد(دیپارتمنت جیولوجی و معدن در آغاز سال 1393 با پذیرش 75 تن  دانشجو فعالیت اکادمیک خویش را آغاز نمود) و در سال 1394  دیپارتمنت برق و الکترونیکس  با پذیرش 70 تن داشجو به فعالیت آغاز نمود که اکنون  در حالت تعلیق قرار دارد و پروسه رفع تعلیق آن طی مراحل گردیده که به نزدیکی به فعالیت اکادمیک خود ادامه خواهد داد.

دانشکده انجنیری در سال 1393 به تعداد( 300) تن دانشجویان را زیرنظراستادان در دو دیپارتمنت زیرپوشش برنامه های آموزشی وپژوهشی قرارداده است که بیشتر از 50 درصد آنان از امتیاز خوابگاه و بدل اعاشه برخورداراند و باجدیت تمام برای تربیه کادرهای فعال ومسلکی دراعماریک افغانستان نوین می کوشند.

  1. در سال 1393  به تعداد 75  تن دانش آموخته تقدیم به جامعه نمود.

  2. در سال 1394  به تعداد 107   تن دانش آموخته تقدیم به جامعه نمود.

  3. در سال 1395  به تعداد 31  تن دانش آموخته تقدیم به جامعه نمود.

  4. در سال 1396  به تعداد 79 تن پسر و 5 تن دختر دانش آموخته تقدیم به جامعه نمود.

  5. در سال 1397  به تعداد 65  تن دانش آموخته تقدیم به جامعه نمود.