بیوگرافی رئیس دانشکده شرعیات

شمارۀ تماس: 0700165104

ایمیل آدرس: comhamedi@gamail.atiqullah

بیوگرافی پوهنمل سید عتیق الله حامدی رئیس پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار

پوهنمل سید عتیق الله حامدی فرزند مولوی شاه جهان در سال 1351هـ ش در درۀ ترشت ولسوالی ورسج در یک خانوادۀ علمی چشم به جهان گشود.

مراحل تحصیل:

نامبرده در سن (6) سالگی تعلیمات ابتدائی را نزد پدرش فراگرفته و پس از آن در سال 1366هـ ش غرض فراگیری علوم شرعی رهسپار کشور پاکستان گردیده و طی مدت (8) سال علوم شرعی مروجه را فرا گرفته و سند فراغت از مدرسۀ ضیاء المدارس به درجۀ اعلی بدست آورد. و سپس شامل انستیتیوت عالی تربیۀ معلم گردیده و پس از دوسال تحصیل، سند فراغت را به درجۀ امتیاز اعلی ( و کسب مقام اول نمره گی) نیز بدست آورد. موصوف متعاقبا شامل پوهنحی شرعیات پوهنتون دعوت و جهاد گردیده، سال اول و دوم درسی را در پوهنتون مذکور سپری، و پس از فتح کابل توسط مجاهدین و تعطیلی موقت پوهنتون مذکور، خود را به پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تبدیل و در سال 1380 فارغ، وسند فراغت را به درجۀ امتیاز اعلی ( و اخذ امتیاز اول نمره گی) نیز بدست آورد.

نامبرده در سال 1381هـ ش به حیث استاد در پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار توظیف، و پس از کسب تجارب فراوان در زمینه تدریس، در سال 1390 شامل پروگرام ماستری پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل گردیده و در سال 1393هـ ش نیز به درجۀ اعلی (و کسب مقام اول نمرگی) فارغ و سند فراغت بدست آورد است.

موصوف به ادامۀ تحصیلات عالی در سال 1395هـ ش شامل پروگرام دوکتورای پوهنتون ننگرهار گردیده و در سال 1396 مرحلۀ درسی را با اخذ امتیاز اول نمرگی در امتحان هردو سمستر موفقانه به پایان رسانیده و حالا مصروف تحقیق و نوشتن  PHD تحت عنوان "التعسف فی العقارات و مظاهره فی المجمتع الأفغانی" می باشد.

بلدیت به زبانها:

زبان دری، زبان مادری نامبرده است؛ وبه زبان ازبیکی تسلط کامل داشته؛ و به زبان عربی تاحدود زیادی و همچنان به زبان پشتو صحبت می کند.

آثار و نوشته ها:  

اعداد القائد فی اطار الشریعة الإسلامیة (پایان نامۀ تحصیلی دورۀ تحصیل در انستیتیوت عالی تربیۀ معلم)

 نقش هبه در تماسک جامعه (پایان نامۀ تحصیلی در مرحلۀ لیسان)

نقش قصاص در سلامت جامعۀ بشری (رسالۀ ترفیع علمی)

بیمه از دیدگاه شریعت و قانون (تیزس ماستری)

عزل قضات در آینۀ فقه و قانون (مقاله)

حقوق همسایه (مقاله)

مجازات مرتد در اسلام (مقاله)

طلاق با وسائل الکترونیکی (سمینار)

حکم شرعی القاح مصنوعی الحقاح مصنوعی (سمینار)