د تحصیلی نصاب

شما می توانید کریکولم ( نصاب تحصیلی) دانشکده شرعیات دانشکاه تخار به اساس سیستم کریدت دانلود نمایید.