د استادان پروفایل

 

نام و تخلص:                  سعدالدین سعیدی

درجه تحصیل :                ماستر

دیپارتمنت:                     فقه وقانون

رتبه علمی :                   پوهنوال

سال تولد :                    1345

زادگاه:                        رستاق – تخار

سال شمول در کادر علمی: 15 / 3/ 1374

ایمل آدرس                  :  saduddin.saidi@tu.edu.af

شماره تماس          :  772540028


 

نام و تخلص              : عبدالودودعابد

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنوال

سال تولد           : 1346

زادگاه              : فرخار - تخار

سال شمول در کادر علمی: 15/3/1374

ایمل آدرس         :

شماره تماس          :  700740212


 

نام و تخلص       : عبدالاحد انصاف

درجه تحصیل     : دوکتورا

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1339

زادگاه              : ورسج- تخار

سال شمول در کادر علمی: 18 / 7/ 1385

ایمل آدرس         :  Abdulahad.insaf@gmail.com

شماره تماس              :  700074748


 

نام و تخلص       : غلام ربانی رحمانی

درجه تحصیل     : مافوق لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1346

زادگاه              : ورسج – تخار

سال شمول در کادر علمی:  25 / 4 / 1381

ایمل آدرس         :  molawayghulamrabany.rahmany@yahoo.com

شماره تماس              : 0700708776


 

نام و تخلص              : سیدعتیق الله حامدی

درجه تحصیل     : دوکتورا

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1351

زادگاه              : ورسج - تخار

سال شمول در کادر علمی: 2/2/1381

ایمل آدرس         :  atiqullah.hamedi@gmail.com

شماره تماس          :  0700165104


 

نام و تخلص              : عبدالواحدکریمی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1339

زادگاه              : ورسج- تخار

سال شمول در کادر علمی: 15/3/1374

ایمل آدرس         : Abdulwahed.karimi@yahoo.com

شماره تماس          : 700707935


 

نام و تخلص :        رحیم الله پیمان

درجه تحصیل :      لیسانس

دیپارتمنت :          فقه وقانون

رتبه علمی :         پوهنمل

سال تولد :          1365

زادگاه :             چاه آب – تخار

سال شمول در کادر علمی: 9 / 2 / 1388

ایمل آدرس :         takhar2020@gmail.com

شماره تماس :        700735348


 

نام و تخلص :        هدایت الله اکبری

درجه تحصیل :      ماستر

دیپارتمنت:           فقه وقانون

رتبه علمی:          پوهنیار

سال تولد:            1363

زادگاه:               کلفگان - تخار

سال شمول در کادر علمی: 30/9/1390

ایمل آدرس:           hedayatullahakbari@gmail.com

شماره تماس:         705775376


 

نام و تخلص              : عتیق الرحمن صابری

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : رستاق- تخار

سال شمول در کادر علمی: 28/6/1391

ایمل آدرس         :  Atiqurrahmansabiry@gmail.com

شماره تماس              :  706895531


 

نام و تخلص              : عنایت الرحمن همت

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1367

زادگاه              : کنر

سال شمول در کادر علمی: 2 / 2 / 1396 

ایمل آدرس         :  Anayat.hemmat@gmail.com

شماره تماس          :  782977833


 

نام و تخلص              : جمال الدین حمیدی

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1360

زادگاه              : خواجه غار- تخار

سال شمول در کادر علمی: 16/7/1390

ایمل آدرس         :  hamidi.jm@gmail.com

شماره تماس              :  707169027


 

نام و تخلص              : سیدعظیم حکیمی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1346

زادگاه              : ورسج- تخار

سال شمول در کادر علمی: 3/2/1381

ایمل آدرس         :  sayidazim.hakimi1346@gmail.com

شماره تماس              :  700784157


 

نام و تخلص              : عبدالمصور بشاش

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1344

زادگاه              : بغلان

سال شمول در کادر علمی: 

ایمل آدرس         :  

شماره تماس              :  700720048


 

نام و تخلص              : نیازالحق حازم

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1366

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 23 / 8/ 1391  

ایمل آدرس         :  Niazllhaq.hazem@gmail.com

شماره تماس              :  705970677


 

نام و تخلص              : قدرت الله حنیف

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 21 / 1/ 1392

ایمل آدرس         :  Qudratullahhanif@gmail.com

شماره تماس              :  700521640


 

 نام و تخلص              : برهان الدین قانت

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1362

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 21 / 1/ 1392

ایمل آدرس         :  B.qanet@gmail.com

شماره تماس              :  707208051


 

نام و تخلص              : سعیده نوری

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1366

زادگاه              : تخار

سال شمول در کادر علمی: 8/6/1393

ایمل آدرس         :  Saida.zia80@gmail.com

شماره تماس          :  787873792


 

نام و تخلص              : سیدانورمعصومی

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1362

زادگاه              : اشکمش – تخار

سال شمول در کادر علمی:  30 / 2/ 1389

ایمل آدرس         :  sayedanwar1362@gmail.com

شماره تماس              :  700047473


 

نام و تخلص              : عبدالبصیر امت

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1358

زادگاه              : بهارک – تخار

سال شمول در کادر علمی: 7 / 3/ 1388 

ایمل آدرس         :  ummattaluqani@gmail.com

شماره تماس              :  702220076


 

نام و تخلص              : هدایت الله مدقق

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1358

زادگاه              : بهارک – تخار

سال شمول در کادر علمی:  11 / 8 / 1387

ایمل آدرس         :  taloqaih2009@gmail.com

شماره تماس          :  


 

نام و تخلص              : امین الله امین

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1362

زادگاه              : رستاق – تخار

سال شمول در کادر علمی:  22/ 12 / 1391

ایمل آدرس         :  Aminullah.amin224@gmail.com

شماره تماس              :  703313224


 

نام و تخلص              : عبدالکریم وسیمی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : فرخار- تخار

سال شمول در کادر علمی:  24 / 5/ 1391

ایمل آدرس         :  Abdulkaromwasimi120@gmail.com

شماره تماس              :  


 

نام و تخلص              : حسیب الله سروری

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 4 / 5/ 1394 

ایمل آدرس         :  haseebsarwari230@gmail.com

شماره تماس          :  702302301


 

نام و تخلص              : رحیم الله شریفی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1362

زادگاه              : خواجه غار- تخار

سال شمول در کادر علمی:  27/ 8 / 1392

ایمل آدرس         :  rahimullasharify@gmail.com

شماره تماس              :  700738961


 

نام و تخلص              : حبیب الله عبادی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1371

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 12 / 1/ 1396

ایمل آدرس         :  h.ebadi1371@gmail.com

شماره تماس              :  731721700


 

نام و تخلص              : عبدالطیف رحیمیار

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : عقیده و دعوت

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1370

زادگاه              : خواجه غار – تخار

سال شمول در کادر علمی:  3 / 3/ 1393

ایمل آدرس         :  Abdullatifrahimyar1@gmail.com

شماره تماس          :  777531846


 

نام و تخلص              : عبدالشکورعثمانی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : عقیده ودعوت

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1360

زادگاه              : چاه آب – تخار

سال شمول در کادر علمی: 23/6/1386

ایمل آدرس         :  Ab_osmani2010@gmail.com

شماره تماس          :  700243913

نام و تخلص:                  سعدالدین سعیدی

درجه تحصیل :                ماستر

دیپارتمنت:                     فقه وقانون

رتبه علمی :                   پوهنوال

سال تولد :                    1345

زادگاه:                        رستاق – تخار

سال شمول در کادر علمی: 15 / 3/ 1374

ایمل آدرس                  :  saduddin.saidi@tu.edu.af

شماره تماس          :  772540028


 

نام و تخلص              : عبدالودودعابد

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنوال

سال تولد           : 1346

زادگاه              : فرخار - تخار

سال شمول در کادر علمی: 15/3/1374

ایمل آدرس         :

شماره تماس          :  700740212


 

نام و تخلص       : عبدالاحد انصاف

درجه تحصیل     : دوکتورا

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1339

زادگاه              : ورسج- تخار

سال شمول در کادر علمی: 18 / 7/ 1385

ایمل آدرس         :  Abdulahad.insaf@gmail.com

شماره تماس              :  700074748


 

نام و تخلص       : غلام ربانی رحمانی

درجه تحصیل     : مافوق لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1346

زادگاه              : ورسج – تخار

سال شمول در کادر علمی:  25 / 4 / 1381

ایمل آدرس         :  molawayghulamrabany.rahmany@yahoo.com

شماره تماس              : 0700708776


 

نام و تخلص              : سیدعتیق الله حامدی

درجه تحصیل     : دوکتورا

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1351

زادگاه              : ورسج - تخار

سال شمول در کادر علمی: 2/2/1381

ایمل آدرس         :  atiqullah.hamedi@gmail.com

شماره تماس          :  0700165104


 

نام و تخلص              : عبدالواحدکریمی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1339

زادگاه              : ورسج- تخار

سال شمول در کادر علمی: 15/3/1374

ایمل آدرس         : Abdulwahed.karimi@yahoo.com

شماره تماس          : 700707935


 

نام و تخلص :        رحیم الله پیمان

درجه تحصیل :      لیسانس

دیپارتمنت :          فقه وقانون

رتبه علمی :         پوهنمل

سال تولد :          1365

زادگاه :             چاه آب – تخار

سال شمول در کادر علمی: 9 / 2 / 1388

ایمل آدرس :         takhar2020@gmail.com

شماره تماس :        700735348


 

نام و تخلص :        هدایت الله اکبری

درجه تحصیل :      ماستر

دیپارتمنت:           فقه وقانون

رتبه علمی:          پوهنیار

سال تولد:            1363

زادگاه:               کلفگان - تخار

سال شمول در کادر علمی: 30/9/1390

ایمل آدرس:           hedayatullahakbari@gmail.com

شماره تماس:         705775376


 

نام و تخلص              : عتیق الرحمن صابری

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : فقه وقانون

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : رستاق- تخار

سال شمول در کادر علمی: 28/6/1391

ایمل آدرس         :  Atiqurrahmansabiry@gmail.com

شماره تماس              :  706895531


 

نام و تخلص              : عنایت الرحمن همت

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1367

زادگاه              : کنر

سال شمول در کادر علمی: 2 / 2 / 1396 

ایمل آدرس         :  Anayat.hemmat@gmail.com

شماره تماس          :  782977833


 

نام و تخلص              : جمال الدین حمیدی

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1360

زادگاه              : خواجه غار- تخار

سال شمول در کادر علمی: 16/7/1390

ایمل آدرس         :  hamidi.jm@gmail.com

شماره تماس              :  707169027


 

نام و تخلص              : سیدعظیم حکیمی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1346

زادگاه              : ورسج- تخار

سال شمول در کادر علمی: 3/2/1381

ایمل آدرس         :  sayidazim.hakimi1346@gmail.com

شماره تماس              :  700784157


 

نام و تخلص              : عبدالمصور بشاش

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1344

زادگاه              : بغلان

سال شمول در کادر علمی: 

ایمل آدرس         :  

شماره تماس              :  700720048


 

نام و تخلص              : نیازالحق حازم

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1366

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 23 / 8/ 1391  

ایمل آدرس         :  Niazllhaq.hazem@gmail.com

شماره تماس              :  705970677


 

نام و تخلص              : قدرت الله حنیف

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 21 / 1/ 1392

ایمل آدرس         :  Qudratullahhanif@gmail.com

شماره تماس              :  700521640


 

 نام و تخلص              : برهان الدین قانت

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1362

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 21 / 1/ 1392

ایمل آدرس         :  B.qanet@gmail.com

شماره تماس              :  707208051


 

نام و تخلص              : سعیده نوری

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : تعلیمات اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1366

زادگاه              : تخار

سال شمول در کادر علمی: 8/6/1393

ایمل آدرس         :  Saida.zia80@gmail.com

شماره تماس          :  787873792


 

نام و تخلص              : سیدانورمعصومی

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1362

زادگاه              : اشکمش – تخار

سال شمول در کادر علمی:  30 / 2/ 1389

ایمل آدرس         :  sayedanwar1362@gmail.com

شماره تماس              :  700047473


 

نام و تخلص              : عبدالبصیر امت

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهنمل

سال تولد           : 1358

زادگاه              : بهارک – تخار

سال شمول در کادر علمی: 7 / 3/ 1388 

ایمل آدرس         :  ummattaluqani@gmail.com

شماره تماس              :  702220076


 

نام و تخلص              : هدایت الله مدقق

درجه تحصیل     : ماستر

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1358

زادگاه              : بهارک – تخار

سال شمول در کادر علمی:  11 / 8 / 1387

ایمل آدرس         :  taloqaih2009@gmail.com

شماره تماس          :  


 

نام و تخلص              : امین الله امین

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1362

زادگاه              : رستاق – تخار

سال شمول در کادر علمی:  22/ 12 / 1391

ایمل آدرس         :  Aminullah.amin224@gmail.com

شماره تماس              :  703313224


 

نام و تخلص              : عبدالکریم وسیمی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : فرخار- تخار

سال شمول در کادر علمی:  24 / 5/ 1391

ایمل آدرس         :  Abdulkaromwasimi120@gmail.com

شماره تماس              :  


 

نام و تخلص              : حسیب الله سروری

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1364

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 4 / 5/ 1394 

ایمل آدرس         :  haseebsarwari230@gmail.com

شماره تماس          :  702302301


 

نام و تخلص              : رحیم الله شریفی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1362

زادگاه              : خواجه غار- تخار

سال شمول در کادر علمی:  27/ 8 / 1392

ایمل آدرس         :  rahimullasharify@gmail.com

شماره تماس              :  700738961


 

نام و تخلص              : حبیب الله عبادی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : ثقافت اسلامی

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1371

زادگاه              : بدخشان

سال شمول در کادر علمی: 12 / 1/ 1396

ایمل آدرس         :  h.ebadi1371@gmail.com

شماره تماس              :  731721700


 

نام و تخلص              : عبدالطیف رحیمیار

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : عقیده و دعوت

رتبه علمی         : پوهیالی

سال تولد           : 1370

زادگاه              : خواجه غار – تخار

سال شمول در کادر علمی:  3 / 3/ 1393

ایمل آدرس         :  Abdullatifrahimyar1@gmail.com

شماره تماس          :  777531846


 

نام و تخلص              : عبدالشکورعثمانی

درجه تحصیل     : لیسانس

دیپارتمنت          : عقیده ودعوت

رتبه علمی         : پوهنیار

سال تولد           : 1360

زادگاه              : چاه آب – تخار

سال شمول در کادر علمی: 23/6/1386

ایمل آدرس         :  Ab_osmani2010@gmail.com

شماره تماس          :  700243913