دیپارتمنت ها

پوهنځی زبان وادبیات در تشکیل خود ( 4 ) دیپارتمنت داشته که هر 4 دیپارتمنت فارغ ده می باشد.

 1. دیپارتمنت دری

 2. دیپارتمنت پشتو

 3. دیپارتمنت اوزبیکی

 4. انگلیسی

تعداد استادان پوهنځی در سال تحصیلی 1396 به  ( 38 ) تن ( 2 تن اناث و 36 تن ذکور) بارتبه علمی ذیل میرسد:

 • پوهنوال 1 تن

 • پوهندوی 1 تن

 • پوهنمل 8 تن

 • پوهنیار 12 تن

 • پوهیالی 16 تن

 

 

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

1

0

1

0

7

1

11

1

16

0

 

 

تعداد استادان بر اساس درجۀ تحصیلی

 • ماستر 17 تن

 • در جریان ماستری 12 تن

 • لیسانس 9 تن

دکتور

ماستری

دورۀ ماستری

لیسانس

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

0

0

16

1

11

1

16

0

 

 

پوهنځی زبان وادبیات در دو بخش ( روزانه وشبانه ) فعالیت داشته ، تعداد محصلان آن در سال 1396 قرار ذیل است:

   تعداد مجموعی محصلان در بخش روزانه به 1042 تن  ( 689 تن ذکور و 353 تن اناث ) میرسد.

   تعداد مجموعی محصلان در بخش شبانه به 123 تن میرسد که از جمله 120 تن ذکور و 3 تن اناث می باشد.

تعداد محصلان با تفکیک دیپارتمنت ها

شماره

دیپارتمنت

تعداد محصل

ذکور

اناث

ملاحظات

1

دری

454

302

152

 

2

پشتو

195

132

63

 

3

اوزبیکی

209

138

71

 

4

انگلیسی

184

117

67

 

مجموع

1042

689

353

 

 

قرار است در سال تحصیلی 1396 280 تن ( 207 تن ذکور و 73 تن اناث ) را از 4 رشته اختصاصی فارغ الحصیل و به جامعه تقدیم نماید.