دیپارتمنت ها

دیپارتمنت ها:

پوهنحی زبان وادبیات هنگام نوشتن این مجموعه دارای چهاردیپارتمنت است. دیپارتمنت دری، دیپارتمنت پشتو، دیپارتمنت اوزبیکی ودیپارتمنت انگلیسی. بدون هیچ تردیدی ایجاد دیپارتمنت های مذکور برمبنای ضرورت های فرهنگی، اجتماعی وعلمی صورت گرفته که در مقدمه به دلیل وانگیزه ایجاد هرکدام پرداخته ایم.

حالابه صورت مختصر دیپارتمنت هارا به معرفی می گیریم:

 

الف- دیپارتمنت دری:

دیپارتمنت دری به صورت عملی در حمل سال 1381 فعالیت مداوم خویش را در چارچوب پوهنحی زبان وادبیات آغاز کرد. ایجاد وفعالیت این دیپارتمنت دقیقا برمبنای ضرورت های ذهنی وعینی جامعه صورت گرفته است. این دیپارتمنت در سال 1384 شاهد نخستین دور فراغت دانشجویان خود بود که به تعداد 42 تن از فرزندان وطن از آن فارغ وبه جامعه به حیث خدمتگار تقدیم شدند. دیپارتمنت دری تا حال هشت دوره از فراغت دانشجویان خودرا شاهد بوده است. مسئولیت دیپارتمنت دری از آغاز تاسیس تا ایندم،‌ بالترتیب به عهده محترمین ذیل بوده است:

                 ·محترم استاد وطن شاه "قایم"   از سال تاسیس تا 1391

                 ·محترم استاد زمری "واجد"     ازسال 1391 تا اکنون

 

استادان دیپارتمنت دری در سال 1392 به این شمار اند:

 

شماره

شهرت

درجه

تحصیل

مکان تحصیل

رتبه علمی

 

 ملاحظات

اسموتخلص

ولد

1

سیدعبدالواجد" واجد"

سیدعبدالمعبود

ماستر

کابل

پوهنمل

 

2

وطن شاه"قایم"

قایم شاه

لیسانس

بلخ

پوهنیار

مصروف پیشبردماستری

3

نیلوفر"ناصری"

عبدالقیوم

ماستر

تخار

پوهیالی

 

4

مطیع الله "حکیمی"

غلام نقشبند

لیسانس

تخار

پوهنیار

 

5

عبدالشکور

عبدالحفیظ

لیسانس

کابل

پوهنیار

مصروفپیشبرددروسماستری

6

عبدالمجیب "خروشان"

عبدالقادر

لیسانس

بلخ

پوهیالی

مصروفپیشبرددروسماستری

7

عین الدین "منیب"

عبدالسلام

لیسانس

کابل

پوهیالی

 

8

فروزان "دانش"

عبدالرشید

لیسانس

تخار

پوهیالی

 

9

نورالله "عاطف"

خیرالدین

لیسانس

تخار

پوهیالی

 

10

زمری "واجد"

محمد موسی

لیسانس

بلخ

پوهیالی

 

11

عبدالمحیط"تبیان"

مطیع الله

لیسانس

بلخ

پوهیالی

 

12

سیدعبدالله"حبیب زاده"

سید حبیب الله

لیسانس

کابل

پوهیالی

مصروف پیشبرددروسماستری

13

احسان الله "مشفق"

غلام حسن

لیسانس

کابل

پوهیالی

مسئول پوهنحی

 

 

 

دیپارتمنت دری در حال حاضر دارای 275 محصل می باشد که از آن جمله 190 آنان از طبقه ذکور و85 آنان از طبقه ی اناث می باشند.

 

کریکولم درسی دیپارتمنت زبان وادبیات دری، سیستم کردیدت سال 1392

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

1

پشتو

2

101

32

2

انگلیسی

2

102

32

3

مبادی زبانشناسی  1

2

103

32

4

متون نظم

2

104

32

5

کلیات مسای ادبی

2

105

32

6

درست نویسی

2

106

32

7

تاریخ تمدن اسلام

1

107

16

8

ثقافت اسلامی

1

108

16

9

تاریخ ادبیات

2

109

32

تعداد کریدت

16

 

 

سمستر دوم

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

10

تاریخ معاصر افغانستان

1

110

16

11

پشتو

2

111

32

12

عربی

2

112

32

13

انگلیسی

2

113

32

14

مبادی زبانشناسی  2

2

114

32

15

تاریخ ادبیات       2

2

115

32

16

متون نثر

2

116

32

17

فنون ادبی         1

2

117

32

18

زبانشناسی عمومی

2

118

32

19

ثقافت اسلامی

1

119

16

20

متون نظم

2

120

32

تعداد کریدت

20

 

 

سمستر سوم

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

21

صرف        1

2

121

32

22

پشتو

2

122

32

23

عربی

2

123

32

24

انگلیسی

2

124

32

25

آوا شناسی

2

125

32

26

تاریخ ادبیات   3

2

126

32

27

ادبیات شفاهی

2

127

32

28

فنون ادبی      2

2

128

32

29

ثقافت اسلامی

1

129

16

تعداد کریدت

17

 

 

 

سمستر چهارم

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

30

زبانشناسی مقایسی

2

130

32

31

عربی

1

131

16

32

انگلیسی

2

132

32

33

صرف     2

2

133

32

34

تاریخ ادبیات 4

2

134

32

35

متون نثر

2

135

32

36

فنون ادبی     3

2

136

32

37

واژه شناسی   1

1

137

16

38

لهجه شناسی

1

138

16

39

ثقافت اسلامی

1

139

16

تعداد کریدت

16

 

 

سمستر پنجم

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

40

نحو     1

2

140

32

41

تاریخ زبانشناسی

2

141

32

42

تاریخ ادبیات    5

2

142

32

43

متون نظم

2

143

32

44

فنون ادبی     4

2

144

32

45

تاریخ ادبیات غرب

2

145

32

46

واژه شناسی    2

2

146

32

47

لهجه شناسی    2

2

147

32

48

ثقافت اسلامی

1

148

16

تعداد کریدت

17

 

 

سمستر ششم

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

49

نحو   2

2

149

32

50

تاریخ ادبیات   6

1

150

16

51

متون نثر

2

151

32

52

فنون ادبی    5

2

152

32

53

تاریخ ادبیات غرب

2

153

32

54

ادبیات عرفانی

2

154

32

55

نقد ادبی

2

155

32

56

بیدل شناسی

2

156

32

57

ثقافت اسلامی

1

157

16

58

سبک شناسی

2

158

32

59

نگارش وروش تحقیق

2

159

32

تعداد کریدت

18

 

سمستر هفتم

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

60

فردوسی شناسی

2

160

32

61

تاریخ تحول زبان  1

2

161

32

62

تاریخ ادبیات    7

2

162

32

63

نظریات ادبی

2

163

32

64

نقد ادبی

2

164

32

65

ادبیات عرفانی

2

165

32

66

نگارش وروش تحقیق

2

166

32

67

سبک شناسی

2

167

32

68

ثقافت اسلامی

1

168

16

تعداد کریدت

19

 

 

سمستر هشتم

شماره

مضمون

کریدت

کد درس

مجموع ساعت ها

69

تاریخ تحول زبان   2

2

169

32

70

تاریخ ادبیات   8

2

170

32

71

نظریات ادبی

2

171

32

72

ادبیات عرفانی

2

172

32

73

ثقافت اسلامی

1

173

16

74

پایان نامه تحصیلی

11

174

176

تعداد کریدت

20

 

 

قابل یادآوریست که دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات، در سال های حکومت مجاهدین نیز برای دوسال فعالیت داشته است.

 

  

ب- دیپارتمنت پشتو:

 زبان پشتو یک از زبان های رسمی کشور عزیزما است، باشندگان مناطق جنوبی وشرقی افغانستان عمدتا به این زبان تکلم می کنند، در سایر نقاط کشور نیز زبان پشتو گویندگان  خودرا دارا می باشند.

ایجاد دیپارتمنت پشتو در چارچوب پوهنحی های زبان وادبیات هرپوهنتون، به منظور حراست از حریم فرهنگی وتاریخی این زبان یکی از ضرورت های معنوی کشور مااست. به همین هدف این دیپارتمنت در سال 1385 در چارچوب پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار ایجاد شده است که از آن آوان تا اکنون به صورت طبیعی وعادی  به فعالیت های خویش ادامه داده است. دیپارتمنت پشتو از آغاز تا ایندم چهار دوره فراغت شاگردانش را شاهد بوده است. مسئولیت دیپارتمنت پشتو از سال تاسیس ایندم به دوش اساتید محترم ذیل بوده است:

                 ·محترم استاد سید عمر "صدیقی"  از سال تاسیس تا سال 1389.

                 ·محترم استاد خان محمد "عزیزی"   از سال 1389 تا اکنون.

 

در دیپارتمنت پشتو در سال 1392 اساتید ذیل مصروف خدمت هستند:

شماره

شهرت

درجه تحصیل

محل تحصیل

رتبه علمی

اسم

ولد

1

سید عمر"صدیقی"

حاجی جانان

ماستر

پوهنتون کابل

پوهنمل

2

سیدکاظم "شهیدزاده"

سیدمختار

لیسانس

پوهنتون کابل

پوهنیار

3

خان محمد"عزیزی"

عمراخان

لیسانس

پوهنتون کابل

پوهنیار

4

رحیم الله "حیرک"

عتیق الله

لیسانس

پوهنتون کابل

پوهنیار

5

محمد نظیر"روحانی"

ملامحمد وصیل

لیسانس

پوهنتون بغلان

نامزد پوهیالی

6

محمد اعظم

سید عمر

لیسانس

پوهنتون کندز

نامزد پوهیالی

 

 

شمار دانشجویان دیپارتمنت پشتو در سال 1392 به 78 تن می رسد که از آن جمله 69 تن ایشان از جمله ی ذکور و9 تن از اناث هستند.

 

 

کریکولم درسی دیپارتمنت پشتو

دلوروزده کرو وزارت

                                       تخار پوهنتون ریاست

ژبواو ادبیاتو پوهنحی

پشتو حانگه (1391)

صنف اول

سمستر اول (کریدت)

سمستر دوم (کریدت)

شماره

مضمون

تعداد ساعات

شماره

مضمون

تعداد ساعات

1

دری

1

1

دافغانستان معاصر تاریخ

2

2

بهرنی ژبه

1

2

دری

1

3

دژبپوهنی بنستونه

3

3

کمپیوتر

1

4

نظم متون

3

4

بهرنی ژبه

1

5

تاریخ تمدن اسلام

1

5

پشتو ادب تاریخ

4

6

ادب پوهنحی مبادی

3

6

نثر متون

4

7

ادبی فنون

3

7

فولکلوری ادبیات

4

8

ثقافت اسلامی

1

8

ثقافت اسلامی

1

9

پشتو ادب تاریخ

3

9

محیط زیست

1

مجموعه

9

19

مجموعه

8

19

 

 

 

صنف دوم

سمستر سوم(کریدیت)

سمستر چارم (کریدیت)

شماره

مضمون

تعداد ساعات

شماره

مضمون

تعداد ساعات

1

ادب تاریخ

3

1

روانشناسی

1

2

نظم متون

3

2

عربی

2

3

عربی

2

3

نثر متون

4

4

بهرنی ژبه

1

4

ادب تاریخ

4

5

عرفانی ادبیات

4

5

عرفانی ادبیات

4

6

اختصاصی کورس

3

6

مقایسوی ژبپوهنه

3

7

روانشناسی

1

7

ثقافت اسلامی

1

8

دری

1

8

 

 

9

ثقافت اسلامی

1

9

 

 

10

 

 

10

 

 

مجموعه

9

19

مجموعه

7

19

 

 

صنف سوم

سمستر پنجم (کریدیت)

سمستر ششم (کریدیت)

شماره

مضمون

تعداد ساعات

شماره

مضمون

تعداد ساعات

1

فونولوژی موفولوژی

4

1

فونولوژی موفولوژی

4

2

تشریحی ژبپوهنه

6

2

پیداکوژی

2

3

نحو

4

3

ادب تاریخ

4

4

ادب تاریخ

4

4

تشریحی ژبپوهنه

4

5

نظم متون

4

5

فنون ادبی

4

6

مقایسوی ژبپوهنه

4

6

نثر متون

4

7

عمومی فونولوژی

4

7

نری ادبیات

4

8

پیداگوژی

2

8

خوشحال پیژندنه

4

9

ثقافت اسلامی

2

9

ثقافت اسلامی

2

10

 

 

10

پشتوژبی تاریخ

2

مجموعه

9

34

مجموعه

10

34

 

 

صنف چارم

سمستر هفتم (کریدیت)

سمستر هشتم (کریدیت)

شماره

مضمون

تعداد ساعات

شماره

مضمون

تعداد ساعات

1

نحو

4

1

ادب تاریخ

4

2

ادب تاریخ

4

2

ادبی فنون

4

3

پشتو ژبی تاریخ

4

3

نثر متون

6

4

ادبی فنون

4

4

لیکوالی

4

5

نظم متون

4

5

ویی پوهنه

6

6

نری ادبیات

6

6

ثقافت اسلامی

2

7

لیکوالی

4

7

ادبی نقد

4

8

خوشحال پیژندنه

6

8

ادب تیوری

6

9

ثقافت اسلامی

2

9

 

 

10

تدریس اصول

4

10

 

 

مجموعه

10

42

مجموعه

8

36

 

 

 ج- دیپارتمنت اوزبیکی:

زبان اوزبیکی از جمله ی زبان های غنامند حوزه تمدنی وفرهنگی ما به شمار می آید. این زبان به شهادت منابع مؤثق تاریخی، از غنامندی لازم فرهنگی وتاریخی برخوردار است. گویندگان زبان اوزبیکی،‌ بیشترینه در مناطق شمال افغانستان زندگی دارند، با توجه به اینکه حراست از حریم فرهنگ وزبان یکی از مسئولیت های عمده ی اهالی هر زبان به شمار می آید، گویندگان این زبان نیز از زیر بار این مسئولیت به دور بوده نمی توانند، حمل این بار مسئولیت مستلزم وجود دستگاه های است که به صورت منسجم مستقیم به این مسئله بپر دازند. دیپارتمنت تورکی – اوزبیکی دقیقا همان دستگاهیست که به صورت مسئول حراست از حریم فرهنگی زبان اوزبیکی پنداشته می شود. این دیپارتمنت در سال 1386 درچارچوب پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تخار به همین منظوری که یاد آورشدیم، ‌ایجاد شده است. از آن زمان تا به ایندم درس های وکارهای اداری این دیپارتمنت به شکل طبیعی در جریان است. دیپارتمنت تورکی – اوزبیکی از آغاز فعالیت تا ایندم سه دوره فارغ داده است.

مسئولیت این دیپارتمنت در سال های حیات معنویش بالترتیب به عهده اساتیدم محترم ذیل بوده است:

از آغاز تاسیس تا سال 1389 زیر اثر آمریت دیپارتمنت دری فعالیت داشته است.

از سال 1389 تا 1391 محترم بهرام "قادری"

از سال 1391 تا ایندم محترم بشیراحمد "قرداش"

 

شمار استادان دیپارتمنت تورکی- اوزبیکی درس سال 1392 قرار ذیل اند:

 

شماره

شهرت

درجه تحصیل

محل تحصیل

رتبه علمی

اسم

ولد

1

بشیر احمد"قرداش"

محمد موسی

لیسانس

بلخ

پوهیالی

2

نجم الدین" یولداش"

سردار

لیسانس

بلخ

پوهیالی

3

بهرام "قادری"

غلام قادر

لیسانس

کابل

پوهیالی

4

حسام الدین"همدرد"

متولی

لیسانس

بلخ

پوهیالی

5

محمد ظاهر

حاجی محمد روزی

لیسانس

تخار

پوهیالی

 

 

تعداد محصلین دیپارتمنت اوزبیکی درسال 1392 به 71 تن می رسد که از آن میان 65 تن آنان از طبقه ذکور وشش تن دیگر آنان از طبقه اناث می باشند.

کریکولم درسی دیپارتمنت تورکی - اوزبیکی

شماره

 

مضامین

تعداد کریدیت مضمون ها در هر سمستر

 

کتگوری

 

ملاحظات

1

2

3

4

5

6

7

8

1

تاریخ معاصر

 

2

 

 

 

 

 

 

اختیاری

 

2

روانشناسی

 

 

2

2

 

 

 

 

=

 

3

پیداگوژی

 

 

 

 

2

2

 

 

=

 

4

دری

2

1

 

 

 

 

 

 

=

 

5

پشتو

2

1

 

 

 

 

 

 

=

 

6

عربی

1

2

 

 

 

 

 

 

=

 

7

تارخ تمدن اسلام

 

2

 

 

 

 

 

 

=

 

8

محیط زیست

1

 

 

 

 

 

 

 

=

 

9

سپورت

1

 

 

 

 

 

 

 

=

 

10

زبان خارجی

2

2

2

2

 

 

 

 

اساسی

 

11

مبادی زبانشناسی

2

2

 

 

 

 

 

 

=

 

12

ادبیات جهان

 

 

 

 

 

2

1

 

=

 

13

اصول تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1

=

 

14

ثقافت اسلامی

1

1

1

1

1

1

1

 

اختیاری

 

15

فلکلور

 

 

2

1

 

 

 

 

اساسی

 

16

کلیات مسایل

2

 

1

 

 

 

 

 

=

 

17

درست نویسی

2

 

 

 

 

 

 

 

=

 

18

زبان وادبیات تورکی

2

2

2

2

2

2

2

2

اختصاصی

 

19

نحو تورکی- اوزبیکی

 

 

 

 

 

2

2

 

=

 

20

آواشناسی

 

 

2

 

 

 

 

 

=

 

21

صرف ترکی- اوزبیکی

 

 

 

2

2

 

 

 

=

 

22

تاریخ تحول زبانهای ترکی

 

 

 

 

 

 

2

2

=

 

23

تحلیل متون نظم

2

 

2

 

2

 

 

 

=

 

24

تحلیل متون نثر

 

2

 

2

 

2

 

 

=

 

25

فنون ادبی

 

2

2

2

2

2

 

 

=

 

26

نظریات ادبی

 

 

 

 

 

 

2

2

=

 

27

نقد ادبی

 

 

 

 

 

 

2

2

=

 

28

ادبیات عرفان

 

 

 

 

 

 

2

2

=

 

29

واژه شناسی

 

 

 

 

2

 

 

 

=

 

30

فن نگارش

 

 

 

 

2

1

 

 

=

 

31

لهجه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

2

=

 

32

سبک شناسی

 

 

 

 

 

2

 

 

=

 

33

زبانشناسی تاریخی

 

 

 

2

1

 

 

 

=

 

34

تاریخ ادبیات ترکی- اوزبیکی

 

 

 

2

2

2

2

2

=

 

35

نوایی شناسی

 

 

 

 

 

 

2

2

=

 

 

تعداد مضامین

12

11

10

10

10

10

10

10

 

 

 

مجموعه ساعات

40

36

36

36

36

36

36

36

 

 

 

کریدیت

20

18

18

18

18

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

   د- دیپارتمنت انگلیسی:

زبان ها وفرهنگ ها، در مسیر تاریخ حرکت یکسان ندارند،چنانی که زندگی آدمیان مملو از فراز وفرودها است، حیات زبان وفرهنگ بشری نیز این مد وجذر را تجربه می کند. سیاست، اقتصاد واز همه مهمتر ظرفیت های درونی خود زبان ها عوامل هستند که حوزه ی نفوذ وگسترش زبان وفرهنگ را تعیین می کند.

در قرن 21 زبان انگلیسی به حکم برخوردار بودن از هرسه عامل مذکور دایره ی نفوذ وحلقه ی حضورش را گسترده ساخته است. به همین سبب در برنامه ی درسی پوهنتون ها گنجانیده شده است. دیپارتمنت انگلیسی درچارچوب پوهنحی زبان وادبیات نیز براساس همین عوامل وملاحظات در سال 1386 ایجاد شده است. از زمان تاسیس تا ایندم برنامه های تدریسی واداری این دیپارتمنت به حالت طبیعی به پیش می رود. این دیپارتمنت در سال 1391 شاهد سومین دور فراغت دانشجویان خودبود که در ختم سال 1392 انشاءلله چهارمین دورفراغت دانشجویان تجلیل خواهد شد.

مسئولیت دیپارتمنت انگلیسی از بدو ایجاد تا ایندم به عهده ی اساتید ذیل بوده است:

                 ·از سال تاسیس تا  سال 1390 زیر اثر آمریت دیپارتمنت دری.

                 ·از سال 1390 الی 1392 محترم رحیم الله " حیرک" به حیث سرپرست.

                ·درسال 1392 محترم استاد محمد کاظم به حیث سرپرست.

                ·

استادان دیپارتمنت انگلیسی درسال 1392 قرار زیر اند:

 

شماره

شهرت

 

درجه تحصیل

 

محل تحصیل

 

رتبه علمی

اسم

ولد

1

سید نقیب الله

سید ابرار

لیسانس

دانشگاه تخار

پوهیالی

2

عبدالحی

حاجی محمد ظفر

لیسانس

دانشگاه تخار

پوهیالی

3

ناصر

عبدالرشید

لیسانس

دانشگاه تخار

پوهیالی

4

محمد کاظم

محمد قاسم

لیسانس

دانشگاه تخار

پوهیالی

5

احمد خان

محمد سرور

لیسانس

دانشگاه تخار

نامزدپوهیالی

 

 

دانشجویان دیپارتمنت انگلیسی در سال 1392 به 145 تن می رسد که از آن جمله 114 تن آنها از طبقه ی ذکور و31 تن شان از طبقه اناث می باشند.

 

 

کریکولم درسی دیپارتمنت انگلیسی

 

مضامین درسی سمستر اول

کودنمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

111

خوانش

2

22

30

32

اساسی

 

112

آیین نگارش

2

10

72

32

اساسی

 

113

گرامر

2

10

72

32

تخصصی

 

114

محاوره

2

20

36

32

اساسی

 

115

روانشناسی عمومی

4

50

42

64

مسلکی

 

116

اساسات کمپیوتر

2

20

36

32

اساسی

 

117

دری

2

22

30

32

اساسی

 

118

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

اساسی

 

119

تربیت بدنی

2

20

36

32

عمومی

 

120

عربی

1

10

24

16

اساسی

 

جمع

19

194

396

320

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمستر دوم

 

کودنمبر

 

مضمون

 

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

121

خوانش

3

30

54

48

اساسی

 

122

آیین نگارش

2

10

66

32

تخصصی

 

123

گرامر

2

10

66

32

اساسی

 

124

محاوره

3

30

54

48

تخصصی

 

125

روش آموزش

2

22

30

32

تخصصی

 

126

پشتو

2

20

36

32

اساسی

 

127

روانشناسی انکشافی

4

50

42

64

مسلکی

 

128

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

اساسی

 

جمع

19

162

366

304

 

 

 

مضامین درسی سمستر سوم

 

کودنمبر

 

مضمون

 

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

231

خوانش

3

30

54

48

اساسی

 

232

آیین نگارش

2

10

66

32

اساسی

 

233

گرامر

2

20

36

32

تخصصی

 

234

محاوره

3

30

54

48

تخصصی

 

235

زبانشناسی

2

20

36

32

تخصصی

 

236

روانشناسی تربیوی

4

50

42

64

مسلکی

 

237

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

بنیادی

 

238

تاریخ معاصر

2

20

36

32

اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

19

190

342

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمستر چهارم

 

کودنمبر

 

 مضمون

 

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

241

خوانش

4

30

114

64

اساسی

 

242

آیین نگارش

2

10

66

32

اساسی

 

243

گرامر

2

20

36

32

تخصصی

 

244

محاوره

4

50

42

64

تخصصی

 

245

آواز شناسی

2

20

36

32

تخصصی

 

246

مبادی تعلیم وتربیه

2

22

30

32

مسلکی

 

247

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

17

162

342

272

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمستر پنجم

 

کودنمبر

 

نام مضمون

 

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

351

خوانش

2

20

36

32

اساسی

 

352

آیین نگارش

2

10

66

32

اساسی

 

353

محاوره

3

30

54

48

اساسی

 

354

میتود تدریسی

2

20

36

32

تخصصی

 

355

آواز شناسی

2

20

36

32

تخصصی

 

356

مورفولوژی

2

20

36

 

تخصصی

 

357

ادبیات

2

20

36

32

تخصصی

 

358

میتود عمومی تدریس

2

20

36

32

مسلکی

 

359

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

اساسی

 

3510

محیط زیست

2

20

36

32

اساسی

 

جمع

20

190

390

320

 

 

 

مضامین درسی سمستر ششم

 

کودنمبر

 

نام مضمون

 

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

361

خوانش

3

10

114

48

اساسی

 

362

آیین نگارش

2

10

66

32

تخصصی

 

363

محاوره

3

30

54

48

اساسی

 

364

میتود تدریس

2

22

30

32

تخصصی

 

365

تیوری آموزش

2

20

36

32

تخصصی

 

366

ادبیات

2

20

36

32

تخصصی

 

367

ارزیابی

2

20

36

32

مسلکی

 

368

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

اساسی

 

جمع

 

17

142

392

272

 

 

 

 

مضامین درسی سمستر هفتم

 

کودنمبر

 

نام مضمون

 

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

471

محاوره

2

20

36

32

اساسی

 

472

میتود تدریس

2

22

30

32

تخصصی

 

473

تدریس آموزی

3

30

54

48

تخصصی

 

474

نحو

2

20

36

32

اساسی

 

475

تحقیق

2

20

36

32

تخصصی

 

476

ترجمه

2

20

36

32

تخصصی

 

477

ادبیات

2

20

36

32

تخصصی

 

478

تکنالوژی تعلیمی

2

20

36

32

مسلکی

 

479

اداره تربیتی

2

20

36

32

مسلکی

 

4710

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

اساسی

 

جمع

20

202

316

320

 

 

 

 

 

مضامین درسی سمستر هشتم

 

کودنمبر

 

نام مضمون

 

کریدت

ساعات

 

نوع درس

 

ملاحظات

نظری

سمینار وعملی

جمع

481

محاوره

2

20

36

32

اساسی

 

482

میتود تدریس

2

20

36

32

تخصصی

 

483

نحوه

2

20

36

32

اساسی

 

484

تحقیق

2

20

36

32

تخصصی

 

485

ترجمه

2

20

36

32

تخصصی

 

486

ادبیات

2

20

36

32

تخصصی

 

487

ثقافت اسلامی

1

10

18

16

اساسی

 

488

مونوگراف

4

30

114

64

 

 

جمع

17

160

348

272

 

 

 

 

 

 

 

آمرین دیپارتمنت ها

 

                ·آمر دیپارتمنت دری:

  محترم استاد زمری "واجد" فرزند محمد موسی، متولد سال 1363 ولسوالی فرنگ ولایت بغلان پس از اتمام دوره ی مکتب در پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بلخ دربخش دری تحصیلاتش را پی گرفت. پس از ختم تحصیلات دوره ی لیسانس در سال 1388 به سپری نمودن مراحل معمول اکادمیک به حیث عضو کادرعلمی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تخار پذیرفته شد،‌ موصوف تا سال 1391 منحیث یک استاد فعال وپرتلاش در چارچوب این دیپارتمنت به فعالیت های علمی پرداخت، درسال 1391 به اثر تفاهم استادان دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار به عنوان آمر دیپارتمنت معرفی شد. ایشان اکنون در پهلوی برنامه های درسی مسئولیت دیپارتمنت دری را نیز دارا می باشند.

 

                 ·آمر دیپارتمنت پشتو:

   مسئولیت این دیپارتمنت به عهده ی محترم خان محمد "عزیزی" عضو کادر علمی آن دیپارتمنت می باشد، محترم خان محمد "عزیزی" در سال 1357 در ولسوالی سیدآباد ولایت وردک دیده به جهان گشود. پس از ختم آموزش های ابتدایی دوره ی مکتب وارد پوهنتون کابل شد ودر بخش پشتوی پوهنحی زبان وادبیات آن پوهنتون به تحصیلات خود ادامه داد. موصوف بعد از فراغت از پوهنتون کابل در سال 1385 با سپری نمودن معیار های اکادمیک شامل کادر علمی پوهنتون تخار گردید. تاسال 1389 به حیث استاد ایفای وظیفه کرد. استاد عزیزی از سال 1389 تا حال در پهلوی کار استادی مسئولیت دیپارتمنت پشتو را نیز به عهده دارد.

 

                 ·آمردیپارتمنت تورکی اوزبیکی:

   آمر این دیپارتمنت محترم بشیراحمد "قرداش" عضو کادر علمی پوهنحی زبان وادبیات می باشد. بشیراحمد "قرداش" درسال 1360 در شهر تالقان مرکز ولایت تخار دیده به جهان گشود. آموزش های ابتدایی دوره ی مکتب را در لیسه ابوعثمان تالقانی به پایه اتمام رسانید ودرسال 1383 از طریق امتحان کانکور به بخش تورکی – اوزبیکی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون بلخ معرفی شد. موصوف پس از ختم تحصیلات دوره لیسانس در سال 1387 به کاروان علمی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تخار پیوست. استاد قرداش تا سال 1391 منحیث استاد ایفای وظیفه کرد واز سال 1391 تا اکنون در پهلوی امور استادی مسئولیت دیپارتمنت را نیز به عهده دارند.

 

                 ·آمردیپارتمنت انگلیسی:

   مسئولیت این دیپارتمنت را استاد کاظم به عهده دارند. استاد کاظم در سال 1367 در شهر تالقان تولد شد. در سال 1374 شامل مکتب گردید ودر سال 1385 آموزش های دوره ی مکتب را تمام کرد. موصوف در سال 1386 از طریق امتحان کانکور به بخش انگلیسی پوهنتون تخار معرفی گردید. استاد کاظم در سال 1389 دوره ی تحصیلی لیسانس را به پایان رسانید ودر سال 1390 پس از طی مراحل معمولات اکادمیک در دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات به حیث استاد پذیرفته شد. موصوف در سال 1392 در پهلوی امور استادی به آمریت دیپارتمنت انگلیسی نیز گماشته شد.

احصائیه استادان پوهنحی زبان وادبیات با تفکیک رتب علمی ودرجات تحصیلی

29 تن استاد که ازجمله : (3) تن به سویه ماسترو( 26) تن به سویه لیسانس شامل : (2) تن پوهنمل،(6) تن پوهنیار و(21) تن پوهیالی.

با در نظرداشت جدول فوق، (%10.34) ماستر و(%89.66) را لیسانس تشکیل می دهد.

وهم چنان از جمله این تعداد (%6.89) پوهنمل، (%20.68) پوهنیار و(%72.41) آن را پوهیالی ونامزد پوهیالی ها تشکیل می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کادرعلمی پوهنحی زبان وادبیات:

 این پوهنحی درسال 1392 دارای 28 استاد در چهار دیپارتمنت است که در جدول زیر تعداد استادان از سال 1376 تا ایندم نمایش داده شده است:

سال

تعداد استادان

ملاحظات

1376

2

 

1377

3

 

1381

4

 

1382

5

 

1383

5

 

1384

10

 

1385

11

 

1386

15

 

1387

              18

 

1388

22

 

1389

22

 

1390

26

 

1391

30

 

 

به اثر تبدیلی وغیابت دو استاد محترم هریک:

                ·استاد خسرو

                ·استاد عبدالمبین "غفوری"

فعلا به تعداد 29 استاد موجود است.

 

تعداد شعبات درسی پوهنحی:

پوهنحی زبان وادبیات دارای 18 شعبه در چهار دیپارتمنت است. چهار شعبه در دیپارتمنت پشتو، چهار شبعه در دیپارتمنت تورکی –اوزبیکی،چهار شعبه در دیپارتمت انگلیسی وشش شعبه در دیپارتمنت دری.

 

تعداد محصلین:

تعداد محصلین پوهنحی زبان وادبیات در سال 1392 به 569 تن می رسد. از این میان 438 تن آنها ذکور و131 تن دیگر شان مربوط طبقه ی اناث هستند که بصورت مشخص در این جدول تنظیم شده اند:

شماره

 

دیپارتمنت ها

 

صنف اول

صنف دوم

صنف سوم

صنف چهارم

مجموعه

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

1

دری

56

53

109

67

25

92

32

6

38

35

1

36

190

85

275

2

پشتو

19

4

23

16

5

21

26

0

26

8

0

8

69

9

78

3

تورکی- اوزبیکی

17

3

20

16

0

16

19

1

20

13

2

15

65

6

71

4

انگلیسی

36

19

55

33

7

40

19

3

22

26

2

28

114

31

145

مجموع

128

79

207

132

37

169

96

10

106

82

5

87

438

131

569

 

 

تعداد محصلان جذب شده در سالهای گذشته:

شماره

سال تحصیلی

تعداد ذکور

تعداد اناث

مجموع

ملاحظات

1

1381

40

12

52

 

2

1382

19

9

28

 

3

1383

51

13

64

 

4

1384

78

6

84

 

5

1385

70

22

92

 

6

1386

161

36

197

 

7

1387

156

25

181

 

8

1388

39

22

61

 

9

1389

75

6

81

 

10

1390

146

16

142

 

11

1391

136

46

192

 

12

1392

136

88

224

 

 

 

 

ارقام دانشجویان که از این دانشکده تا کنون فراغت حاصل نموده اند:

شماره

سال تحصیل

تعداد ذکور

تعداد اناث

مجموع

ملاحظات

1

1384

32

10

42

 

2

1385

18

8

26

 

3

1386

37

13

50

 

4

1387

40

3

43

 

5

1388

61

10

71

 

6

1389

117

26

143

 

7

1390

127

23

150

 

8

1391

72

16

88

 

 

 

 

     یادداشت:

پوهنحی زبان وادبیات به صورت مستقل ومستقیم تا هنوز از امکانات ویژه ی برخوردار نیست، ساختمان تدریسی وادرای که ضرورت آنی ومبرم هر مرجع تحصیلی وتعلیمی هست، تا هنوز این پوهنحی دارنده ی آن نیست، پوهنحی زبان وادبیات تا هنوز از این لحاظ در سایه ی پوهنحی های دیگر تعریف خودرا پیدا می کند، تنها چیزیکه این پوهنحی از امکانات تجهیزاتی در اختیار دارد، میز، چوکی، فرنیچر وفوتوکاپی می باشد که از نشانی ریاست محترم پوهنتون در نظر گرفته شده است.

تا هنوز هیچ مرجع خورد وکلانی تا ایندم به صورت مستقل پوهنحی زبان وادبیات را مساعدت ننموده است.

از حضور موسسات همکار نیز در این پوهنحی به شکل مستقیم خبری نیست.

به تعداد پنج تن از استادان این پوهنحی مصروف تحصیل دوره ی ماستری هستند، که از آن جمله یک تن به برنامه ی ماستری کشور چین وچهارتن دیگر انها به برنامه ماستری داخل کشور.