دیپارتمنت ها

پوهنځی زبان وادبیات در تشکیل خود ( 4 ) دیپارتمنت داشته که هر 4 دیپارتمنت فارغ ده می باشد.

 1. دیپارتمنت دری

 2. دیپارتمنت پشتو

 3. دیپارتمنت اوزبیکی

 4. انگلیسی

تعداد استادان پوهنځی در سال تحصیلی 1396 به  ( 38 ) تن ( 2 تن اناث و 36 تن ذکور) بارتبه علمی ذیل میرسد:

 • پوهنوال 1 تن

 • پوهندوی 1 تن

 • پوهنمل 8 تن

 • پوهنیار 12 تن

 • پوهیالی 16 تن

 

 

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

1

0

1

0

7

1

11

1

16

0

 

 

تعداد استادان بر اساس درجۀ تحصیلی

 • ماستر 17 تن

 • در جریان ماستری 12 تن

 • لیسانس 9 تن

دکتور

ماستری

دورۀ ماستری

لیسانس

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

0

0

16

1

11

1

16

0

 

 

پوهنځی زبان وادبیات در دو بخش ( روزانه وشبانه ) فعالیت داشته ، تعداد محصلان آن در سال 1396 قرار ذیل است:

   تعداد مجموعی محصلان در بخش روزانه به 1042 تن  ( 689 تن ذکور و 353 تن اناث ) میرسد.

   تعداد مجموعی محصلان در بخش شبانه به 123 تن میرسد که از جمله 120 تن ذکور و 3 تن اناث می باشد.

تعداد محصلان با تفکیک دیپارتمنت ها

شماره

دیپارتمنت

تعداد محصل

ذکور

اناث

ملاحظات

1

دری

454

302

152

 

2

پشتو

195

132

63

 

3

اوزبیکی

209

138

71

 

4

انگلیسی

184

117

67

 

مجموع

1042

689

353

 

 

قرار است در سال تحصیلی 1396 280 تن ( 207 تن ذکور و 73 تن اناث ) را از 4 رشته اختصاصی فارغ الحصیل و به جامعه تقدیم نماید.

 

 

دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی

دیدگاه

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی در سال 1386 هجری شمسی بنابر ضرورتهای اشد محلی و ملّی و تقاضاهای مردمی در ساختار پوهنتون تخار ایجاد گردیده­ است. این دیپارتمنت بعداز طی مراحل ابتدایی و سپری نمودن مشکلات و نارساییهای اولیه­ی اداری بعداز گذشت یازده سال، به منظور نهادینه­سازی و کسب دانشهای بروز اکنون دارای دیدگاه استراتیژیک خود میباشد. در این راستا دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی در ابتدا بالا بردن درجه تحصیلی اعضای کادر علمی خویش را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در نظر گرفته است.

از موارد دیگری که در دیدگاه دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی جایگاه بخصوصی دارد ایجاد برنامه­های ماستری و دوکتورا در سطح کشور و منطقه است.

 

مأموریت

پوهنتونها در تمامی جوامع و ملل جهان از جایگاه ویژه­ای در ایجاد فرهنگها و جامعه متمدن برخودار است؛ بدین لحاظ دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی آموزش و پرورش دانشجویان متعهد و متخصص را از جمله وظایف اساسی خود میداند.

این دیپارتمنت درآمدزایی و سهم گرفتن در درآمد ملّی را از وظایف اصلی خود دانسته، به منظور نیل به این هدف خود تطبیق دیدگاه خود را همه جانبه در نظر دارد.

دیدگاه و مأمورت دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی در شورای علمی این دیپارتمنت به 1397/10/24 مطرح گردیده و بعد از تایید اعضای شورا ثبت پروتوکول شماره (13) کتاب تصاویب گردید.