تاریخچه

تاریخچه

پوهنحی زبان وادبیات در سال 1376 در چوکات پوهنتون تخار با ایجاد دیپارتمنت دری فعالیت های اکادمیک خود را شروع نمود.

   در زمان حاکمیت طالبان این نهاد تحصیلی به مانند پوهنحی های دیگر پوهنتون تخار بروی فرزندان این وطن مسدود گردید. تا آنکه با روی کار آمدن ادارۀ موقت این پوهنحی با آغاز سال 1381 با دیپارتمنت دری فعالیت های اکادمیک خویش را از سرگرفت و در مسیر کاروان های تحصیلی دیگری راه خود را گشود. این پوهنحی در ماه حوت سال 1387 در تعمیر جدید پوهنتون یعنی تپۀ ورته بوز که 5 کیلومتر از مرکز شهر به دور است انتقال یافت و با شروع سال تحصیلی 1388 کار های علمی و اداری خود را در دو تعمیر جدید پوهنتون ( اداری و تدریسی پوهنحی شرعیات ) آغاز نمود. در حال حاضر این پوهنحی دارای پنج دیپارتمنت فعال داشته و قرار ذیل اند:

  1. دیپارتمنت دری

  2. دیپارتمنت پشتو

  3. دیپارتمنت اوزبیکی

  4. دیپارتمنت انگلیسی

  5. دیپارتمنت عربی

دنشکدۀ زبان و ادبیات از سال 1384 الی اکنون به تعداد 1635 تن دانش آموخته که از آن جمله 1235 تن ذکور و 400 تن اناث به جامعه تقدیم کرده است.

دانشکدۀ زبان وادبیات خوشبختانه تعمیر مستقل داشته و محصلین محترم بدون کدام مشکل در دو تایم مصروف تحصیل خویش می باشند. و همچنان این دانشکده با تلاش های که داشت توانست کتابخانۀ را در سطح پوهنحی ایجاد نموده و استادان و دانشجویان محترم تاحدی نیازمندی خویش را از این کتابخانه مرفو ع می سازند.