د استادان پروفایل

  شناس‌نامه‌ی اکادیمیک استادان شامل در هیأت علمی گروه پارسی دری

 

نام و تخلص: سید عبدالواجد جوهری

سال تولد: 1336

زادگاه: میان شهر ورسج تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر 

تاریخ شمول در کادر علمی:  1379     

  رتبه‌ی علمی: پوهندوی

 آثار علمی

1.       نیش و نوش عشق در شاهنامه (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)،

2.       چهره‌ی زن در ادبیات منظوم فارسی دری (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهندوی)،

3.       وصایای مولوی در مثنوی (پایاننامهی کارشناسی ارشد)،

4.       جایگاه امثال و حکم در ادب فارسی (مقاله‌ی تحقیقی)

5.       اهمیت نگاه در فرایند آمزشدهی (مقاله‌ی تحقیقی)

6.       بررسی اندیشههای سعدی در آثار او (مقاله‌ی تحقیقی)

و چند مقاله‌ی تحقیقی دیگر در مجلههای علمی

 نشانی برقی:

شماره‌ی تماس: 070715210


 

نام و تخلص: مطیع الله حکیمی

سال تولد: 1358

زادگاه: فرخار تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر 

تاریخ شمول در کادر علمی:  24/ 11 / 1384      

  رتبه‌ی علمی: پوهندوی

 آثار علمی

1.       گونه‌های زبانی فارسی دری (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)،

2.        تحول زبان (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنمل )،

3.       تحلیل ساختار جمله بر پایه‌ی نظریه‌ی زایا- گشتاری، تحلیل ساخت معنایی جمله (پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد)،

4.       تحلیل ساخت معنایی جمله (رسالهی ترفیع به رتبهی  علمی پوهندوی)،

5.       زبانشناسی تاریخی- مقایسی (کتاب درسی در سمستر چهارم دیپارتمنت دری)،

6.       تاریخ زبانشناسی (کتاب درسی در سمستر پنجم دیپارتمنت دری)،

7.       نحو زبان فارسی (1) (کتاب درسی در سمستر سوم دیپارتمنت دری)،

8.       نحو زبان فارسی (2) (کتاب درسی در سمستر چهارم دیپارتمنت دری)

9.         سیمای عمر فاروق (رض) در مثنوی مولانا (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی خراسان اکادمی علوم افغانستان)،

10.    دو رویکرد  جدید در زبانشناسی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی خراسان اکادمی علوم افغانستان)،

11.    حدود جابهجایی  پسینه‌ی را در جمله‌ی هستهیی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی خراسان اکادمی علوم افغانستان)،

12.    ویژگیهای نثر فنی در «المعجم» (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

13.    جایگاه پیبست نکره «ـ ی» در گروه توصیفی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

14.    ویژگیهای دستور زبان از نگاه زبانشناسی نوین (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

   نشانی برقی:  matiullah.hakimi@yahoo.commati.hakimi37@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0700708308


 

نام و تخلص: وطن شاه قایم

سال تولد:  1347

زادگاه: شغنان بدخشان

 درجهی تحصیل: ماستر 

تاریخ شمول در کادر علمی:  12 / 1376      

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.       بررسی برخی از ساختارهای دستوری در زبانهای شغنی و دری (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)

2.       مقایسهی صرفی زبانهای شغنی و دری (پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد)

3.       نکوهش جنگ در شاهنامه (مقاله‌ی تحقیقی)

4.       مقام واژهی دانش در شاهنامه (مقالهی تحقیقی)

5.       واقعنگری و واقعگرایی در تاریخ بیهقی (مقاله‌ی تحقیقی)

 نشانی برقی: watanshah.qayem@yahoo.com

شماره‌ی تماس: 0799632094


 

نام و تخلص: عبدالشکور عابد

سال تولد: 1344

زادگاه: کشم بدخشان

 درجه‌ی تحصیل: ماستر 

تاریخ شمول در کادر علمی:    12/   2/ 1374      

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.                   ادبیات عامیانه‌ی بلوچهای کشم (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)

2.                   بازتاب اندیشههای عرفانی در آثار عطار (رساله‌ی کارشناسی ارشد)

3.                   جمله و وویژگیهای آن در زبان دری (مقاله‌ی تحقیقی)،

4.                   وندها وکاربرد آنها در زبان دری (مقاله‌ی تحقیقی)،

5.                   مقامات در تصوف (مقاله‌ی تحقیقی).

نشانی برقی: abdulshakoorabed885@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0774353955  


 

نام و تخلص: احسان الله مشفق

سال تولد: 1358

زادگاه: چاه آب تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر

   تاریخ شمول در کادر علمی:  10/ 11 / 1388

    رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.        بازتاب مفهوم آزادی در سرودههای علامه اقبال (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)

2.       تجلی قرآن در شعر اقبال (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنمل)

3.        ارزشهای انسانی در مثنوی معنوی (پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد)

4.       نکتههای اخلاقی در گستان سعدی (مقاله‌ی تحقیقی)

5.        ایمان و آزادی در سرودههای اقبال (مقاله‌ی تحقیقی)

6.       آموزگار آزادی: جستاری در یکی از زاویههای اندیشهی اقبال (مقاله‌ی تحقیقی)

 نشانی برقی: mushfeq.af@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0700480612


 

نام و تخلص: نیلوفر ناصری

سال تولد: 1361

زادگاه: تالقان تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر 

  تاریخ شمول در کادر علمی:  24/ 11 / 1384

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.       ماهیت زبان (پایاننامهی کارشناسی ارشد)

2.       نمونههایی از فولکلور و عنعنات مردم تخار (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنمل)

3.       چیستی زبان  (مقاله‌ی تحقیقی)

4.       صنعت پارادوکس در خمسه‌ی نظامی (مقاله‌ی تحقیقی)

نشانی برقی:  b.nilofarnaseri31@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0786263431


نام و تخلص: شرافت الله حقجو

سال تولد: 1365

زادگاه: ترشت ورسج تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی:  24/ 11 / 1388    

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.       کاربرد اصطلاحات عرفانی در آثار شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری (پایاننامهی کارشناسی ارشد)

2.       مقایسه‌ی صناعات بدیعی در ترجمان البلاغه و المعجم (رساله‌ی ترفیع به رتیه‌ی علمی پوهنمل)

3.       اهمیت عروض در تحلیل ساختار شعر (مقاله‌ی تحقیقی)،

4.       داستان و عنصر خیال (مقاله‌ی تحقیقی)،

5.       نقش قافیه در شعر (مقاله‌ی تحقیقی)،

6.       لهجههای بزرگ زبان فارسی دری،

  نشانی برقی: sharafatullah.haqjo@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0774117931 و 0700721001


 

نام و تخلص: زمری واجد

سال تولد: 1364

زادگاه: فرنگ بغلان

 درجه‌ی تحصیل: ماستر 

تاریخ شمول در کادر علمی:  10/ 11 / 1387      

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی:

1.       تعدد وزن در دیوان کبیر و پیوند آن با جهانبینی مولانا (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)

2.       بررسی صور خیال در شعر رازق فانی (پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد)

3.       کاربرد استعاره و کنایه در شعر (مقاله‌ی تحقیقی)

4.       نقش صوری و معنایی قافیه در شعر (مقاله‌ی تحقیقی)

5.       انواع تشبیه در اشعار رازق فانی (مقاله‌ی تحقیقی)

6.       خاستگاه زبانشناسی (مقاله‌ی تحقیقی)

   نشانی برقی: zamary.wajed@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0705520770/0700727100 


 

نام و تخلص: عبدالمحیط تبیان

سال تولد: 1361

زادگاه: کشم بدخشان

 درجه‌ی تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی:  13/ 11 / 1387       

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.       اشعار تعلیمی در شاهنامه‌ی فردوسی (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)،

2.       انسان و جهان در شعر علامه اقبال لاهوری (پایاننامهی کارشناسی ارشد)،

3.       برخی ویژگیهای اخلاقی در شاهنامه (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،

4.       پیامبر (ص) در اندیشه‌ی اقبال (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،

5.       جایگاه شعر تعلیمی در ادبیات فارسی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،

6.       پایهگذاران  شعر تعلیمی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،

   نشانی برقی:  abdulmohit.tebyan@gmail.com

شماره‌ی تماس:  0700737007، 0793450006


 

نام و تخلص: نورالله عاطف

سال تولد: 1362

زادگاه: چاه آب تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی:  9/ 1 / 1388        

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.       سنایی و نظامی سرایندگان شعر تعلیمی در قرن ششم هجری (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)،

2.       دنیاگریزی در اشعار حکیم سنایی (پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد)،

3.       ویژگیهای زبانی سبک خراسانی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،

4.       سیمای مرگ در اشعار حکیم سنایی غزنوی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگاه کندز)،

5.       مفهوم و جایگاه عقل در حدیقة الحقیقه‌ی سنایی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،

 نشانی برقی: noorullah.atif@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0700744767 


 

نام و تخلص: فروزان دانش

سال تولد: 1362

زادگاه: تالقان تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر  

  تاریخ شمول در کادر علمی:  6/ 3 / 1386    

  رتبه‌ی علمی: پوهنمل

 آثار علمی

1.         تابوشکنی در اشعار سه بانوی سخنسرای کشور بهار سعید، نادیا انجمن و کریمه شبرنگ (پایاننامهی کارشناسی ارشد)

2.         اهمیت ادبیات کودک (رساله‌ی ترفیع به رتیه‌ی علمی پوهنیار)

3.         تأثیرپذیری سهراب سپهری از بیدل دهلوی (مقاله‌ی تحقیقی)،

4.         جنبههای تعلیمی شعر فردوسی در شاهنامه (مقاله‌ی تحقیقی)،

5.         اعتراض و عصیان در شعر زنان روزگار ما (مقاله‌ی تحقیقی)،

نشانی برقیfroozandanish@gmail.com

شماره‌ی تماس:0700746371


 

نام و تخلص: سید عبدالله حبیب‌زاده

سال تولد: 1358

زادگاه: ورسج تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی:  6/ 3 / 1386       

  رتبه‌ی علمی: پوهنیار

 آثار علمی

1.       افزارهای جنگی در شاهنامه (پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد)

2.       ملا نظمی و قالبهای شعری او (مقالهی تحقیقی)

   نشانی برقی:sayeedabdullah714@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0700285082 ، 0777285082


 

شناس نامه ی اکادمیک استادان شامل در هیِات علمی گروه انگلیسی

 

نام و تخلص: بسم الله دقیق

سال تولد: 1364

زادگاه: ورسج, تخار, افغانستان

درجه تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی: 3/3/1393

رتبه علمی: پوهنیار

آثار علمی

چرا یک زبان تغییر میکند؟))Why does a Language Change? .1

( مقاله ی تحقیقی در مجله ی علمی دانشگاه تخار),  

The Effect of Prior Knowledge on Students’ Reading Comprehension .2

(تاثیر دانش قبلی روی میزان فهم شاگردان از خوانش)( پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله تثبیت رتبه به رتبه علمی پوهنیار),

Factors of Demotivation for Learning English Language among Students  of .3 other Disciplines in Takhar University

(عوامل بی انگیزه بودن شاگردان  برای فراگیری زبان انگلیسی در دیپارتمنت های دیگر پوهنتون تخار) (مقاله ی تحقیقی در مجله ی علمی دانشگاه تخار),

Strategies of Teaching Large Classes Effectively .4

روش های موثربرای تدریس صنف های بزرگ) (مقاله ی تحقیقی در مجله ی علمی دانشگاه تخار),

نشان برقی: besmillahdaqiq@gmail.com 

شماره تماس: 0775058229


 

نام و تخلص: احمدخان سروری

سال تولد: 1367

زادگاه: تخار, افغانستان

درجه تحصیل: لیسانس

تاریخ شمول در کادر علمی: 6/10/1391

رتبه علمی: پوهیالی

آثار علمی

نشان برقی:ahmadkhan1393@gmail.com

شماره تماس: 0700700648


 

نام و تخلصعبدالقوی نوری

سال تولد: 1367

زادگاه: ورسج, تخار, افغانستان

درجه تحصیل: لیسانس

تاریخ شمول در کادر علمی12/6/1392

رتبه علمی: پوهیالی

آثار علمی

Abdulqawi.noory@gmail.com نشان برقی:

شماره تماس: 0777771185


 

نام و تخلص: امین الدین هاشمی

سال تولد: 1369

زادگاه: کشم,بدخشان, افغانستان

درجه تحصیل: لیسانس

تاریخ شمول در کادر علمی: 3/3/1393

رتبه علمی: پوهیالی

آثار علمی

نشان برقی:aminuddin.hashemi@gmail.com

شماره تماس: 0778528500


 

نام و تخلص: عبدالحی ظفری

سال تولد: 1367

محل تولد: تالقان، تخار

درجه تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی: 09/09/1390

رتبه علمی: پوهنیار

آثار علمی:

 • مطالعه مقایسی اسم در زبانهای فارسی-دری و انگلیسی A Comparative Study of Nouns in English and Dari(رساله ترفیع به رتبه ی علمی پوهنیار)
 • مقدمه ی بر تحلیل تشریحی فونولوژی زبان اوزبیکیUzbek Phonology: A Descriptive Analysis (پایان نامه ماستری)
 • تحلیل جمع بندی اسم در زبان دری از دیدگاه تیوری کارمیک Plural Formation of Nouns in Persian: A Ka:rmic Theory Analysis and Motivations (مقاله تحقیقی چاپ شده در کنفرانس بین المللی واقعیتگرایی مطالعات هندی بسوی جهان بهتر، دانشگاه امیتی هندوستان)
 • تحلیل موضوعی ضرب المثل های اوزبیکی (A Thematic Analysis of Uzbek Proverbs)  (مجله علمی دانشگاه تخار)

ایمل آدرس: ab.zafari@gmail.com / ab_zafari@yahoo.com / ab.zafari@tu.edu.af

شماره های تماس: 0700442709 و 0786470237


 

نام و تخلص: سید نقیب الله

سال تولد: 1368

زادگاه : ورسج ، تخار، افغانستان

درجه تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی: 02/02/1391

رتبه علمی : پوهنیار

آثار علمی

محل نشر

عنوان مقاله

شماره

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH METHODOLOGY

نگرش امریکای های اففان تبار در مورد زبان میراثی شان

Attitudes of Afghan Americans towards their Heritage Language

1

مجله علمی دانشگاه تخار

 

پلانگزاری و و پالیسی زبان در پاکستان

Language Planning and Policy in Pakistan

2

مجله علمی دانشگاه تخار

تفاوت های جنسیت در زبان

Gender Differences in language

3

مجله علمی دانشگاه تخار

Age and Second Language Acquisition

سن و اکتساب زبان دوم

4

زیر چاپ

حق غذا در افغانستان

Right to Food in Afghanistan

 

5


 

نام و تخلص: ناصر رسولی

سال تولد: 1365

زادگاه : تالقان ، تخار، افغانستان

درجه تحصیل: ماستر

تاریخ شمول در کادر علمی: 1390-9-30

رتبه علمی : پوهنیار

آثار علمی

محل نشر

عنوان مقاله

شماره

مجله بین اللملی ساینس و میتود تحقیق

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH METHODOLOGY

چالشها فراه روی استاتید جوان در نوشتن و نشر مقالات علمی به زبان انگلیسی

Afghan Junior Lecturers’ Challenges in Writing and Publishing in English

 

1

INTERNATIONAL JOURNAL FOR INNOVATIVE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY FIELD

 

دیدگاه استاتید افغان در مورد استفاده از زبان مادرِی در تدریس زبان انگلیسی

EFL Lecturers’ Perception towards Code-Switching

2

INTERNATIONAL CONFERENCE IN E-LEARNING

(Institute of Leadership & Development (ILD) UiTM

Bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

7 - 8 November 2017)

 

دیدگاه محصلین دانشگاه صنعتی مارا در مورد استفاده واتسپ بحیث یک وسلیه آموزش خودی

 

UITM POSTGRADUATE STUDENTS' PERCEPTIONS OF USING

WHATSAPP AS A PERSONAL LEARNING TOOL

3


 

دپښتوڅانګې دعلمي کادر دغړي پېژندپاڼه

 

نوم او تخلص:  سيد عمرصديقي 

دپيدايښت  نېټه  :۱۳۴۵ هـ - ش

زيږنځای : تالقان  – تخار

تحصيلي درجه : ماسټر

دعلمي کا دردشمول نېټه : ۲۷/ ۵ / ۱۳۸۱

علمي رتبه : پوهنوال

علمي آثار:

 • ددرېيم ټولګي  منثورمتون  (درسي کتاب )  دپوهنوالۍ دعلمي رتبې لپاره چاپ شوي اثر
 • په پښتولنډيو تخييل او تصوير  ( دپوهنيارۍ دعلمي رتبې رساله )ناچاپ
 • په پښتوشعرکې دسياسي افکارو انعکاس  دپوهنملۍ دعلمي رتبې رساله )ناچاپ
 • دعبدالباري جهاني په شعرکې دسياسي او اجتماعي افکارو هنري انعکاس (دپوهندويي  دعلمي رتبې رساله  ) ناچاپ
 • دسليمان لايق داشعارو فکري محتوی -دما سټرۍ تېزس )ناچاپ
 • چاپ شوې علمي مقالې
 • په پښتو فولکلوريک ادب کې دحماسي لنډيو څرک ا څېړنه   (علمي مقاله – کابل پوهنتون پوهنيزه مجله  ۱۳۹۱    )
 • داستادګل پاجاالفت په شعرکې دا جتماعي او انتقادي افکارو انعکاس  (علمي مقاله  -کابل  پوهنتون پوهنيزه مجله  ۱۳۹۲  )
 • احمدشاه بابا په شعرکې فکري تنوع  -  علمي مقاله –کابل   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۴ )
 • دپيرمحمدکاروان په شعرکې مردفه قافيه  -  کابل   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۴ )
 • دطنزليکنې موخه او هدف -   تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۴
 • دعبدالشکور رشاد ادبي آثار -  تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۴
 • دپښتو متل او فارسي مثل ترمنځ معنايي نېږديوالي  - کابل   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۵
 • دفرنګي استعمار پر ضد دپښتوادبياتو ونډه-  تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۴
 • Email- sayed omar sediqi@gmail.com
 • Mob- 0700715684

 

نوم او تخلص:  خا ن محمد عِزِيزي

دپيدايښت  نېټه  :۱۳۵۷ هـ - ش

زيږنځای : سيذآباد   –وردګ

تحصيلي درجه : ماسټر

دعلمي کا دردشمول نېټه : ۸/ ۱۲ / ۱۳۸۴  

علمي رتبه : پوهنمل

علمي آثار:

 • دعبدالرحمن بابا په اشعا رو کې ادبي صنايع  څېړل ( دپوهنيارۍ دعلمي رتبې رساله )ناچاپ
 • عبدالرحمن او دهغه دسبک پيروان  دپوهنملۍ دعلمي رتبې رساله )ناچاپ
 • دګل پاچا الفت ښودنې   قلمي نسخې پرتلنه له نثري کلياتوسره  -دما سټرۍ تېزس )ناچاپ
 • چاپ شوې علمي مقالې
 • دپيرمحمد کاکړپه اشعارو کې معنوي صنايع -  تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۶
 •  دپيرمحمد کاکړ په اشعارو کې دتجنيس څپړنه  تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۷  )
 •  دعبد الرحمن بابا په اشعارو کې داشراق دفلسفې انعکاس    تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۷
 • Email: khanazizi608@gmail.com
 • Mob- 0776267834-  0786701544

 

نوم او تخلص:  سيدکاظم  شهيدخيل 

دپيدايښت  نېټه  :۱۳۶۱ هـ - ش

زيږنځای : سيذآباد   –وردګ

تحصيلي درجه : ماسټر

دعلمي کا دردشمول نېټه : ۸/ ۱۲ / ۱۳۸۴  

علمي رتبه : پوهنمل

علمي آثار:

 • کره کتنه په پښتومعاصرادب کې  ( دپوهنيارۍ دعلمي رتبې رساله )ناچاپ
 • په پښتومعاصرادب کې دناول تاريخي بهيراوڅېړنه   دپوهنملۍ دعلمي رتبې رساله )ناچاپ
 • په پښتومعاصرادب کې دناول تاريخي بهيراوڅېړنه   -دما سټرۍ تېزس )ناچاپ
 • چاپ شوې علمي مقالې
 • د – پښتوچاربېتوهندسي جوړښت   تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۴
 •  دحمزه شينواري په  ديوان کې دقافيې توري   ننګرهار  پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۵  )
 •  دپښتوادبياتوپه منځنۍ  دوره   کې  دوې  روښانه څېرې  تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۶
 • دعبدالحميد مومند په ديوان کې مردفه قافيه –کابل    پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۱
 • دخوشحال خټک په طب نامه کې  دکيمياوي بوټوکارونه - تخار   پوهنتون پوهنيزه مجله   ۱۳۹۶
 • Email- sayed omar sediqi@gmail.com
 • Mob- 0779454880-  0780091937

 

نوم او تخلص:  نذیر روحانی 

دپيدايښت  نېټه  :۱۳۶۷ هـ - ش

زيږنځای : کندز

تحصيلي درجه : ماسټر

دعلمي کا دردشمول نېټه : ۱۹/ ۱۰ / ۱۳۹۱  

علمي رتبه : پوهنيار

علمي آثار:

د خوشحال بابا په شعرونو کې دقافیې څېړنه (پوهنیارۍ رساله)

د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ تاریخي بهیر( ماسترۍ تېزس)

د خوشحال بابا په شعرونو کې د قافیې څېړنه ( تخارپوهنتو علمي مجله)

اړيکو شمېره:۰۷۸۱۷۰۰۵۱۸

برېښنالیک: nazir.roohani@gmail.com


 

نوم او تخلص:  صفي سېلاب

پیدایښت نېټه :۱۳۶۴

زیږنځای: اسمار کونړ

تحصیلي درجه: ماستر

د علمي کادر دشمولیت نېټه:۱۶/ ۲/ ۱۳۹۳

علمي رتبه: پوهنیار

علمي اثار:

په کونړ ولایت کې د پښتو ژبې دمختلفو لهجو ژبنۍ څېړنه ( دماسترۍ تېزس)

دخوشحال په غزل کې د انسان دوستۍ افکار (علمي مقاله) (چاپ. تخارپوهنتون علمي مجله )

محمد صدیق پسرلي په غزل کې ټولنیز افکار (علمي مقاله )

لهجوي څېړنه (څېړنیز اثر)

اړیکو شمېره: ۰۷۷۴۵۴۸۳۱۸

بریښنالیک: safiullahselab@gmail.com


 

نوم او تخلص:  اعظم عمر 

پیدایښت نېټه :۱۳۶۷

زیږنځای: کندز

تحصیلي درجه: ماستر

د علمي کادر دشمولیت نېټبه:۸/ ۴/ ۱۳۹۲

علمي رتبه: پوهنیار

علمي اثار:

دقاضي عبدالحی فاضل داثاروڅېړنه (ماسترۍ تېزس)

اړیکو شمېره: ۰۷۷۵۳۸۵۴۸۶

بریښنالیک:  AzamOmari2015@gmail.com


 

نوم او تخلص:  محمد کبیر هوتک

پیدایښت نېټه :۱۳۶۳

زیږنځای: تخار درقد

تحصیلي درجه: لیسانس ( د ۱۳۹۸  کال په  پای کې د ماسترۍ دورې څخه فارغیږي) 

د علمي کادر دشمولیت نېټبه:۲۸/ ۹/ ۱۳۹۲

علمي رتبه: پوهیالی  

بریښنالیک: kabirhotak01@gmail.com


 

نوم او تخلص:  عبدالحلیم عثماني

پیدایښت نېټه :۱۳۶۵

زیږنځای: تخار خواجه بهاوالدین

تحصیلي درجه: لیسانس ( د۱۳۹۸ کال په  پای کې د ماسترۍ دورې څخه فارغیږي) 

د علمي کادر دشمولیت نېټبه:۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲

علمي رتبه: پوهیالی

بریښنالیک: halimusmani1@gmail.com

 علمي اثار:


 

شناس­نامه­ای اکادیمیک استادان شامل در کادر علمی بخش زبان و ادبیات اوزبیکی

نام و تخلص: بشیر احمد قرداش                                                                          

سال تولد: 1360

زاد گاه: اولسوالی چال – تخار

درجه تحصیل : لیسانس

تاریخ شمول در کادر علمی: 8. 4. 1387

رتبه علمی: پوهنمل

آگاهی علمی

 1. ظهیر الدین محمد بابرنینگ شعرلریده بدیعی صنعتلرنی قۉللنیشی(رساله علمي ترفیع پوهنیار)
 2. اۉزبېک تیلیده مستقل سۉزلرنینگ یسه­لیشی( رساله ترفیع علمي پوهنمل)
 3. اۉزبېک ادبي تیلی تاریخی(کتاب درسی برای صنف چهارم دیپارتمنت اۉزبېکی)
 4. تیل شناسلیککه کیریش(کتاب درسی برای صنوف اول دیپارتمنت اۉزبېکی)
 5. فونیتیک –فونولوژیک (کتاب درسی برای سمستر سوم دیپارتمنت اۉزبېکی)
 6. واژه شناسلیک ( کتاب درسی برای سمستر چهارم دیپاتمنت اۉزبېکی)
 7. تیل شناسلیککه کیریش (کتاب درسی برای سمستر اول دیپارتمنت اۉزبېکی)
 8. تاریخی تیل شناسلیک(کتاب درسی برای سمستر سوم دیپارتمنت اۉزبېکی)
 9. ظهیرمحمد بابرنینگ ایریم شعریلریده تجنیس صنعتینی قۉللنیشی(مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)
 10. خواجه نظر هویدانینگ عرفانی قره­شلری( مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)
 11. نوایی نینگ خمسه­()سیده­گی ایریم شعرلریده اسلام پرورلیک توشونچه­لر(مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)
 12. محمود کاشغری­نینگ تیل شناسلیک قره­شلری(مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)
 13. نوایی نینگ تیل شناسلیک قره­شلری(مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)

آدرس الکترونیکی: Bashir Qardash@gmail.com


 

نام و تخلص: نجم الدین یۉلداش

سال تولد: 1364

زاد گاه: اولسوالی ینگی قلعه– تخار

درجه تحصیل : لیسانس

تاریخ شمول در کادر علمی:.21.8.1388

رتبه علمی: پوهنمل

آگاهی علمی

 1. اۉزبېکی و دری تیللریده­گی کېلیشیکلرنینگ قیاسی اۉرگنیشی(رساله ترفیع علمی پوهنیار)
 2. علیشیر نوایی شعرلریده ایشله­تیلگن عروضی وزنلر( رساله ترفیع علمي پوهنمل)؛
 3. غرایب الصغرده­گی تصدیر صنعتیدن اۉرنکلر(مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)؛
 4. قافیه حرفلری­نینگ حرکتلری و اولرنینگ آتلری( مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)،
 5. اۉزبېک تیلیده­گی قره­تقیچ کېلیشیگی نینگ قۉللنیشی(مقاله تحقیقی در مجله علمی پوهنتون تخار)؛
 6. نوایی خمسه(حیرت الاابرار)داستانیده­ قۉللنیلگن قافیه حرفلری (Ç.ü.türkolojı-Makale Bilgi sistemi)

7.    آدرس الکترونیکی: yunajmudin9@gmail.com


 

نام و تخلص: حسامالدین همدرد

سال تولد: 1362

محل تولد: قرهتاش تالقان

درجه تحصیل: ماستر

سال شمول در کادر علمی: 1391

رتبه علمی فعلی: پوهنیار

آثار عملی: 1 .زندهگانی و دیدگاههای تصوفی خواجه نظر هویدا)رساله ترفیع به رتبهی علمی پوهنیار

 تیزس ماستری))Hoca Nazar Hüvyda Divani (İnceleme-Metin-Sözlük) .2

  رسالۀ دوره ماستری ))Hoca Nazas Hüveyda İbrahim Edhem Destani .3

 4. تاثیر یسوی در دیوان هویدا )مقاله بین المللی ترجمه شده.

 .5. در باره امالی الفبای التین در اوزبیکیستان )مقاله بین المللی ترجمه شده

6. در باره کلمه "تون" )مقاله بین المللی ترجمه شده

( hasamuddin.hamdard@yahoo.com :آدرس ایمیل:

شماره تلفن : 0775756189


 

 نام و تخلص : عبداللطیف خالد بېک

نام پدر : شاه ولی

سال تولد : 6369

محل تولد : امام صاحب - کندز

درجه تحصیل : لیسانس

سال شمول در کادر علمی : 6394

رتبه علمی فعلی : پوهیالی

آثار عملی

1. کاربرد قافیه وردیف در اشعار استاد محمد امین متین اندخویی رساله ترفیع علمی برای پوهنیاری در جریان کار

 .مقاله تحت عنوان "کار برد حروف قافیه دردیوان چشم غزاله استاد محمد امین متین اندخویی"2-

latifkhaleedbek@gmail.com ایمیل:

تیلفون نمره:0707005889 -0794476666


 

نام و تخلص: محمد ظاهر زاهد

سال تولد: 1366

زادگاه: تالقان تخار

درجه تحصیل: لیسانس

تاریخ شمول در کادر علمی: 31/4/1391

رتبه علمی : پوهیالی

نشانۀ برقی: M:ZahirZahid1393@gmail.com

شمارۀ تماس: 700700868


 

نام و تخلص: فدامحمد صمدبیک

سال تولد: 1366

زادگاه: کندز

درجه تحصیل: لیسانس

تاریخ شمول در کادر علمی: 2/10/1392

رتبه علمی : پوهیالی

نشانۀ برقی: fada.mfada@gmail.com

شمارۀ تماس: 798007636


 

نام و تخلص: شریف الله غفوری

سال تولد: 1366

زادگاه: ورسج تخار

 درجه‌ی تحصیل: ماستر 

تاریخ شمول در کادر علمی:  14/ 3 / 1396      

  رتبه‌ی علمی: پوهنیار

 آثار علمی

1.      أدب المقال عند محمد قطب، دراسة موضوعیة فنیة (تیزیس ماستری)،

2.       الوعي الإسلامی في أدب الدكتور يوسف القرضاوي (پایان نامه لیسانس)،

3.      محمد قطب الکاتب بین الأصالة والتجدید (رسالهی ترفیع به رتبهی  علمی پوهنمل)،

4.      المحاورات الیومیة فی تعلیم اللغة العربیة (کتاب درسی در سمستر اول ودوم دیپارتمنت عربی)،

5.      مرشد القراءة والتعبیر"التدریبات" (کتاب درسی در سمستر سوم وچهارم دیپارتمنت عربی)،

6.    الوضع الحالی لتعليم اللّغة العربيّة في أفغانستان (مقاله‌ی علمی در ژورنال بین المللی پوهنتون اسلام آباد)،

7.      حیاة الأستاذ محمد قطب وإسهاماته العلمیة والأدبیة (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

8.      مکانة الأغاني وقیمته المصدریة (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

9.      مکانة الأغاني وقیمته المصدریة (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

10.  ابن خلدون الداهیة الشاعر(مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

11.  دراسة مؤجزة فی أشعار محمد قطب (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

12.         أدب الحوار في التصور الإسلامی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،

کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی

13.     نقش جوانان در رشد وتوسعه فرهنگ اسلامی (مطبوع)

14.     اصلاح اندیشه اسلامی (مطبوع)

15.     پیام اسلام به بشریت سرگردان(مطبوع)

16.     مبارزات اسلامی(مطبوع)

    کتاب های فکری

17.     نقش روش های دعوت  درصدراسلام

18.     سیدقطب درامواج زندگی

رمان های ادبی

19.     ارزشهای علمی پروسه تحقیق

20.     راهی بی تناهی

21.    عروس روستا "دوشیزة خون"

       کنفرانس علمی

1.        نقد المعنی ومقاییسه (ارایه در پوهنتون کابل)

2.        الزرکلی شاعر الجیل (ارایه در پوهنتون ننگرهار)

   نشانی برقی:  Sharifullah.ghafoori@gmail.com/ ghaffoori@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0700714062


 

نام و تخلص: عین الدین منیب

سال تولد: 1361

زادگاه: بهارک بدخشان

 درجه‌ی تحصیل: ماستر 

تاریخ شمول در کادر علمی:  1/ 1 / 1385      

  رتبه‌ی علمی: پوهنیار

 آثار علمی

 1. الإسلام والشعر (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار)،
 2. دور السیاق في تأدیة المعنی (تيزیس ماستری)،
 3. بررسی کلمات مترادف قرآنی وکاربرد آن در زبان فارسی(تحت الطبع)،

   نشانی برقی: ainuddin1361@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0700708308


 

نام و تخلص: نورمحمد شهریار

سال تولد: 1366

زادگاه: خواجه غار تخار

 درجه‌ی تحصیل: در فراگیری ماستری 

تاریخ شمول در کادر علمی:  19/ 7 / 1390      

  رتبه‌ی علمی: پوهنیار

 آثار علمی

 1. المرفوعات فی سورةالبقرة ( رسالۀ ترفیع به رتبه علمی پوهنیار)

   نشانی برقی: noormohmmad.shahryar@gmail.com

شماره‌ی تماس: 706506949