دیپارتمنت ها

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت بوده که عبارت اند از:

        1. دیپارتمنت حقوق عامه و روابط بین الملل؛

        2. دیپارتمنت قضائی و سارنوالی.