مرام نامه

مرام

کمیتۀ تحقیق دانشگاه تخار متعهد به انکشاف ظرفیت تحقیقی و نهادینه‌ساختن فرهنگ پژوهش‌گری، ذهنیت نواندیشی و پرورش تفکر انتقادی، دریافت راه‌حل‌ها برای چالش‌های موجود و در نتیجه بلندبردن کیفیت تحصیل و پیش‌رفت جامعه از طریق تحقیقات علمی و  فعالیت‌های اکادمیک وارایۀ خدمات به مردم نیازمند خویش می‌باشد.

چشم انداز

بلندبردن ظرفیت کاری تحقیق از لحاظ کیفی و کمی مطابق به معیارهای بین المللی با در نظرداشت نیازهای جامعه برای انکشاف خدمات علمی، تولید دانش، توسعۀ فعالیت‌های دانشگاهی در سطح ولایت تخار و کشور با این شعار که «انگیزۀ تحقیق، پیش‌رفت دقیق». نهادینه‌سازی فرهنگ کاوش‌گری و به وجود آوردن زمینۀ تحقیقات به صورت هم‌آهنگ با تدریس.

ارزش ها و اصول کاری

     این کمیته می‌کوشد تا در فعالیت‌های خویش انشکاف دانش جدید و پیش‌رفت‌های تخصصی و مسلکی را مدّ نظر داشته و از این طریق در انکشاف علم، توسعۀ جامعه و رفاه مردم سهم مؤثر بگیرد.

1.     تخصص‌گرایی و فعالیت‌محوری.

2.     تعهدورزی و مسؤولیت‌پذیری.

3.     ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحقیقی.

4.     توجه به کیفیت در همه برنامه‌ها و فعالیت‌های این کمیته.

5.     تقویت روحیۀ هم‌کاری و کار گروهی.

6.     تأکید بر احترام متقابل در تمام سطوح.