د معلوماتي ټیکنالوژۍ مرکز

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی پوهنتون تخار

نام پروژه: مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی

 موقعیت: پوهنتون تخار

   بانک جهانی – تمویل کننده: برنامه انکشاف تحصیلات عالی

 سال تاسیس: 2018

 توضیحات:

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی که تحت برنامه انکشاف تحصیلات عالی در پوهنتون تخار  محل کار ، کتابخانه این پوهنتون ایجاد گردیده است، متشکل از لابراتوار کمپیوتر، اتاق سرور کارمندان تخنیکی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، واتاق انبار می باشد. ساختمان پوهنتون که  شبکه ً املا کاری شده است و انترنت در تمام ساحات پوهنتون قابل دسترس می باشد.

 اهداف عمده مرکز تکنالوژی معلوماتی عبارتند از: 

  • ارائه خدمات با کیفیت تکنالوژی به پوهنتون به منظور نایل شدن به هدف برتری اکادمیک .

  • ارائه خدمات مبتکرانه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی به منظور مدرن سازی تدریس، آموزش و  تحقیق در سطح پوهنتون.

 طراحی و ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی بر اساس یک معیار نمره دهی استندرد که توسط بانک جهانی و وزارت تحصیلات عالی انکشاف یافته است، صورت پذیرفته است. معیار نمره دهی شامل شاخص ها و ضریب های مشخص می باشد که نیازمندی های تکنالوژی معلوماتی پوهنتون ها را برآورده می سازد.

تجهیزاتی که در مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی موجود اند قرار ذیل می باشند:  

  • تجهیزات مرکز تکنالوژی معلوماتی شامل 110 کمپیوتر که پاسخگوی نیاز پوهنتون می باشد.

  • شبکه سازی در داخل پوهنتون، تجهیزات انترنت و وای فای.

  • صنف آموزشی

  • اتاق سرور

  • اتاق کارمندان

مدیر تکنالوژی معلوماتی: محترم سمیع الله سعادت

 

 

ICT Computer Lab

 

 

ICT Training Room