لوبی

در ابتداء تیم های ورزشی در دانشگاه تخار موجود بود. اما در سال 1392 به حمایت برنامه تقویت  تحصیلات عالی تیم های ورزشی فوتبال، والیبال، کرکت، تکواندو، پهلوانی،ووشو ایجاد شد که اولین دوره مسابقات لیگ فوتبال دانشگاه در سال 1392 برگزار گردیده بود که درنتیجه تیم فوتبال دانشکده ادبیات توانست مقام اول حقوق مقام دوم و زراعت مقام سوم را کسب نماید. فعلاً دانشکده های هفت گانه (حقوق، انجنیری، زراعت، ادبیات، شرعیات، تعلیم و تربیه و اقتصاد) ولیلیه دارای تیم های فوتبال ووالیبال فعال میباشند.

تیم دانشکده زراعت

د انجنیری پوهنڅی فوتبال تیم