نشرات

محمد یوسف امانی

شماره تماس: 0700752894

ایمیل: yousuf.amani2011@gmail.com

 

لایحه وظایف مدیریت عمومی نشرات و آگاهی عامه

    هدف وظیفه:  تنظیم وظایف و اجرای کلیه امور مطبوعاتی و روابط با موسسات خارجی و مراجع داخلی جهت برآورده شدن اهداف و پروگرام های اداره.

     شرح وظایف:

  1. ترتیب و تنظیم پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان به اهداف پیشبینی شده.

  2. تنظیم وظایف و تطبیق پروگرام های اداره جهت رسیدن به نتایج مطلوب.

  3. تهیه و توحید گزارشات ماهوار، ربعوار و سالانه دانشگاه و ارسال آن به مراجع ذیربط.

  4. انعکاس مطالب مربوط به موسسه تحصیلی از طریق جرائید و رسانه ها.

  5. نشر برنامه های تحصیلی اکادمیک و انکشافی اداره مربوطه.

  6. کنترول از چگونگی نشر مجله های علمی- فرهنگی در مطابقت به قانون و لایحه.

  7. اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف آمر مربوطه.