دتخار پوهنتون اداره

په لاندینیو پتو سره له تخار پوهنتون سره په تماس کې شئ

 عبدالقادر "ضیایی" مدیر عمومی دفتر ریاست پوهنتون تخار

 ایمیل:   s_ziai0707@yahoo.com

 تیلفون :-0755611699 - 0707457988