عمومي معلومات

تضمین کیفیت واعتبار دهی

کمیتۀ تضمین کیفیت دریک کانون علمی یکی از بخش‌های مهم و پایه‌ اساسی درجهت ارتقای کیفیت علمی و بهبود امور وابسته به موضوعات علمی مؤسسه درمطابقت کامل با معیارهای یازده گانهی ریاست تضمین کیفیت میباشد. بدون تردید، کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت ازطریق راه اندازی ارزیابی خودی درسطح پوهنحیها و درکل درسطح مؤسسه وتشخیص نارساییها و گزارش به معاونیت علمی، به رفع نواقص پرداخته، در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده وموسسه خود را با معیارها وموازین قبول شده وزارت محترم تحصیلات عالی هماهنگ میسازد.

مدیریت عمومی تضمین کیفیت واعتبار دهی در (1391) بعد از منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنتون تخار ایجاد گردید، هدف از تأسیس این مدیریت  ارزشیابی خودی پوهنتون تخار وفراهم آوری زمینۀ ارزشیابی بیرونی پوهنتون میباشد تا از لحاظ کیفیت این نهاد در سطح ملی و منطقه یی از اعتبار مناسبی برخوردار گردد. دراین مدیریت یک تن از کارمندان (تاج محمد آریا) بحیث مدیریت عمومی ایفای وظیفه می نماید و بعدا درسال سال 1397 باحفظ مدیریت عمومی تضمین کیفیت درین نهاد یک بست 3 کادری(آمریت تضمین کیفیت) در این نهاد تحصیلی ایجاد گردیده است که فعلا فعلاً یک تن از استادان پوهنحی زراعت این پوهنتون ( پوهنمل جاهداحمد شمس ) بحیث سرپرست آمریت تضمین کیفیت واعتبار دهی با ویک تن بحیث مدیر عمومی در این بخش کار می نماید.

آمریت تضمین کیفیت در راستای رشد و ارتقای سطح کیفیت علمی ومعیاری سازی نیاز روز ازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ها ورهمنودهای ریاست محترم تضمین کیفیت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به کارخویش تداوم بخشیده است ودست آوردهای که ازاین ناحیه بدست آمده است دانشگاه تخار امروز درقطار پوهنتونهای بزرگ کشور مرحله اول ودوم ارزیابی خودی را موفقانه سپری نموده و درمرحله سوم ارزیابی خودی نامزدی به اعتبار دهی درمیان 6 پوهنتون برتردولتی کشور که نامزد به اعتبار دهی قرار دارد واقع شده است ومصمم است تا ختم سال1397  تمام مشکلات وچالشهای خودرا براساس معیارهای قبول شده مرفوع ساخته و وارد مرحله کسب جایگاه اعتباردهی گردد.

در پهلوی آمریت تضمین کیفیت، کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت پوهنتون به ریاست  پوهندوی قدرت الله دانیار معاون علمی دانشگاه  فعالیت مینماید که دارای 10 عضواصلی، از استادان بلند رتبۀ پوهنتون به شرح زیر تشکیل گردیده است:

  1. پوهندوی سعدالدین سعیدی معاون علمی وریس کمیته تضمین کیفیت واعتباردهی

  2. پوهندوی محمدسالم کریمی از پوهنحی تعلیم وتربیه عضو کمیته

  3. پوهنمل عبدالفتاح مجیدی از پوهنحی اقتصاد  عضو کمیته

  4. پوهنمل عبدالله اعزام احمدی از پوهنحی انجنیری عضو کمیته

  5. پوهنیار حسام الدین همدرد از پوهنحی زبان وادبیات عضو کمیته

  6. پوهنیار محمدعلم از پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی عضو کمیته

  7. پوهنیار سیدثناالله حبیبی از پوهنحی زراعت عضو کمیته

  8. پوهنمل جاهداحمدشمس سرپرست آمریت تضمین کیفیت واعتبار دهی عضو کمیته

  9. تاج محمد آریا مدیرعمومی تضمین کیفیت واعتبار دهی منشی کمیته

جلسات آن ماهوار (و در صورت ضرورت هفته یک بار) برگزار میگردد.  در سطح 7 پوهنحی ها 7 کمیتۀ  فرعی تضمین کیفیت واعتبار دهی فعالیت مینماید که هر کمیته 5  عضو دارد. ارزیابی خودی هر پوهنحی را همین کمیته ها انجام میدهند. مطابق با چارچوب جدید معیار های ۱۱گانه، تمام گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحئی ها را کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون بررسی، مطالعه و به شورای علمی پوهنتون ارائه میکند؛ سپس ادارۀ تضمین کیفیت پوهنتون گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحی  ها را توحید و گزارش ارزیابی خودی پوهنتون را به اداره محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی  وزارت تحصیلات عالی ارسال مینماید.

کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون بر اساس معیارهای تعیین شده چون: ماموریت و استراتژی، سهمگیری در انکشاف جامعه، حاکمیت، رهبری و اداره، منابع مالی و اداری، برنامه های اکادمیک، تحقیق، استادان و کارمندان، تجارب محصل، اتضمین کیفیت و بهبود، کتابخانه و منابع معلوماتی،تدریس و تکنالوژی معلوماتی و سهولتها رزیابی خودی را در پوهنتون تخار انجام میدهد.

 

 

نمای از جلسه کمیته

 

 

جلسه مشترک روسای فاکولته ها با اعضای تضمین کیفیت بریاست ریس دانشگاه

 

 

جریان ورکشاپ نقش واهمیت دیپارتمنت ها

 

 

جریان ورکشاپ نقش دیپارتمنت ها در پروسه اعتبار دهی

 

 

جریان ارایه فید بک ارزیابی دیپارتمنت ها درحضورداشت اعضای رهبری پوهنتون

 

 

جریان ارزیابی ریاست فاکولته حقوق

 

 

جریان ارزیابی ریاست پوهنحی انجنیری

 

 

جریان ارزیابی پوهنحی زبان وادبیات