د تخار پوهنتون ته ښه راغلاست!

تاریخچه

پوهنتون تخار تحت نام پوهنتون عبدالله ابن مسعود در سال 1370 در شهر پشاور پاکستان از طرف تنظیم جمعیت  اسلامی  افغانستان  به  رهبری پروفیسوربرهان الدین  ربانی  تاسیس  گردید. بعداز پیروزی حکومت مجاهدین این پوهنتون در سال 1373 به شهر تالقان ولایت تخار انتقال یافت.  در سال 1374  تحت ریاست محترم پوهاند نعمت الله شهرانی با ایجاد دو پوهنحئ (زراعت و شرعیات) فعالیت های اکادمیک خود را  آغاز نمود و در همان سال ثبت و راجستر وزارت تحصیلات عالی گردید و به اساس فرمان محترم  پروفیسور  برهان الدین ربانی  رئیس  جمهور  وقت به مساحت 1840 جریب زمین از تپه ورته بوز در اختیار پوهنتون قرار داده شد. در نیمه سال 1376 وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه تغییر یافت و نظام طالبان در شهرتالقان حاکم شد، در همین  وقت دروازه پوهنتون مانند سایر نهاد های اکادمیک علمی  این  کشور  به روی فرزندان این وطن مسدود گردید. تا اینکه بعداز به وجود آمدن حکومت موقت در سال 1381 این پوهنتون با چهار پوهنحئ  (زراعت، شرعیات،  تعلیم و تربیه  و ادبیات)  دوباره  فعال گردید.  در اخیر سال 1387 اداره پوهنتون به تعمیر جدید خود که دو بلاک (اداری، تدریسی پوهنحئ شرعیات ) از بودیجه انکشافی وزارت اعمار گردیده بود انتقال نمود و کار های اکادمیک واداری خود رااز شروع سال 1388 عملاّ آغاز نمود.

در سال 1389 پوهنحئ انجینری فعال گردید، دو پوهنحئ دیگر هریک پوهنحئ اقتصاد و پوهنحئ حقوق منظور گردیده و در سال 1391 عملاّ فعال گردید