موخي

مرام  و اهداف

پوهنتون تخار منحیث یک نهاد  علمی درطول تاریخ خود یعنی ازسال 1374 به این طرف در افغانستان نه تنها زمینه تحصیل را برای تعداد عظیمی از افغانها مساعد نموده، بلکه با جلب توجه محصلین شهرت به سزایی درمنطقه کسب نموده است.

مرام

مرام ما این است که پوهنتون تخار به یک نهاد علمی شناخته شده ی بین الملی تبدیل گردد که درآن زمینه های آموزش وپژوهش های علمی مساعد باشد. همچنان این نهادعلمی دربرگیرنده جمعی (گروهی) از افراد ورزیده ی باشد که درتطبیق ونظارت مسایل علمی همکار وهمدست باشند.

ماموریت

 ماموریت ما این است که جوانان این کشور اعم ازذکورواناث راقادربسازیم تاازاندوخته های علمی شان به مفاد اقتصادی ،فرهنگی وتاریخی افغانستان استفاده کنند تادرزمینه کسب دانش جدیدباپای بندی به ارزش های اسلامی واصول دیموکراتیک که درقانون اساسی افغانستان وجوددارد،کوشاباشند.

اهداف

اهداف پوهنتون تخار انجام برنامه های ذیل راضروری می داند :

·        آموزش و پرورش کادرهای شایسته و آگاه طبق معیارهای جدید و پاسخگو به نیازهای جامعه.

·       انکشاف پروژه های تحقیقی و پژوهش های علمی.

·       جذب و استخدام کادرهای متخصص و متعهد به منظور عرضه خدمات بهتر.

·       حفظ هویت ملی وارزش های معنوی.

·       ادامه ی  تحصیل دوره لسانس و تلاش برای ایجاد دوره های بالاترازآن(ماسترودکتورا).

·       ایفای نقش مفید و موثر در زمینه های انکشاف علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

·       برقراری روابط نزدیک با نهاد های علمی- تحقیقی داخلی و خارجی.

·       ایجاد و انکشاف زیربناهای فزیکی برای بهبود کمی و کیفی این نهاد تحصیلی.