آمار او حقیقتونه

جدول استادان پوهنتون تخار به اساس دررتب علمی سال (1393)

 

 

نامزدپوهیالی

 

پوهیالی

 

نامزد پوهنیار

 

پوهنیار

 

پوهنمل

 

پوهندوی

 

پوهنوال

 

پوهاند

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

5نفر

17نفر

 

4نفر

 

54نفر

 

0

1نفر

 

2نفر

 

32نفر

 

0

12

 

0

1نفر

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

                                 
 

جدول استادان پوهنتون تخار به اساس درجه تحصیل(1393)

 

 

        مجموع

 

لسانس

 

دوره ماستری

 

ماستر

 

دوکتور

 

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

 

 

10

114

10 نفر

72نفر

2 نفر

12نفر

 2نفر

21نفرماستر

 

-

1نفر

 

 

 

 

 

تعداد محصلین پوهنحئ های پوهنتون تخار سیمستر بهاری سال(1393)

                                                                       

مجموعه

اناث

ذکور

پوهنحی ها

1475

 

510

 

965

 

تعلیم تربیه

 

729

 

54

 

675

 

زراعت

 

876

 

203

 

673

 

ادبیات

 

861

179

 

682

 

شرعیات

 

388

 

11

 

377

انجنیری

 

324

29

295

 

اقتصاد

 

337

27

310

حقوق

 

4990

1013

3977

مجموعه