مقالات علمی چاپ شده در مجله علمی دانشگاه تخار

مقالات علمی چاپ شده دردانشگاه تخاررامیتوانید از لینک ذیل بدست آورید

دراین شماره مقالات ذیل رامیخوانید:

 • بررسی عوامل اثرگذاربالای کیفیت نباتات علوفه ای/ پوهندوی محمد صفرنوری
 • تاملی برچالش های موجود فراراه فعالیت راکتوری هسته یی/ پوهندوی میرعظم الدین هاشمی
 • اثرات سمی سرب بالای محیط/ پوهندوی محمد سالم کریمی
 • نگرش خرد ورزانه خیام/ پوهندوی سیدعبدالواجد جوهری
 • موقف قرآن وسنت باعصبیت قومی/ پوهنمل دوکتورمحمد ولی حنیف
 • نقش واهمیت بیولوژیکی لیپوپروتین ها/ پوهنمل سید معصود الله مجتهید
 • چگونگی ساخت واحد های نحو درزبان دری /پوهنمل عبدالشکورعابد
 • تعادل و تقابل عشق وعقل دراندبشه اقبال/ پوهنمل عبدالمحیط تبیان
 • القیم الجمالیه المنتضمه فی دیوان امام شافعی/ پوهنمل شریف الله غفوری
 • مولفه های تاثیر گذار ژنوپولیتیکی وجغرافیایی دربحران افغانستان/ پوهنیار عبدالحکیم عرفان
 • چراگاه واهمیت آن/ پوهنیار محمد فواد فرزام
 • استاد محمد امیت متین اند خوینینیگ چشم غزاله دیوانید ه قافیه/ پوهنیار عبدالطیف خالد بیک
 • دسید راحت زاخیلی داد بی هلوحلو پیلامه اودندی / پوهنیار کریم الله رشیدی

 

در این شماره مقالات ذیل را میخوانید:

 • مطالع مقاومت هشت ورایتی گندم دربرابر استرس شوری/پوهندوی دوکتور محمد صفر نوری
 • دریافت ترادف پولینوم های شتورم با استعمال مشتق/ پوهندوی عبدالجمیل نظری
 • تآثیری مالداری بالای تغیر اقلیم/ پوهنمل سید رحیم الله مشفق
 • تاثیر هورمون های نباتی بالای جوانه زدن وریشه زای قلمه هاه/ پوهنمل عبدالرسول عطای
 • تاثیرعرفان وآثارعرفانی برادبیات فارسی/ پوهنمل کریمه مفرد زاده
 • تاملی برقرطبیین زمین/ پوهنیار محبوب الله مصدق
 • حکم وصیت واجبه درفقه وقانون مدنی افغانستان/ پوهنیار هدایت الله اکبری
 • نقش زراعت درانکشاف دهات ولایت تخار/ پوهنیارسید عالم صمیم
 • اعجاز علمی قرآنکریم در مراحل تکوین جنین/ پوهنیار هدایت الرحمن همت
 • کاربرد مشتق ترتیب اول توابع نمای ولوگاریتمی در اقتصاد/پوهنیار سیف الدین سیف
 • پیشینه تاریخی بت های بامیان/ پوهنیار محمد ساقی سروش
 • نقش فنجی های مایکوریزادررشد ونموی للمی/ پوهنیار نظر محمد وهاج
 • سییستم بیو متریک ونقش آن در عصر امروز/ پوهنیار محمد مصطفی ابراهیمی
 • دمحمدصدیق پسرلی په اشعاروکی تولینزانحور/ پوهنیار صفی الله سیلاب