لینک ژورنال های ملی وبین المللی

https://www.iajcr.com

ژورنال های بین المللی مرکز تحقیقاتی اجسر   

https://www.schalor.google.com  

منبع اطلاعاتی گوگل اسکالر

www.jilrc.com

ژورنال های مرکز تحقیقاتی جیل

 

www.iajour.com

ژورنال بین المللی اجور     

www.academia.edu   

منبع کتابهای اکادمیک

www.scribd.com    

منبع کتابهای اکادمیک

https://www.ieee.org

ژورنال ساینسی بین المللی

www.rctmis.mohe.gov.af 

ریاست تالیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی

https://www.researchgate.net 

دروازه وردی معلوماتی های انترنیتی