مرام نامۀ دانشکدۀ زبان وادبیات

پوهنځی زبان وادبیات می کوشد تا زمینه های آموزش زبان های ملی و بین المللی آنها، ادبیات و گسترش فرهنگ پربار ملی و تاریخی این سرزمین را برای دانشجویان فراهم سازد. این دانشکده دانشجویان را در زبان شناسی، ادبیات شناسی، تحلیل متون و فنون نگارش و گویندگی آموزش داده و تحقیق و کاوش گری در موارد یاده شده را میان ایشان نهادینه می سازد. این دانشکده در نظر دارد تا زمینۀ تفاهم و هم همکاری میان دانشگاه و جامعه را به وجود آورده و از یاین طریق نیازهای فرهنگی مردم را شناسایی و برای پرساختن خلاهای موجود در آن تلاش کند.