شوراها وکمیته های ایجادشده در دانشگاه تخار

  1. شورای رهبری
  2. شورای علمی
  3. کمیته تضمین کیفیت
  4. کمیته نصاب
  5. کمیته آموزش الکترونیکی
  6. کمیته تحقیق
  7. کمیته نظم دسپلین
  8. کمیته سرسبزی