دیپارتمنت ها

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت امور مالی و بانکی

دیدگاه

دپیارتمنت امورمالی و بانکی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تخار متعهد است تا خدمات معیاری تحصیلی وتحقیقات علمی را در عرصه مالی و بانکی ارایه نماید و کادر های ورزیده را غرض تقویه سیستم مالی و بانکی کشور به جامعه تقدیم بدارد.

ماموریت

 

ماموریت

  • دیپارتمنت مالی و بانکی به مثابه یکی از بزرگترین کانون علمی کشور در عرصه علم مالی و بانکی متعهد به اجرای مکلفیت های ذیل است:
  • بهبود، تقویت و ارائه خدمات تحصیلی و تحقیقات با کیفیت عالی و ستندرد های منطقه در عرصه علم مالی و بانکی.
  • فراهم نمودن و انتقال دانش و مهارت های معاصر مطابق به نیازمندی های بازار کار در بخش مالی و بانکی.
  • تدوین و تطبیق نصاب با کیفیت و ستندرد.
  • سهم گیری فعالانه استادان و محصلین در غنامندی کارهای عام المنفعه جامعه توسط ارایه خدمات تحقیقی، مشوره ها، برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های داوطلبانه به رهبری استادان محصلین دیپارتمنت.