وضعیت فعلی ودست آوردها

استادان

دانشکده انجنیری انجنیری در حال حاضر به تعداد  15 تن کادر علمی که از جمله  2 تن لیسانس ،3 تن ماستر، 7 تن در حال فراگیری دروس ماستری و  3  تن در حال فراگیری دروس  دوکتورا در داخل و خارج کشور میباشند.

 1. 1393 تعداد استادان 12 تن، 2 تن پوهنیار و 10 تن پوهیالی
 2. 1394 تعداد استادان 14 تن، 2 تن پوهنیار و 10 تن پوهیالی
 3. 1395 تعداد استادان 14 تن، 4 تن پوهنیار و 10 تن پوهیالی
 4. 1396 تعداد استادان 14 تن، 1 تن پوهنمل، 4 تن پوهنیار و 9 تن پوهیالی
 5. 1397 تعداد استادان 15 تن، 3 تن پوهنمل، 2 تن پوهنیار و1 تن نامزد پوهنیار و 9 تن پوهیالی
 6. 1398 تعداد استادان 15 تن، 1پوهندوی، 2 تن پوهنمل، 6تن پوهنیار، 1تن نامزد پوهنیار، 5 تن پوهیالی

کارمندان اداری و لابرانت ها

 1. در سال 1393 تعداد کارمندان و لابرانت ها  5 تن، 1 مدیرتدریسی، 1 مدیراجرایه و 3 مدیر لابرانت ها
 2. در سال 1394  تعداد کارمندان و لابرانت ها  5 تن، 1 مدیرتدریسی، 1 مدیراجرایه و 3 مدیر لابرانت ها
 3. در سال 1395 تعداد کارمندان و لابرانت ها  5 تن، 1 مدیرتدریسی، 1 مدیراجرایه و 3 مدیر لابرانت ها
 4. در سال 1396  تعداد کارمندان و لابرانت ها  5 تن، 1 مدیرتدریسی، 1 مدیراجرایه و 3 مدیر لابرانت ها
 5. در سال 1397  تعداد کارمندان و لابرانت ها  5 تن، 1 مدیرتدریسی، 1 مدیراجرایه و 3 مدیر لابرانت ها
 6. در سال 1398  تعداد کارمندان و لابرانت ها  5 تن، 1 مدیرتدریسی، 1 مدیراجرایه و 3 مدیر لابرانت ها

دانشجویان

تعداد دانشجویان جدید شمول از سال 1393-1398 قرار ذیل است.

 1. در سال 1393 شمار دانشجویان  جدیدشمول در 2 دیپارتمنت  به 162 تن میرسید.
 2. در سال 1394 شمار دانشجویان جدیدشمول در 3 دیپارتمنت  به 230 تن میرسید.
 3. در سال 1395 شمار دانشجویان  جدیدشمول در 2 دیپارتمنت  به 159 تن میرسید.
 4. در سال 1396 شمار دانشجویان جدیدشمول در 2 دیپارتمنت  به 160 تن میرسید.
 5. در سال 1397 شمار دانشجویان  جدیدشمول در 2 دیپارتمنت  به 162 تن میرسید.
 6. در سال 1398 شمار دانشجویان جدیدشمول در 2 دیپارتمنت  به 176 تن میرسید.

تعداد دانشجویان از سال 1393-1397 قرار ذیل است.

 1. در سال 1393 شمار دانشجویان  در 2 دیپارتمنت به  353 تن میرسید.
 2. در سال 1394 شمار دانشجویان  در 3 دیپارتمنت به 448 تن میرسید.
 3. در سال 1395 شمار دانشجویان در 3 دیپارتمنت به 480 تن میرسید.
 4. در سال 1396 شمار دانشجویان در 3 دیپارتمنت به  525 تن میرسید.
 5. در سال 1397 شمار دانشجویان  در 3 دیپارتمنت به  573 تن میرسید.
 6. در سال 1398 شمار دانشجویان در 3 دیپارتمنت به 599 تن میرسید که با تفکیک صنف، دختر و پسر در ذیل بیان گردیده است:
 1. صنف اول در حدود 159 تن که از جمله 153 تن پسر و 6 تن از دختر.
 2. صنف دوم  درحدود 140 تن که از جمله  139 تن پسر و 1 تن دختر.
 3. صنف سوم  درحدود 148 تن که از جمله  145 تن پسر و 3 تن دختر.
 4. صنف چهار در حدود 152 تن که از جمله 147 تن  پسر و 5 تن دختر می باشند.

دانش آموخته گان

 1. در سال 1393  به تعداد 75  تن دانش آموخته از دیپارتمنت سیول تقدیم به جامعه نمود.
 2. در سال 1394  به تعداد 107   تن دانش آموخته از دیپارتمنت سیول تقدیم به جامعه نمود.
 3. در سال 1395  به تعداد 31  تن دانش آموخته  از دیپارتمنت سیول تقدیم به جامعه نمود.
 4. در سال 1396  به تعداد 79 تن پسر و 5 تن دختر دانش از دیپارتمنت سیول و جیولوجی و معدن آموخته تقدیم به جامعه نمود.
 5. در سال 1397  به تعداد 65  تن دانش آموخته  از دیپارتمنت سیول و برق و الکترونیکس تقدیم به جامعه نمود.
 6. در سال 1398 به تعداد 153 تن دانش آموخته از دیپارتمنت سیول، برق و الکترونیکس و جیولوجی و معدن تقدیم به جامعه نمود.

کمیته ها

کمیته های متخلف درسطح دانشکده انجنیری فعال می باشند:

1.     کمیته فرهنگی و ورزشی

2.     کمیته تضمین کیفیت.

3.     کمیته نصاب.

4.     کمتیه تحقیق.

5.     کمیته نظم و دسپیلین.

6.     کمیته E – learning.

7.     کمیته امتحانات.