زنده گی نامه کریمه مفرد زاده معاون امور محصلان دانشگاه تخار

زنده گی نامه کریمه مفرد زاده معاون امور محصلان دانشگاه تخار

بیوگرافی:

کریمه مفرد زاده فرزند سیدعبدالحلیم در سال 1361 خورشیدی در یک خانواده متدین در مرکز شهرتالقان ولایت تخار دیده به جهان گشوده است. درسن شش سالگی راهی مکتب المومنات پشاور پاکستان شده دوره متوسطه را درمکتب مذکورو دورابتدایه را تا به ختم فراغت به مکتب بی بی مریم تالقان سپری نموده است.

همچنان در سال 1381 شامل تخار شده ودر سال 1384 به در عالی از دانشگاه فارغ گردیده است. متصل با ختم دوره ی تحصیلی( لیسانس) در آخر سال9/12 1384 به حیث استاد در دیپارتمنت زبان وادبیات دری دانشکده ی تعلیم وتربیه مقرر وعملا توظیف به وظیفه ی مسلک استادی گردیده است. همچنان  برعلاوه آموزش شاگردان به گونه ی مستقیم  از سال 1384 الی 1387به صفت معاون پوهنزی همراه با مسولیت های اداری را نیزبه پیش برده است. ضمنا دریک دوره رقابتی به بورسیه ی داخلی کشوراز سال 1388 الی 1389به دانشگاه تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به برنامه ی ماستری معرفی شده است.از سال 1390الی1388 به تدریس خویش طبق معمول ادامه داده در این دره ضمن خدمت دررشته ی اختصاصی(ادبیات) همزمان در رشته ی علوم مسلکی مطابق رشته ی ماستری فعالیت های بی شایبه ومستمر خویش را  به گونه ی خستگی ناپذیر به پیش برده است. وی فعالیت های پیاپی خویش را به گونه ی دوره یی در دو دوره به عنوان امر دیپارتمنت علوم مسلکی و در یک دوره آمر دیپارتمنت دری در دانشکده ی تعلیم وتربیه انجام داده است

ناگفته نماند پوهنمل کریمه مفرد زاده فعالیت های علمی واکادیمیک خویش را همزمان با نگارش سه مقاله ویک اثر علمی جهت نیل وترفیع به رتبه ی پوهنملی وهم بعد از تکمیل دوره خدمت، کاندید رتبه ی پوهندوی یشده و با نگارش چهار مقاله و یک اثر علمی  ودو کنفرانس علمی فعالیت های علمی خویش را انجام داده، تا اینکه  در تاریخ 7/10 1388از جانب ووزارت محترم تحصیلات عالی وسیلتا به ریاست جمهوری به حیث معاون امورمحصلان پیشنهاد  ودر تاریخ متذکره مورد تایید قرارگرفته  وتا اکنون 15/6/1389فعالیت های علمی واداری خویش را به پیش می برد.

اکنون پوهنمل کریمه مفرد زاده به حیث معاون امور محصلان، ریس کمیته های نظم و دسپلین،کمیته ی امتحانات ، مبارزه علیه خشونت زنان ، کمیته ی ورزش و کمیته ی فرهنگی ایفای خدمت می نماید.

آثار چاپ شده

یک اثر در دوره پوهنیاری تحت نام ( نقش بازی در رشد ذهنی کودک)

رساله ی در دوره پوهنملی تحت نام (تجلی عرفان در اندیشه های علی هجویری)

1. (تاملی بر ملاقات مولانای بلخی با شمس تبریزی)

2.باز تاب تصوف اسلامی

چهار مقاله به دوره ی پوهندوی()

  1. تاثیر عرفان وآثار عرفانی بر ادبیات فارسی

2. ماهیت عشق در ایین عارف رند(حافظ)

3. مفهوم عشق در جهان بینی عطار(پیراسرار)

4. جایگاه علمی وادبی معین الدین و کتاب معارج النبوه

 

مقاله ی خارجی:

4. الفزل الصوفی عندالسان الغیب حافظ الشیرازی