کلینک حقوقی دانشگاه تخار

555

 

کلینیک حقوقی دانشگاه تخار یک نهاد غیر انتفاعی و مستقل بوده که در چهار چوکات پوهنحی های حقوق و شرعیات جهت آموزش عملی مهارت های مسلکی حقوقی محصلان صنوف چهارم دانشکده های فوق به کمک مالی دفتر محترم جی آی زید حاکمیت قانون تاُسیس گردیده است.
این کلینک جواز فعالیت خویش را در برج حوت سال 1393 از وزارت عدلیه اخذ نموده و فعالیت های عملی خویش را از برج ثور سال 1394 آغاز نمود.