مجلۀ علمی پوهنتون تخار

مجلۀ علمی دانشگاه تخار

مجلۀ علمی دانشگاه تخار

Academic Journal of Takhar University

 

مجله‌ی علمی پوهنتون تخار در سال 1394 هجری خورشیدی بر مبنای ماده‌ی چهارم لایحه‌ی نشریه‌های مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان در پهلوی سایر مجله‌های علمی کشور عرض وجود کرده، بازتاب‌دهنده‌ی فعالیت‌های علمی و تحقیقی استادان و پژوهش‌گران کشور، بهویژه استادان و محققان پوهنتون تخار می‌باشد.  این مجله همه ساله مقالات علمی و تحقیقی استادان را در 4 شماره (بهاری، تابستانی، خزانی و زمستانی) به نشر میرساند. مجلۀ علمی پوهنتون تخار تا حال مجموعا به تعداد 19 شماره را به زیور چاپ آراسته و به دسترس جامعۀ علمی کشور قرار داده است. آثاریکه در این مجله اقبال چاپ مییابند برای کلیه افراد مسلکی، از قبیل استادان، محققان و دانشجویان در زمینه‌های مختلف قابل استفاده بوده و در گسترش دایره‌ی معرفت و دانش افراد ذی‌علاقه سهم به‌سزایی خواهد داشت.

 

صاحـب امتـیاز: پوهنتون تخار

مـدیر مـسؤول: پوهنوال دوکتور محمدصفر نوری

سردبیر علوم اجتماعی: پوهنوال مطیع الله حکیمی

سردبیرعلوم طبیعی: پوهنوال میر عظم الدین هاشیمی

مدیر مجله علمی:عبدالباسط سافی

هیأت تحریربخش علوم اجتماعی

پوهنوال احسان الله مشفق

پوهنوال سید عمر صدیقی

پوهندوی عبدالفتاح مجیدی

پوهندوی نجیب الله فایز

پوهنوال رحیم الله پیمان

پوهنوال محمد قاسم آریا

پوهندوی عبدالطیف فرزام 

هیئت تحریر بخش علوم طبیعی

پوهنوال عین الدین امانی 

پوهنوال عبدالجمیل نظری

پوهندوی داکتر عبدالرحمن پژواک

پوهندوی محمد حسن عابدی

پوهندوی عبدالباری اندیشمند 

پوهندوی عیدالقدیر نبی زاده

پوهنمل سید شفیع الله عبیدی

شرایط پذیرش مقاله‌ها برای نشر

مطابق ماده‌ی پانزدهم لایحه‌ی نشریه‌های علمی، مقاله‌های علمی  تحقیقی، شامل: تحقیقی- ساحوی، تحقیقی- تجربی، تحقیقی  کتابخانه‌یی و یا ترجمه‌ی مقاله‌های علمی می‌تواند در مجله‌ی علمی پوهنتون تخار چاپ و نشر گردد.

مقالاتی در این مجله چاپ و نشر می‌گردد که توسط استادان دارای صلاحیت اکادمیک، مثبت ارزیابی شده و مورد تأیید هیأت تحریر مجله قرار گرفته و با تمام موازین لایحه‎ی تحصییلات عالی و مواد این رهنمود مطابقت داشته باشد. اصول اسلامی و کرامت انسانی، نزاکت‎های اکادمیک و عنعنات مورد پسند جامعه باید در موضوعات تحقیق مقالات رعایت گردیده باشد.

مقاله‌های که برای چاپ به مجله‎ی علمی پوهنتون تخار ارسال می‎گردد، نباید در سایر مجله‌های علمی داخلی یا خارجی چاپ شده باشند. مقاله‌ها باید عاری از غلطی‌های املایی، انشایی و مسلکی باشند. همچنان باید با متن سلیس و روان و بهدور از پیچیدگی‌های لفظی و معنایی نگاشته شده باشند.

تعداد صفحات مقاله، برای تحقیقات تطبیقی حد اقل6 صفحه و برای تحقیقات  کتابخانهیی حد اقل 8 صفحه بوده و حد اکثر آن می‎تواند تا پانزده صفحه‌ی معیاری باشد. تعداد منبع‎های استفاده شده در مقاله‌ها، نباید کمتر از هشت اثر باشد. سایت‌های انترنتی شامل لیست مراجع شده نمی‌توانند. جدا از سایت‌های انترنتی حد اقل از هشت منبع دیگر باید در مقاله استفاده گردد.

مقاله‌هاییکه مطابق تحقیق کتابخانه‌یی نوشته می‌شوند باید دارای چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه (شامل بیان مسأله و اهمیت تحقیق)، هدف تحقیق، سؤال‌های تحقیق، پیشینه‌ی تحقیق، مواد و روش تحقیق، موضوع مورد بحث، مناقشه، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و فهرست مآخذ باشند. خلاصه‌ی مقاله‌ها بالاتر از پانزده سطر نباشد. در مقاله‌ها باید شماره‌ی تیلفون و یا ایمیل آدرس نویسنده یا نویسندگان موجود باشد.

جدول‌ها، شکل‌ها، تصویرها و سایر ضمیمه‌هایی که مرتبط به موضوعاند باید واضح باشند، و از هرگونه تحریر و ترسیم توسط قلم در مقاله‌ها معذرت خواسته می‌شود. در مقالات تحقیقی- تجربی، موضوع تحقیق از مقدمه جدا نوشته شده و در آن دستآورد و یافتههای تحقیق، مشخص ‌گردد. همچنان دستآورد تحقیق از لحاظ کمی و کیفی با گذشته مقایسه گردد، تا خواننده، نتیجه‌ی کار محقق را بهدرستی دریابد.

مقاله‌ها باید در شورای علمی دیپارتمنت، پوهنحٌی و کمیتۀ تحقیق فرعی پوهنحٌی مورد غور و بررسی قرار گرفته و بعد از تأیید هر دو شورا، بهصورت رسمی با ذکر تاریخ و نمبر‌های پروتوکول هر دو شورا، بهدفتر مجله ارسال گردیده و بعد از طی مراحل نشراتی بهچاپ آن اقدام صورت می‌گیرد. مقاله‌هایی که از پوهنتون‌​​های دیگر بهمنظور نشر به این مجله فرستاده میشوند، باید بهوسیله‌ی مکتوب رسمی همراه با ایمیل پوهنتون مربوط که ثبت وزارت تحصیلات عالی شده باشد، به این اداره ارسال گردد. محتوای مقاله به عهده نویسندۀ آن میباشد و مدیریت مجله  در این باره مسوولیت ندارد.

ارزیابی و داوری مقالات

تمام مقاله‌ها بعد از یک بررسی در مجلس شورای هیأت تحریر مجله، جهت تدقیق و تقریظ به یکی از اعضای هیأت تحریر یا استاد دیگری که صاحب صلاحیت در موضوع باشد سپرده می‌شود.

تقریظ‌دهندگان مقاله‌ها باید اساتید دارای رتبه‌ی علمی پوهاند، پوهنوال، پوهندوی ویا پوهنمل داکتر باشند و تقریظ‌های شان را باید واقع‌بینانه، دقیق و مسؤولانه ارایه نمایند.

 اصول نگارشی

نویسندۀ مقاله مکلف به رعایت اصول و ضوابط نگارشی و نویسندگی ذیل میباشد:

 • نویسنده باید با اصول و دستور زبان که به آن مقاله مینویسد، آشنایی کامل داشته باشد. چون این موضوع از پایههای اساسی نویسندگی محسوب میشود. پس نویسندۀ خوب کسی است که با قواعد و اصول دستور زبان که به آن مقاله مینویسد، آشنایی خوبی داشته و آن را محترم میشمارد.
 • نویسنده باید با روشهای درست و صحیح مأخذنویسی آشنا باشد. نتایج کار سایر محققان را با ذکر اسم محقق و تغییر در ساختار جمله و با حفظ مفهوم آن به شیوه Paraphrasing  بیان نماید. هرگاه  عین جملهها را از سایر نوشته‌ها در مقالۀ خویش بدون تغییر نقل قول مینماید، درون قوسهای ناخنک « » قرار دهد و در فهرست مآخذ نیز نام منبع اصلی را ذکر کند. علاوه از آنچه گفته شد، موارد زیر نیز در منبعدهی در نظر گرفته شود:
 1. نویسنده اگر بیش از سه واژه از مقاله‌ یا آثار علمی دیگران در مقاله خویش استفاده میکند، باید به مأخذ اصلی اشاره دهد.
 2. عکس‌ها، نمودارها و جدول‌هایی که از منبع دیگری نقل شده است، باید بهمقالۀ اصلی ارجاع داده شود و از انتشارات اجازه گرفته شود، در غیر اینصورت بکوشد عکس‌ها، نمودارها و جدولها را تغییر دهد.

 

رهنمایی برای نویسندگان

نویسنده مکلف است که به هنگام نگارش مقاله، نکات زیر را مدنظر داشته باشد:

 • مقاله باید از لحاظ درستنویسی مطابق معیارهای دستور خط زبان فارسی و هر زبان دیگری که مقاله به آن زبان نگارش می‎یابد، عیار گردد. و هم‎چنان مسایل چون: علامه‎گذاری، واژه‎نگاری، پیوست‎نویسی، گسسته‎نویسی نیز در آن رعایت گردد.
 • مقاله باید به زبان فصیح (شیوا) نگارش یابد. یعنی‌بر پایۀ قواعد و اصول شناخته شدۀ ادبی استوار باشد. تا اینکه عاری از غلطی‌های املایی، انشایی و مسلکی باشد.
 • تعداد صفحات مقاله، برای تحقیقات تطبیقی حداقل6 صفحه و برای تحقیقات کتابخانهیی حداقل 8 صفحه و حداکثر آن می‎تواند تا پانزده صفحۀ معیاری باشد.
 • منابع استفاده شده در مقاله‌ها، باید از هشت منبع کم نباشد. سایت‌های انترنتی شامل لست منابع و مآخذ شده نمی‌توانند. بدین ترتیب جدا از سایت‌های انتر نتی حداقل برای نگارش مقاله از هشت منبع گردد.
 • درج منابع و مآخذ در داخل متن، باید طبق این روش (تخلص نویسنده  یا نویسندگان کامه سال نشر و شماره‌ی صفحۀ همان اثر) که یکی از روشهای پذیرفته شده در وزارت تحصیلات عالی است، تنظیم شود. یعنی به این صورت: برای یک نویسنده (احمدی، 1398: 72)، برای دو نویسنده (احمدی و سعیدی، 1398: 72) و برای بیشتر از دو نویسنده (احمدی و همکاران، 1398: 72).
 • مقاله‌هاییکه مطابق تحقیق کتابخانه‌یی نوشته می‌شوند باید دارای چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه (شامل بیان مسأله و اهمیت تحقیق)، هدف تحقیق، سؤال‌های تحقیق، مناقشه، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و فهرست مآخذ باشد. خلاصۀ مقاله‌ها (۲۵۰- ۳۰۰کلمه) باشد.
 • جدول‌ها، شکل‌ها، تصویرها و سایر ضمیمه‌هایی که مرتبط به موضوعاند، باید واضح باشند، و از هرگونه تحریر و ترسیم توسط دست (قلمی) در مقاله‌ها خودداری شود.
 • چکیده یا خلاصه (abstract)، مقاله‌های که مطابق لایحۀ نشریه‌های علمی، به یکی از زبان‌های رسمی کشور در مجلۀ علمی به نشر میرسد، بهزبان انگلیسی ترتیب شود.
 • عنوان عمومی مقاله با فونت تیتر و سایز 14 در وسط، و سایر عنوانها با فونت تیتر و سایز12 در بغل صفحه و اصل متن با فونت بی‎نازنین، و سایز 14 تهیه گردند. عناوین شکل‌ها، جدول‌ها و پاورقی‌ها به فونت بی‎نازنین و سایز۱2 به شکل مایل (italicترتیب شوند.
 • فاصله میان سطرهای مقاله ۱.۵ سانتی‎متر بوده و حاشیهها از طرف راست3cm  سانتیمتر، از طرف چپ 3cm سانتیمتر، از جانب بالا 3cm سانتیمتر و از جانب پایین 6cm سانتیمتر باشند.
 • نوع خط متن مقاله در زبان فارسی بینازنین (B Nazanin)، در زبان انگلیسی Times New Roman، در زبان عربی  Traditional Arabic، و در متن‌های پشتو و اوزبیکی به فونت مناسب آن تهیه گردند.

مسؤولیت‌های اخلاقی نویسندگان

نویسندگان تمامی مقالهها مکلف به رعایت اصول و ضوابط اخلاقی نویسندگی و تحقیق اند و باید از موارد آتی الذکر در هنگام نگارش مقاله پرهیز کنند.

 • الف) سرقت علمی (Plagiarism): سرقت علمی به استفاده‎ی غیر عمدی، دانسته و یا بی‌ملاحظه از کلمات، ایده‌ها، عبارات، ادعا و یا استنادات دیگران، بدون ذکر منبع گفته میشود.
 • ب) جعل دیتاها (Fabrication)عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارایه دیتاها یا نتیجههای ساخته‎گی بهعنوان نتایج لابراتواری، مطالعات تجربی و یافتههای شخصی، ثبت غیر واقعی آنچه روی نداده است یا جابهجایی نتایج مطالعات مختلف.
 • ج) تحریف دیتاها (Falsification): تحریف دیتاها بهمفهوم دستکاری مواد، ابزار و پروسههای تحقیقی یا تغییر و حذف دیتاها بهنحوی که سبب میشود تا نتایج تحقیق با نتایج واقعی تفاوت داشته باشند.
 • د) اجارۀ علمی: هرگاه نویسنده فرد دیگری را برای انجام تحقیق موظف سازد و پس از تکمیل تحقیق، با آوردن تغییر و تصرف اندکی آن را بهنام خود بهچاپ رساند.
 • هـ) انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده  به مؤسسه، مرکز تحقیقی و یا  مؤسسه تحصیلی است که نقشی در اصل تحقیق مربوطه نداشتهاند.
 • اگر در هر یک از مراحل (ارسال، ارزیابی، ایدیت، یا چاپ مقاله در مجله علمی یا بعد از چاپ) موارد فوق به‎مشاهده برسد، رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و تحقیقی محسوب شده و مجله علمی پوهنتون تخار حق برخورد قانونی با آن را دارد.

 

 ارتباط با ما

 

نشانی: مدیریت مجله، پوهنتون تخار، شهر تالقان، ولایت تخار، افغانستان

ایمیل: academicjournal@tu.edu.af

شمارههای تماس

تلفن مدیر مسؤول:

0700660095

تلفن آمریت مجله 

93707005889

تلفن مدیر مجله:

+93 0765650923/