پیام ریاست پوهنتون تخار

هموطنان شرافتمند

انکشاف و پیشرفت  یک کشور و ملت بستگی به نظام تعلیمی و تحصیلی با کیفیت دارد. پوهنتون ها،  نهادهای علمی و اکادمیک در جهان محل تولید اندیشه ها، و افکار می باشند و این پوهنتون ها هستند که بوسیله آموزش و پرورش سویه تحصیلی علمی جامعه، و دانش افراد را ارتقاء می بخشند.  هدف ما ایجاد سیستم با کیفیت و معیاری تحصیلات عالی در کشور است، که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه بوده  و دارای اعتبار ملی، فرا ملی و جهانی، باشد. و افراد دارای بینش وسیع و طیف سازنده را به جامعه تقدیم نموده و زمینه کمک به بشریت را با رشد دانش و خرد گرایی در جامعه تسهیل کند.

با احترام
مولوی کمال الدین منیب 
رییس پوهنتون تخار