بیوگرافی رئیس پوهنتون تخار

بیوگرافی رئیس پوهنتون تخار 

مولوی کمال الدین منیب فرزند سخی داد در سال 1361 در ولایت کندز در یک خا نواده متدین علم دوست چشم به جهان گشود، سپس در ایام طفولیت همراه  با فامیل محترم شان راهی دیار حجرت گردید.

دروس ابتدای را در زاهدان کشور ایران فراگرفته بعدا دوباره به وطن عودت نمودند، دروس متوسطه را درولسوالی دشت ارچی ولایت کندز، سپس جهت تکمیل نمودن در سها راهی کشور پاکستان گردیده دوره صغرا (خورد) و کبرا (بزرگ) را در پشاور پاکستان به درجه ممتاز تکمیل نموده سند فراغت بدست آوردند، موصوف بعد از تکمیل در سها جهت خدمت گذاری مصروف تدریس گردیده و همزمان با وظیفه مقدس تدریس در مدارس مختلف، در صفوف جهاد اشتراک فعال داشته به مدت هشت ماه در قطعه خاص ولایت کندز ایفای وظیفه نموده، بعدا به حیث رئیس فقهی حوزه شهری ولایت کندز تعین گردیده در صمن مصروف تدریس در جامعه جهادی ولایت کندز نیز بود،