مقالات علمی چاپ شده در مجله علمی پوهنتون تخار

مقالات علمی چاپ شده دردانشگاه تخاررامیتوانید از لینک ذیل بدست آورید

مقالات چاپ شده درمجله علمی پوهنتون تخاردرسال 1401 

 1. اثر فایتیک اسید باالی ارزش غذایی و کیفیت دانهی غلهجات/ پوهنوال دو کتور محمد صفر نوری 1
 2. ایجاد بانکهای شیر و حکم آن در فقه اسلامی / پوهندوی رحیم الله پیامن 19
 3. بررسی بازار و مشکالت عمده فروشان انگور در شهر چاریکار والایت پروان / پوهنیار آغا محمد محمدی 35
 4. المصادر و املراجع يف البحث العلمي/ پوهنیار نور محمد شهریار 47  
 5. رابطه ی قرآن با سنت / پوهنیار نیاز الحق حازم 57  
 6. وسوسه و راههای مبارزه با آن در پرتو قرآن و سنت / پوهنیار عبداللطیف رحیمیار 71
 7. موقف قرآن پیرامون خشونت علیه زنان / پوهنیار سید محمد حسن خلیلی 81
 8. تأثیر تحولات اخیر بر درآمد مؤسسات تحصیالت عالی / پوهنیار نبی الله رفعت و نامزد پوهنیار روح الله ساجد 95
 9. معرفی مواد ترکیبی سمنت و خصوصیات آنها / پوهنیار سید شفیع الله عبیدی 109
 10. عوامل وقوع زلزله و شدت آن در شمال شرق افغانستان / پوهنیار محمد یتیم زریاب 117
 11. مدیریت کاربری زمین، توسعه سریع زمین شهری و تأثیر آن بر شهر کابل/ پوهنیار ضیاءالدین صفری 133
 12. دکاظم خان شيدا دشاعرۍ عرويض سيستم/ پوهنیار محمد نظیر روحانی 147
 13. خانلیکلردوری چغتای ادبیاتی / پوهنیار عبدالفتاح رسولی 159
 14. نقش بسته بند ی های نوین در جلوگیری از ضایعات میوه جات و سبزیجات تازه / نامزد پوهنیار فدا محمد نظری

مقالات چاپ شده در مجله علمی دانشگاه تخار 1401

 

 1. وجایب اهل ذمه و دفع شبهات مستشرقان/ پوهنوال سعدالدین سعیدی 1
 2. اثر گلوتین بالای کیفیت پخت و ارزش غذایی نان گندم/ پوهنوال دوکتور محمد صفر نوری 21  
 3. امکانات واژه سازی علمی و فنی برای زبان فارسی/ پوهنوال مطیع اهلل حکیمی 39
 4. بیماری مانیا وروشهای درمان آن/ پوهنوال خیرالدین خیرخواه 55
 5. اثرات سمی ارسنیک بالای انسان/ پوهنوال محمد سالم کریمی
 6. عوامل پیدایش سبک هندی در ادبیات فارسی دری و ویژگیهای آن/ پوهندوی نوراهلل عاطف 83
 7. تعهد اجتماعی در شعر عبدالله عارف/ پوهندوی احسان اهلل مشفق 101
 8. حکم طلاق مقترن به عدد در فقه اسالمی/ پوهنمل هدایت اهلل اکبری 111
 9. تخطی های اداری و چگونگی رسیدگی به آنها/ پوهنمل نجیب اهلل فائز 123
 10. عوامل غیر قیمتی مؤثر بر تغییرمیزان تقاضای گوشت گاو / پوهنیار حسیب اهلل مشعر 137
 11. نگاهی به اصالحات رضاشاه پهلوی/ پوهنیار مسعوده رویین 153
 12. نگاهی تازه به اجزای جمله در زبان فارسی دری/ پوهنیار فریدون فطرت 169

 

 1. در این شماره مقالات ذیل را میخوانید
 2. حکم شرعی انتقال خون و فروش آن/ پوهنوال سعدالدین سعیدی 1
 3. رسالت اخالاقی شاعر مسلمان/ پوهنوال مطیع اهلل حکیمی
 4. نکته های تعلیمی در اشعار استاد خلیلی/ پوهندوی احسان اهلل مشفق
 5. سودیم و نقش بیوشیمیکی آن در بدن/ پوهندوی سید مقصود اهلل مجتهد 49
 6. نطقده سۉ زنینگ اۉ زارا لغوي و گرامري معنا مناسبتلر ی/ پوهندوی بشیر احمد قرداش 65
 7. سو ی حکمتلریده یوکسک انساين فضیلتلر تلقینی/ پوهندوی نجم الدین یولداش 75
 8. سبک شناسی لایه یی یک غزل از جمشید شعله/ پوهنمل شرافت اهلل حقجو 87
 9. تحلیل ساختار جمله در دانشنامه ی علای / پوهنیار فریدون فطرت 107
 10. بررسی عوامل خرابی ساختمانهای پوهنتون تخار/ پوهنیار سید سلیمان حمیدی 121
 11. بررسی ظهرنویسی سند برات در قوانین افغانستان/ پوهنیار عبدالستار غفاری 131
 12. بررسی سهم زردآلو در بیالنس تجارت افغانستان / پوهنیار حسیب اهلل مشعر 145
 13. روش رسول اکرم صلى الله عليه در آموزش زنان/ پوهنیار سعیده نوری 159
 14. بررسی تأثیرات محیط زیستی بند کمال خان /پوهنیار شجاع الدین رسولی 177

دراین شماره مقالات ذیل رامیخوانید:

 • بررسی عوامل اثرگذاربالای کیفیت نباتات علوفه ای/ پوهندوی محمد صفرنوری
 • تاملی برچالش های موجود فراراه فعالیت راکتوری هسته یی/ پوهندوی میرعظم الدین هاشمی
 • اثرات سمی سرب بالای محیط/ پوهندوی محمد سالم کریمی
 • نگرش خرد ورزانه خیام/ پوهندوی سیدعبدالواجد جوهری
 • موقف قرآن وسنت باعصبیت قومی/ پوهنمل دوکتورمحمد ولی حنیف
 • نقش واهمیت بیولوژیکی لیپوپروتین ها/ پوهنمل سید معصود الله مجتهید
 • چگونگی ساخت واحد های نحو درزبان دری /پوهنمل عبدالشکورعابد
 • تعادل و تقابل عشق وعقل دراندبشه اقبال/ پوهنمل عبدالمحیط تبیان
 • القیم الجمالیه المنتضمه فی دیوان امام شافعی/ پوهنمل شریف الله غفوری
 • مولفه های تاثیر گذار ژنوپولیتیکی وجغرافیایی دربحران افغانستان/ پوهنیار عبدالحکیم عرفان
 • چراگاه واهمیت آن/ پوهنیار محمد فواد فرزام
 • استاد محمد امیت متین اند خوینینیگ چشم غزاله دیوانید ه قافیه/ پوهنیار عبدالطیف خالد بیک
 • دسید راحت زاخیلی داد بی هلوحلو پیلامه اودندی / پوهنیار کریم الله رشیدی

 

در این شماره مقالات ذیل را میخوانید:

 • مطالع مقاومت هشت ورایتی گندم دربرابر استرس شوری/پوهندوی دوکتور محمد صفر نوری
 • دریافت ترادف پولینوم های شتورم با استعمال مشتق/ پوهندوی عبدالجمیل نظری
 • تآثیری مالداری بالای تغیر اقلیم/ پوهنمل سید رحیم الله مشفق
 • تاثیر هورمون های نباتی بالای جوانه زدن وریشه زای قلمه هاه/ پوهنمل عبدالرسول عطای
 • تاثیرعرفان وآثارعرفانی برادبیات فارسی/ پوهنمل کریمه مفرد زاده
 • تاملی برقرطبیین زمین/ پوهنیار محبوب الله مصدق
 • حکم وصیت واجبه درفقه وقانون مدنی افغانستان/ پوهنیار هدایت الله اکبری
 • نقش زراعت درانکشاف دهات ولایت تخار/ پوهنیارسید عالم صمیم
 • اعجاز علمی قرآنکریم در مراحل تکوین جنین/ پوهنیار هدایت الرحمن همت
 • کاربرد مشتق ترتیب اول توابع نمای ولوگاریتمی در اقتصاد/پوهنیار سیف الدین سیف
 • پیشینه تاریخی بت های بامیان/ پوهنیار محمد ساقی سروش
 • نقش فنجی های مایکوریزادررشد ونموی للمی/ پوهنیار نظر محمد وهاج
 • سییستم بیو متریک ونقش آن در عصر امروز/ پوهنیار محمد مصطفی ابراهیمی
 • دمحمدصدیق پسرلی په اشعاروکی تولینزانحور/ پوهنیار صفی الله سیلاب
 • رهنمود نگارش مقالات در کنفرانس ملی تخار
 • محورهای اصلی وفرعی نگارش مقالات