تاریخچه دانشگاه تخار

 

jjj

دانشگاه تخار تحت نام دانشگاه عبدالله ابن مسعود در سال 1370 در شهر پشاور پاکستان از طرف تنظیم جمعیت  اسلامی  افغانستان  به  رهبری

پروفیسوربرهان الدین  ربانی  تاسیس  گردید. بعداز پیروزی حکومت مجاهدین این دانشگاه در سال 1373 به شهر تالقان ولایت تخار انتقال یافت.  در سال 1374  تحت ریاست محترم پوهاند نعمت الله شهرانی با ایجاد دو دانشکده (زراعت و شرعیات) فعالیت های اکادمیک خود را  آغاز نمود و در همان سال ثبت و راجستر وزارت تحصیلات عالی گردید و به اساس فرمان محترم  پروفیسور  برهان الدین ربانی  رئیس  جمهور  وقت به مساحت 1840 جریب زمین از تپه ورته بوز در اختیار دانشگاه قرار داده شد. در نیمه سال 1376 وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه تغییر یافت و نظام طالبان در شهرتالقان حاکم شد، در همین  وقت دروازه دانشگاه مانند سایر نهاد های اکادمیک علمی  این  کشور  به روی فرزندان این وطن مسدود گردید. تا اینکه بعداز به وجود آمدن حکومت موقت در سال 1381 این دانشگاه با چهار دانشکده  (زراعت، شرعیات،  تعلیم و تربیه  و ادبیات)  دوباره  فعال گردید.  در اخیر سال 1387 اداره دانشگاه  به تعمیر جدید خود که دو بلاک (اداری، تدریسی دانشکده شرعیات ) از بودیجه انکشافی وزارت اعمار گردیده بود انتقال نمود و کار های اکادمیک واداری خود رااز شروع سال 1388 عملاّ آغاز نمود.

در سال 1389 دانشکده  انجینری فعال گردید، دو دانشکده دیگر هریک دانشکده  اقتصاد و دانشکده  حقوق منظور گردیده و در سال 1391 عملاّ فعال گردید.  

 

در حال حاضر این دانشگاه دارای 27 دیپارتمنت فارغ ده و 3 دیپارتمنت غیر فارغ ده در چوکات هفت دانشکده ( دانشکده تعلیم وتربیه ،دانشکده انجنیری ، دانشکده اقتصاد ، دانشکده زبان و ادبیات ، دانشکده زراعت ، دانشکده شرعیات ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی) میباشد.

درسال 1396 دانشگاه تخار در هفت دانشکده خویش در حدود 7000 محصل دارد که 2000 آنرا محصلین اناث و 5000 آنرا محصلین ذکور تشکیل میدهد.